Amadeu Batel

debatt Vi är starkt kritiska till Moderaternas förslag om att stoppa offentliga medel till etniska riksorganisationer. De etniska föreningarna stärker gemenskap och bidrar till ökad delaktighet i samhället, skriver SIOS ordförande Amadeu Batel.

Sverige är idag ett annorlunda land än det var för 50 år sedan. Befolkningen är inte homogen. Nästan en tredjedel av befolkningen är av en annan utländsk eller etnisk bakgrund. Vi lever i en tid där det råder ett ogynnsamt, nästan fientligt, samhällspolitiskt klimat mot individer och grupper med annan etnisk bakgrund än den svenska. Det är djupt oroande att etniska föreningar ska hindras från att utöva sin egen kultur tillsammans med sina landsmän. För en framgångsrik migration krävs också att det finns möjligheter att bevara en medhavd kultur.

Moderaternas förslag grundar sig på en rad föreställningar om ett ”vi” och ett ”dem” som vi på SIOS är starkt kritiska till då vi strävar mot ett jämlikt samhälle. I Moderaternas bild av Sverige är ”vi:et” majoritetssvenskarna och ”de andra” är alla med utländsk eller annan etnisk bakgrund.

SIOS vill påminna om att det är en moderatledd regering som slagit fast både strategin och målen för dagens integrationspolitik i regeringens skrivelse 2008/2009:24:

Dessa mål är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund samhällsgemenskap med samhällets mångfald som bakgrund. En samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som alla oavsett bakgrund ska vara delaktiga och medansvariga för, och ett samhälle fritt från diskriminering.

Samma moderatledda regering tog fram beslutet om Förordning (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund. Det är cirka 19 miljoner kronor som årligen har betalats ut för att ”bedriva språk, kultur och identitetsbevarande verksamhet samt att vara delaktiga i samhället”.

Att politikerna har misslyckats med integrationspolitiken kan inte tas som motiv för att ta bort rätten till att finansiera de etniska organisationers demokratiska rättigheter.

I MUCFs årliga och väldokumenterade utvärderingar tillstyrks de positiva effekterna av bidraget till de etniska organisationerna. Vi kommer trots detta räkna upp ett par exempel på viktig verksamhet som etniska föreningar och riksorganisationer bedriver.
Föreningarna lotsar in nyanlända i det svenska samhället. De förser personer med kontakter, ger tips, bidrar med svenskundervisning (redan innan SFI börjat) och bidrar med stöd för att förstå det nya samhället som de nyanlända lever i.
De etniska föreningarna stärker, upprätthåller och ger gemenskap genom kulturella aktiviteter samt bidrar till ökad delaktighet i samhället. Föreningarna är demokratiska organisationer med transparens, som i samarbete med andra organisationer och i kontinuerlig kontakt med myndigheterna utövar sina lagstadgade rättigheter. Föreningarnas demokratiska arbete ger alla medlemmar lika förutsättningar att bli aktiva medborgare i det svenska samhället.

Därför ter sig diskussionen och argumentationen som kategoriskt hävdar att dessa bidrag skulle vara feltänkta från början, öka segregationen och vara omotiverade för skattebetalarna som tagna ur sitt sammanhang.
Att politikerna i Sverige har misslyckats med integrationspolitiken kan inte tas som motiv för att ta bort rätten till att finansiera de etniska organisationers rättmätiga demokratiska rättigheter inom det civila samhället.

SIOS ser med oro på att vårt gemensamma Sverige idag präglas av en ökande segregation, ojämlikhet, rasism, diskriminering och orättvisor där ”parallella samhällen” (de utsatta områdena) med en etnifierad underklass har tillåtits sjunka djupare i en ond spiral som fördjupas av Coronakrisens effekter.

SIOS kan dessutom konstatera att Moderaternas förslag om slopat bidrag ansluter sig till Sverigedemokraternas linje i fråga om ”att resurser och energi ska läggas på att människor som har kommit till Sverige ska anpassa sig efter våra sedvänjor och bruk”.

Förslaget som nu tas fram av Moderaterna bryter mot partiets tidigare inställning inom integrationspolitiken. Det illustrerar den förskjutning som nu pågår, inte bara inom partiet utan i samhället i stort, där krav på assimilering ersätter visioner om mångfald.

Vi är starkt kritiska till Moderaternas förslag, men alltid öppna för att föra en dialog om vårt gemensamma Sverige och dess framtid.

 

För SIOS styrelse:

Amadeu Batel
Ordförande
SIOS, samarbetsorgan för etniska organisationer