Alla tycks nu överens om Skolverket måste kunna publicera statistik om olika skolor. Men friskolorna vill fortfarande inte berätta allt. Om skolsystemet ska bli transparent på riktigt krävs en offentlighetsprincip som gäller friskolor – och då krävs att Centerpartiet slutar blockera en sådan.

Sverige får numera regelbunden kritik från OECD för hur ojämlikheten ökar i svensk skola. Risken är att vi snart också blir till internationellt åtlöje för att ha skapat ett skolsystem där skattebetalarna står för pengarna utan att kunna få reda på hur det går. Ja, faktiskt utan att ens kunna slå upp ett register över de skolor skattepengarna finansierar.

Skolverkets senaste beslut om att hemlighålla också vilka skolor som finns i landet sätter sammanblandningen av privat och offentligt i skolan i blixtbelysning, Det visar hur den gemensamt finansierade skolan glider allt längre ifrån det allmänna, allt längre från gemensamt inflytande och insyn. Friskolor som är sina egna huvudmän i kombination med konkurrens, vinstintresse och börsnoterade företag har tagit skolan ifrån oss och placerat avgörande beslut i domstolar och hos myndigheters jurister. Politiken har satt sig själv på avbytarbänken.

Neutral och saklig statistik är inte bara en fråga om information till föräldrar utan det handlar minst lika mycket om nödvändiga data för att kommunerna ska kunna beräkna skolpeng och för att myndigheter ska kunna fullfölja sina uppdrag. Att systemet själv nu förhindrar flera av de mekanismer som är centrala för att systemet ska fungera kan se ut som en ödets ironi, men samtidigt har det gett systemförsvararna och friskolelobbyn en möjlighet: De har kunnat flytta fokus från frågan om offentlighetsprincipen och allmänhetens möjlighet till insyn i verksamheten, och försöker nu få sig själva att framstå som transparensens riddare.

I somras skrev Hans Bergström från Internationella Engelska Skolan (IES) i Dagens Industri att “seriösa huvudmän” själva skulle publicera statistiken. På IES hemsida finns fortfarande bara betyg och resultat, inget om elevunderlag, föräldrars bakgrund, elevhälsa eller andel behöriga lärare. Alla dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna veta något om vad vi får för pengarna. Alla sådana uppgifter finns tillgängliga hos Skolverket. Tills på måndag.

Ändå har inget hänt och skälet är att Centerpartiet har bytt fot. Det innebär att centern bär ett tungt ansvar för den hemlighållna statistiken.

Regeringen gav tidigare i somras SCB tillsammans med Skolverket i uppdrag att utreda hur skolmyndigheter, kommuner och skolhuvudmän ska kunna få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter. Svaret ska komma 4 september. Politiken måste sedan agera snabbt för att garantera obruten statistik om skolväsendet.

Frågan om statistik är viktig och måste lösas, men frågan om insyn är större. Ända sedan Friskolekommittén 2013 har det funnits bred enighet mellan partierna om att införa offentlighetsprincipen i fristående skolor. Alliansregeringen tillsatte en utredning i frågan och allianspartierna var så sent som i budgetmotionen för 2015 överens om att:

“Insynen i fristående och kommunala skolors ekonomi ska öka samt att vi vill öka öppenheten genom att införa meddelarskydd för anställda i fristående skolor. Offentlighetsprincipen ska också gälla.”

Ändå har inget hänt och skälet är att Centerpartiet har bytt fot. Det innebär att centern bär ett tungt ansvar för den hemlighållna statistiken. SCB:s chefsjurist konstaterade nämligen redan i december att om offentlighetsprincipen funnits på plats så hade statistiken aldrig blivit hemlig.

Mycket talar för att det finns två politiska vägar för att statistiken ska bli offentlig igen: Den ena är kompletterande lagstiftning och med undantag och specialregler. Risken är att det leder till ytterligare juridiska processer och kryphål. Den andra är att införa offentlighetsprincipen i hela den gemensamt finansierade skolan. Det senare skulle också ge oss nödvändig insyn, bättre möjlighet att följa upp hur skattepengarna används och ta skolan ett steg tillbaka till det gemensamma. Det är bråttom nu. Vi har skapat ett skolsystem som faller på eget grepp.