Bild: Pixabay

debatt Sverige saknar lagstiftning och skattelättnader för sociala företag, och har dessutom en underutvecklad finansmarknad för att stötta start av nya sociala företag. Vi förväntar oss att regeringen nu ser till att vi kommer ikapp resten av EU inom denna viktiga sektor, skriver nio företagsledare.

Enligt Europeiska kommissionens rapport ”Social enterprises and their ecosystems in Europe – Comparative synthesis report” ligger Sverige efter i Europa när det kommer till att skapa förutsättningar för socialt företagande. Det är oförståeligt varför Sverige missgynnar företag för att de är demokratiskt organiserade och fokuserar på att skapa samhällsnytta. Det vill vi bidra till att ändra på! I dessa kristider behöver vi mer än någonsin underlätta för alla som sitter inne med lösningar på samhällsutmaningarna.

Såväl finansmarknaden som offentlig sektor har en låg kännedom om samhällsentreprenörskap, vilket missgynnar utvecklingen av sektorn. Sociala företag har samhällsnytta i fokus och återinvesterar merparten av sin vinst i verksamheten. Det kan handla om hotellet som anställer före detta missbrukare som vill komma tillbaka till arbetsmarknaden, second hand butiken vars vinst går till att hjälpa barn som lever i fattigdom, appen som stöttar personer som lider av psykisk ohälsa, den kooperativa dansbyrån eller byalaget som startat en servicepunkt och tagit över byskolan.

Sociala företag är ofta organiserade i föreningsform, till exempel Sveriges 13 560 ekonomiska föreningar och 973 ideella föreningar med näringsverksamhet. De skapar sociala innovationer som genom nya angreppssätt möter samhällsbehov på bättre sätt än vad som hittills gjorts. De bidrar på konkreta sätt till att nå de Globala målen. Ändå hamnar de mellan stolarna: å ena sidan kvalificerar de ofta inte för företagsstöd om de är organiserade i föreningsform, å andra sidan beviljas de inte alltid föreningsbidrag eftersom de bedriver näringsverksamhet. Det märks även på de krisinsatser som vidtas i samband med corona, som i huvudsak riktats till traditionella företag.

Vi är beklämda över bristen på långsiktigt offentligt stöd för att utveckla sektorn för sociala företag och social innovation.

Enligt rapporten så är Sverige ett av få länder i EU som saknar särskild lagstiftning för sociala företag, inte har särskilda skattelättnader och dessutom har vi en underutvecklad finansmarknad för att stötta start av nya sociala företag. Den svenska stödstrukturen för näringslivet är inriktad på traditionellt, privat, vinstutdelande företagande och besitter låg förståelse när det kommer till socialt företagande.

Det här är ingen nyhet för oss som jobbar med att stötta sociala företag i Sverige. Rådgivare som Coompanion, inkubatorer som Reach for change, Sopact, nätverk som Ashoka, Hela Sverige ska leva och SE Forum och finansiärer som Mikrofonden, Ekobanken och Impact Invest möter dagligen samhällsentreprenörer. Vi är beklämda över bristen på långsiktigt offentligt stöd för att utveckla sektorn för sociala företag och social innovation. De flesta aktörer som stöttar socialt företagande jobbar dessutom med sämre förutsättningar än främjare av traditionella företag, till exempel genom att sakna verksamhetsstöd och vara beroende av kortsiktig projektfinansiering.

Regeringen antog år 2018 en bra strategi för sociala företag som sträcker sig fram till år. Nu är det dags att gasa, inte bromsa. Vi förväntar oss att Ibrahim Baylan, Per Bolund och Amanda Lind tar till sig av Europeiska kommissionens kartläggning och ser till att komma ikapp våra europeiska systerländer. Stöden till sociala företag behöver permanentas. En särskild social investeringsfond bör inrättas för att finansiera innovationer och sociala företag utifrån effekt, inte bara tillväxt. För att de sociala företagen ska sluta falla mellan stolarna föreslår vi att regeringen under Näringsdepartementet tillsätter en minister för samhällsentreprenörskap.

 

Ylva Lundkvist Fridh, VD Mikrofonden Sverige

Gordon Hahn, ordförande Coompanion Sverige

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Kristoffer Lüthi, ordförande Ekobanken

Emma Lindgren, Nordenchef Ashoka

Tove Nordström, verksamhetschef SE Forum

Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for change

Jan Abrahamsson, verksamhetsledare SOPACT

Ruth Brännvall, VD Impact Invest Scandinavia