Ida Kåhlin, Annika Lexén Göran Arrius,

debatt En omfattande studie kring arbetsterapeuters arbetsmiljö visar värre resultat än vi velat tro. Ska kompetensflykten hejdas behövs krafttag för ett hälsofrämjande arbetsliv, skriver Ida Kåhlin, förbundsordförande i Sveriges Arbetsterapeuter tillsammans med Annika Lexén, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och  Göran Arrius, ordförande Saco.

Precis som hundratusentals andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken går arbetsterapeuter varje dag till jobbet med målet att göra livet bättre för människor.

Tack vare arbetsterapeuter får personer som har svårigheter att klara sina dagliga aktiviteter möjlighet till större självständighet och delaktighet i vardagen.

Detta ökar livskvaliteten, men avlastar även hälso- och sjukvården, omsorgen och socialtjänsten. Men de som i sitt arbetsliv hjälper andra behöver också själva få rätt förutsättningar att kunna göra det.

Sveriges Arbetsterapeuter har under lång tid fått signaler om arbetsterapeuters ohållbara arbetsmiljö. Från arbetsterapeuter, likt andra akademiker inom kvinnodominerade välfärdsyrken, finns vittnesmål om hög arbetsbelastning och stress med psykisk ohälsa som följd.

Tyvärr kan vi nu konstatera att situationen är värre än vi velat tro. Tillsammans med forskare vid Lunds universitet har Sveriges Arbetsterapeuter genomfört den mest djupgående kartläggningen någonsin av arbetsterapeuters arbetsmiljö.

Hela 3 658 arbetsterapeuter har deltagit genom att besvara en omfattande enkät med frågor kring områden som exempelvis arbetsbelastning, möjlighet till återhämning och ledarskap.

Av studiens deltagare var glädjande nog de flesta nöjda med sin arbetssituation och med det kollegiala stödet, men tyvärr ansåg så många som 62 % att de på grund av hög arbetsbelastning har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter.

Var femte deltagare i studien är drabbad av lindrigt eller uttalat utmattningssyndrom i enlighet med Socialstyrelsens kriterier.

Studien visar att hela 40 % av arbetsterapeuterna har tecken på stressymptom, och att 18 % visar tecken på långvarig stress, det vill säga den typ av stress som gör oss sjuka.

Så många som var femte deltagare i studien är drabbad av lindrigt eller uttalat utmattningssyndrom i enlighet med Socialstyrelsens kriterier. Inte nog med det.

Var tredje arbetsterapeut (35%) har det senaste året allvarligt funderat på att byta yrkesbana. De främsta orsakerna som anges är hög arbetsbelastning och stress, bristen på arbetsterapeuter, låga löner men också bristande ledarskap och organisatoriska problem.

Att medarbetare som i grunden är nöjda med sitt yrkesval och sina kollegor funderar på att lämna sitt jobb inom välfärden borde vara djupt oroande för arbetsgivare.

Om så många som 35 % av arbetsterapeuterna faktiskt byter bana skulle det innebära mycket olyckliga konsekvenser för de personer som är i behov av arbetsterapeuters insatser.

En positiv utveckling av välfärden kräver att medarbetarna har ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv. Detta är inget som välfärdens arbetsgivare kan välja bort. Vi måste vända den negativa trenden.

För att uppnå en hälsofrämjande och utvecklande arbetssituation som hindrar kompetensflykt från välfärden vill vi att:

  • arbetsgivare erbjuder en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till reflektion och återhämtning på arbetstid.
  • tid och resurser avsätts för kompetensutveckling samt att planer tas fram för hur karriärvägar ska utvecklas.
  • lönespridningen ökar samt att arbetsgivare tar fram konkreta långsiktiga planer för hur kvinnodominerade akademiska grupper i hälso- och sjukvården ska få kraftigt höjda generella lönenivåer.
  • chefer har ett rimligt antal underställda samt mandat och förutsättningar att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö.
  • antalet grundutbildningsplatser dimensioneras i relation till behov och efterfrågan.

Ida Kåhlin är leg arbetsterapeut, förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Annika Lexén är leg. arbetsterapeut, biträdande universitetslektor vid Lunds universitet

Göran Arrius är ordförande Saco