Boel vallgårda, Johan Enfeldt

debatt Brist på likvärdighet i skolan oroar alla partier. Men om  partierna menar allvar måste de klara att reformera skolpengen, skriver Nätverket för en likvärdig skola.

Samtliga partier är oroade över den försämrade likvärdigheten i den svenska skolan.

Det visar en enkät som Nätverket för en likvärdig skola genomfört under sommaren. Att det råder samsyn om att likvärdigheten behöver förbättras är viktigt. Dels därför att det bara är då vi kan räkna med förslag som syftar till att minska klyftorna, dels därför att det visar att en likvärdig skola fortfarande är ett brett förankrat mål.

Kanske börjar det bli bråttom. I *enkäten tillfrågades inte bara partierna utan också riksdagskandidater. Här finns oroande tendenser. Av 187 svarande riksdagskandidater var det en sjättedel som svarade att den bristande likvärdigheten bara delvis var ett problem. Samma inställning har luftats på ledarsidor tidigare i år.

Att ändra urvalsprincip och införa aktivt skolval är långtifrån tillräckligt för att få bukt med den bristande likvärdigheten. Viktigare är att reformera skolpengen.

I enkäten fick partier och kandidater ta ställning till ett antal förslag för att öka likvärdigheten.

  • Endast ett av dessa har brett stöd. Samtliga partier vill förbättra likvärdigheten genom ökad kontroll, men menar olika saker.

Allianspartierna talar i sina kommentarer om kontroll som uppföljning av resultat, S och V om tydligare kravpå sådant som personaltäthet och elevhälsa.

När partierna efter valet ska fortsätta arbetet med att förbättra likvärdigheten är det viktigt att hitta rätt balans mellan det som egentligen är krav och det som är kontroll.

Många i skolans värld pekar på kontroll som roten till den ökade administration vilken ofta anges som orsak till att lärare flyr yrket.

Låt oss hoppas att partierna är varsamma om personalen.

  • Den infekterade frågan om kötid eller lottning som urvalsgrund för översökta friskolor verkar också kunna få en lösning.

Alla partier utom KD vill helt eller delvis gå ifrån den nuvarande ordningen. Även förslaget om aktivt skolval, det vill säga att alla ska välja, ser ut att kunna samla brett stöd.

Att ändra urvalsprincip och införa aktivt skolval är tyvärr långtifrån tillräckliga åtgärder för att få bukt med den bristande likvärdigheten.

  • Viktigare är att reformera skolpengen och se över reglerna för etablering av nya skolor. Där är positionerna låsta mellan blocken.

Dock finns ljuspunkter i partiernas kommentarer där t.ex. Centerpartiet öppnar för att reformera skolpengens konstruktion.

Låt oss hoppas att det blir detta som diskussionen kretsar kring efter valet.

Johan Enfeldt och Boel Vallgårda är aktiva i Nätverket för en likvärdig skola

Fakta om Nätverket för en likvärdig skola

Nätverket är en sammanslutning av skolforskare, skoldebattörer, lärare och rektorer som verkar för en mer likvärdig skola. För mer information se: http://likvardigskola.nu

Rapporten: Steg mot en likvärdig skola (2018).

*Fotnot: Partiernas svar. SD svarade trots flera påminnelser ej på enkäten.