ledare Nätläkarnas framgångar bygger på politiska beslut som egentligen handlat om något annat. Det finns gott om exempel på hur regler och ersättningsmodeller fått oväntade och ofta oönskade konsekvenser när de börjar användas av privata företag.

Det finns ett känt experiment som visar hur en ekonomisk styrmodell som skulle bromsa ett oönskat beteende istället fick motsatt effekt. För att få slut på problemet med föräldrar som hämtade för sent på förskolan införde några israeliska förskolor en avgift för sen hämtning. Resultatet blev att ännu fler föräldrar började hämta sent. Nu fanns det ju en affärsmodell. Det är svårt att tänka bort exemplet när man tittar på hur den svenska nätläkarmarknaden vuxit fram.

Vi börjar i Jönköping. 2015 inledde Region Jönköpings län ett projekt för att erbjuda digital vård till invånarna. Ett avtal tecknades med Kry och tre offentligt drivna vårdcentraler valdes ut för att marknadsföra den digitala vården. Syftet var att öka tillgängligheten till regionens primärvård. Hur det gick? Regionen sade upp avtalet. »Vi vill inte vara med och mjölka andra landsting på pengar«, sade regionens Mats Osbeck till Dagens Arena våren 2017. Hur det blev så? Orsaken stavas utomlänsersättning.

Vi medborgare måste ibland kunna söka vård på en annan vårdcentral än vår egen. Det kan hända om vi är på resa i tjänsten eller på semester. Eftersom vårdcentralerna ersätts med en fast årlig ersättning per listad patient, så kallad kapiteringsersättning, och utöver det en ersättning per besök, blir det besvärligt för vårdcentraler som tar emot patienter som ej är listade att få ekonomin att gå ihop. Därför finns en överenskommelse om så kallad utomlänsersättning som är tänkt att kompensera den vårdcentral som tar emot mig när jag är på resa.

Det som var tänkt som utveckling av den egna verksamheten blev en affärsidé för privata företag.

När Kry drog igång i Region Jönköpings län var denna ersättning 650 kronor, eller ungefär dubbelt så hög som för ett besök av någon från den egna regionen. Regelverket för utomlänsersättning var inte heller skrivet så att det uteslöt digital vård, sannolikt för att frågan inte varit aktuell. Ett regelverk som var tänkt att hantera den mindre gruppen patienter som behövde vård på annan plats än i hemmaregionen kunde plötsligt användas för att marknadsföra digital vård i hela landet. Det gjorde Kry. Nio av tio patienter kom från andra landsting.

Att regionen stoppade försöket och satsade på en egen app riktade till de egna invånarna hindrade inte Kry från att fortsätta. Eftersom digitala läkarbesök nu fanns som en möjlighet i Region Jönköpings utbud – och därmed i avtalen med alla vårdcentraler enligt principen om lika villkor – tecknade man istället avtal med en privat vårdcentral. Flera digitala konkurrenter följde efter.

Det som var tänkt som utveckling av den egna verksamheten blev en affärsidé för privata företag.

Nästa politiska beslut som revolutionerade marknaden för nätläkare var när politiken i Region Sörmland tog bort patientavgifterna i primärvården. Planen var att gratis primärvård skulle minska trycket på sjukhusens akutmottagningar. Den stora effekten blev dock att nätläkarna flyttade in. Först ut var tjänsten Doktor.se som genom att helt enkelt köpa Vingåkers vårdcentral nu kunde erbjuda gratis digitala besök i hela landet. Så funkar nämligen regelverket. Patienten betalar den patientavgift som gäller där vårdcentralen ligger, även vid digitala besök. Kry följde efter. Övriga landsting fick täcka upp genom utomlänsersättningen.

Det som var tänkt som en politisk reform för att minska trycket på de egna akutsjukhusen blev istället en ny intäktsmöjlighet för privata företag i andra regioner.

Ytterligare ett exempel på samma oönskade eller i alla fall oplanerade effekt ser vi nu i Stockholm. Genom ett beslut i våras ville de styrande allianspartierna och mp skapa incitament för att starta nya vårdcentraler. Receptet blev 50 procent högre besöksersättning för nya vårdcentraler med färre än 4000 listade patienter. Kry tog fasta på det och startade två. På den ena listas patienterna, på den andra registreras besöken. Det är ett optimalt sätt att använda regelverket.

Det som var tänkt som ett sätt att få fler vårdcentraler blev istället en möjlighet för privata företag att optimera sina intäkter.

Det går att lista en lång rad exempel på hur av politiken beslutade regler och ersättningsmodeller fått oväntade och ofta oönskade konsekvenser när de börjar användas av privata företag. Lärdomen måste vara att bli mer försiktig med att blanda in marknadsmekanismer i vården. Det är helt dyrt att leka affär för den som inte förstår företagande.