Ledare Regeringen vill avveckla permanenta uppehållstillstånd, PUT. Det strider mot grundläggande krav på rättssäkerhet.

I Tidöavtalet står att ”institutet PUT ska mönstras ut”. En utredning ska se över hur befintliga permanenta uppehållstillstånd ”ska kunna omvandlas”. Omvandlingen kan betyda två saker. Antingen att PUT övergår i tillfälliga uppehållstillstånd eller i svenskt medborgarskap.

I en TT-intervju hävdar migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) att det är ”viktigt” att de som har permanenta uppehållstillstånd kan ”leva upp” till kraven på medborgarskap. Men hon undviker att svara på vad som händer med dem som inte gör det. Frågan är relevant eftersom Tidöavtalet vill göra det svårare att bli svensk medborgare. Enligt avtalet ska det i normalfallet ta minst åtta år innan svenskt medborgarskap ska kunna beviljas. Därtill ska det krävas dokumenterade kunskaper om Sverige, krav på egenförsörjning och god vandel. Det ska också utredas om det finns behov av en ”lojalitetsförklaring”.

För närvarande lever 300 000 personer i Sverige med permanenta uppehållstillstånd utan att vara svenska medborgare. Det är ungefär lika många som invånarna i Västerås och Norrköping tillsammans. För dessa personer vill regeringen dra tillbaka löftet om ett fortsatt boende i Sverige.

Det är också ett budskap till hela befolkningen om att staten kan strunta i löften till invånare som saknar medborgarskap 

Att ändra villkoren i efterhand kallas för retroaktiv lagstiftning. Det strider mot svensk förvaltningsrätt och grundläggande rättsprinciper. Det är därför mycket möjligt att förslaget i Tidöavtalet inte ens är möjligt att genomföra. Det är ännu ett skäl till att förslaget aldrig borde ha lagts.

Regeringen vill också undersöka om offentlig välfärd kan dras in för personer som inte är medborgare i Sverige eller annan EES-stat. I Tidöavtalet nämns specifikt föräldrapenning, barnbidrag, bostadsbidrag, flerbarnstillägg, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och assistansersättning. Notabelt är att välfärden ska inskränkas även för personer som arbetar i Sverige och betalar skatt till den gemensamma välfärden.

Förslaget om att utmönstra PUT och urholka välfärden skulle skapa otrygghet för personer som inte uppfyller kraven på svenskt medborgarskap eller av olika skäl inte önskar att bli svenska medborgare.

Förslaget har också en omedelbar effekt. Att skicka ut en sådan signal skapar inte bara stress för många med permanenta uppehållstillstånd. Det är också ett budskap till hela befolkningen om att staten kan strunta i löften till invånare som saknar medborgarskap.

I en intervju i DN säger nu Liberalernas Johan Pehrson att de som har permanenta uppehållstillstånd inte behöver vara oroliga. Han motiverar påståendet med att det är en ”bra ambition att bli medborgare”. Problemet med hans svar är detsamma som med Maria Malmer Stenergards. Han nämner inte vad som kommer att hända med dem som inte uppfyller kraven på medborgarskap.