Johan Löfstrand

debatt Ojämlikheterna i Sverige syns tydligt. Det är inte svårt att dra kopplingar mellan grov kriminalitet och orimliga boendeförhållanden, bostadsbrist och trångboddhet. Ändå vill Moderaterna inte göra något åt de problemen, snarare spä på dem, skriver Johan Löfstrand (S).

Alla i Sverige påverkas av segregationen, men mest påverkas de med lägre inkomst och socioekonomiska utmaningar. Det är familjer som bor fem personer i en trea som känner trångboddhetens problem. Det är ungdomen som inte lyckas hitta en egen bostad eller tvingas hoppa mellan osäkra andrahandskontrakt. Eller föräldern som utnyttjas av kriminella när den köper ett svart hyreskontrakt i ett desperat försöker få tak över huvudet på familjen.

Det är inte svårt att se hur grov kriminalitet och sociala problem frodas och växer i områden med de sämsta bostadsförhållandena. Bostadssegregationen spär också på hela vårt samhälles ojämlikhet.

Bostaden är en lika viktig pusselbit i ett helt samhälle som det brottsbekämpande arbetet, skolan, vården och omsorgen. Ändå låter Moderater och andra högerpartier bostadspolitiken förpassas helt till marknadens grymma regler och fly från ansvar.

När ansvaret bara tas av några spär vi på segregationen och riskerar spä på de uppenbara problem som därmed följer.

”Moderaterna minskar anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande med 3150 miljoner kronor för år 2021… genom att säga nej till byggsubventioner” står det i Moderaternas budgetmotion för 2021.

Alla har rätt till en bra och trygg bostad, det är också en hörnsten i vårt samhälles välfärd. Dagens problem på bostadsmarknaden skapar djupa sår i samhället, och det är ett nationellt ansvar att komma till rätta med dessa. Istället för att ta bort investeringsstödet så utökar vi det för att fler billigare bostäder ska byggas. Sedan stödet infördes har det beviljats för uppförande av ca 35 800 bostäder, bostäder som antingen inte skulle blivit av eller mycket dyrare om Moderaterna fått bestämma.

Vid sidan om budgeten har vi också påbörjat ett enormt arbete med att ta tag några av de största problemen på bostadsmarknaden. Många människor har i dag svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och att anpassa sin boendesituation efter ändrade livsförhållanden. Vi behöver underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden, både inom det hyrda och ägda beståndet.

Alla kommuner, i hela landet, behöver ta ansvar för att bygga bort segregationen och bygga så att alla kan hitta ett bra hem. Moderata kommuner väljer ofta att fly från det ansvaret. Därmed faller ett tyngre ansvar på andra kommuner att bygga så att alla har råd att bo. När ansvaret bara tas av några spär vi på segregationen och riskerar spä på de uppenbara problem som därmed följer.

Moderaterna driver blint en politik som försvårar situationen på bostadsmarknaden och spär på otryggheten i vårt samhälle. Något de annars pratar högljutt om att lösa. Vi kommer ta ett nationellt ansvar för bostadsbristen, sätta mycket hårdare press på kommunerna att faktiskt bygga för alla, ta ett helhetsgrepp om stadsplaneringen och inte bara dutta i kanten som det blir när marknaden styr. Samtidigt som vi avsätter mer nationella pengar så att fler billiga bostäder byggs.

Johan Löfstrand,
Ledamot i Riksdagens civilutskott
gruppledare för Socialdemokraterna