Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet/Okänd/Okänd

Regeringen och kommunerna tar steg för hållbarare investeringar och en hållbar finansmarknad, skriver Per Bolund, finansmarknadsminister, Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm och Maria Gardfjell, kommunalråd i Uppsala.

”Det pågår en tyst revolution på världens finansmarknader”. Orden kommer från FN:s miljöprogram, UNEP, och revolutionen gäller investeringar för hållbar utveckling.

Utvecklingen illustreras inte minst av att den finansiella sektorn är ett av fokusområdena på det pågående klimattoppmötet i Paris.

Omställningen av finansmarknaden är ett internationellt fenomen och omfamnas av såväl privata aktörer, stater som svenska kommuner.

Målet om en hållbar utveckling är på god väg att integreras i finansmarknadens egen infrastruktur. Frankrike, som står som värd för COP21, ska införa en ny lag som ställer krav på institutionella investerare att redovisa klimatrisker i investeringarna.

Den statliga norska pensionsfonden, populärt kallad oljefonden, valde nyligen att sälja av investeringar i kol. I Sydafrika ställs krav om hållbar utveckling för att kunna noteras på landets börser och i Brasilien inkluderas miljörisker i bankernas reglering.

Även privata investerare har den senaste tiden tagit en rad egna initiativ. Blackrock, världens största kapitalförvaltare, lanserar nu fossilfria aktieindex och i Sverige ligger flera banker långt framme vad gäller utvecklingen av gröna obligationer.

De svenska AP-fonderna har lång erfarenhet av att ta hänsyn till miljö- och klimatrisker i förvaltningen av vårt gemensamma pensionskapital.

I Sverige tar regeringen utvecklingen på allvar. Den 25 november samlades Sveriges största kapitalförvaltare på finansdepartementet för att diskutera hur koldioxidavtrycket från investeringar tydligare kan redovisas.

Sammantaget samlades 10 000 miljarder kronor kring bordet där man enades om att det behövs standarder kring koldioxidmärkning av fonder.

Samtidigt utreds just nu hur information om hållbarhet på ett enklare sätt kan komma småsparare till del. Regeringen har även gett Finansinspektionen i uppdrag att utreda hur klimatrisker påverkar den finansiella stabiliteten.

Även på kommunal nivå tas steg för att minska exponeringen mot fossila bränslen och fasa ut placeringar i fonder med kol, naturgas och olja.

Stockholm utreder just nu hur riktlinjerna i stadens placeringspolicy ska ändras för att undvika placeringar i bolag som utvinner fossila bränslen och Uppsala fattade nyligen ett skarpt beslut om att avveckla de fossila placeringarna.

För kommunerna, som redan satsar på förnybar energi och hållbart resande, är detta ett naturligt nästa steg i klimatarbetet.

Utvecklingen kan skyndas på av gemensamma riktlinjer för hur krav på fossilfrihet kan formuleras och följas upp. Detta skulle underlätta för fler svenska kommuner att gå samman.

Inom en generation måste vi avveckla vårt beroende av fossila bränslen. Det är en stor utmaning men målet är fullt nåbart om uttalad vilja omvandlas till handling. Kommunerna har redan börjat fatta de nödvändiga besluten.

Regeringen arbetar målmedvetet för att skapa förutsättningar för att kunna agera klimatsmart på finansmarknaden. Ökade krav på transparens och öppenhet kring klimatpåverkan är nyckeln för att andra aktörer ska kunna ta det ansvar som världen, vår ekonomi och planet behöver.

Nu uppmanar vi fler att verka för ökad transparens och minskat fossilberoende.

Per Bolund (MP), finansmarknads-, konsument- och biträdande finansminister
Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholm
Maria Gardfjell (MP), kommunalråd i Uppsala med ansvar för klimat och miljö