Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO. Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige. Foto: Linus Hallgren. Wanja Lundby Wedin, styrelseledamot Fairtrade International.

Svenska aktörer måste se bortom Sveriges gränser i arbetet med arbetstagares rättigheter. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson (LO), Magdalena Streijffert (Fairtrade Sverige) och Wanja Lundby Wedin (Fairtrade International).

I dag samlar LO och Fairtrade representanter från hela världen för att samtala om hur arbetstagares rättigheter, med fokus på jordbrukssektorn, på olika sätt kan förbättras. Det är det första mötet i sitt slag.

Centrala frågor är hur vi kan se till att arbetstagare i länder med utbredd fattigdom kan organisera sig tillsammans med sina arbetskamrater och få en inkomst som det går att leva på. Vi vill med denna konferens utbyta kunskap om och erfarenheter av arbetstagares rättigheter runtom i världens länder, och knyta band för framtida samarbete.

Att vi gör detta tillsammans är naturligt. LO och Fairtrade arbetar med olika medel, men vi har samma mål om en rättvis och hållbar handel, och har samma önskan om att arbetstagares rättigheter ska tas tillvara och tillgodoses i länder med utbredd fattigdom. Det var också därför fackföreningsrörelsen var drivande när dåvarande Rättvisemärkt etablerades i Sverige.

En av de frågor vi ska diskutera i dag är kravet på levnadslön. En lön som det går att leva på är en mänsklig rättighet, men i många länder ser verkligheten annorlunda ut. I dag är det till exempel vanligt att svenska företag i sina uppförandekoder har krav på att leverantörerna ska betala lagstadgad minimilön till arbetstagarna. Det är förvisso bra, men otillräckligt. Problemet är att minimilönen i många länder inte räcker för att täcka en familjs grundläggande behov av mat, rent vatten, husrum, kläder, skola och sjukvård.

Från LO och LO-förbundens sida driver vi därför kravet på levnadslön genom vårt internationella fackliga samarbete. Och Fairtrade har nu tagit på sig ledartröjan bland konsumentmärkningarna för arbetet med levnadslön inom jordbrukssektorn och påbörjat arbetet för att införa levnadslöner på Fairtrade-certifierade plantage. I slutet av 2015 kommer att det finnas nivåer för varje land och region där Fairtrade verkar.

En avgörande del i detta arbete är att arbetstagarna har rätt att organisera sig. Det är genom facklig organisering som arbetstagare kan ställa krav på förbättring av löner och andra anställningsvillkor. I många av de länder där Fairtrade verkar finns dock ett motstånd mot fackliga organisationer. Att fackligt engagerade trakasseras och även hotas till livet är ingen ovanlighet. Det är givetvis helt oacceptabelt att arbetstagare utsätts för repressalier på grund av sitt fackliga engagemang.

Hos Fairtrade-certifierade producenter ska löpande kontroller ske av att de fackliga rättigheterna fullt ut respekteras. Här har Fairtrade och de fackliga organisationerna ett gemensamt ansvar att försäkra sig om att formerna för det fungerar. Facklig organisering är helt nödvändig för att arbetstagare själva ska kunna förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Det finns ett starkt intresse för etiskt hållbar konsumtion, och försäljningen av Fairtrade-märkta produkter i Sverige har ökat. Bland annat visar en ny undersökning, framtagen på uppdrag av EU, att 49 procent av de tillfrågade EU-medborgarna är villiga att betala mer för varan om det stöttar människor i länder med utbredd fattigdom. För de tillfrågade svenska konsumenterna i undersökningen är siffran hela 82 procent och därmed överlägset bäst i EU. Men för att lyckas med målen om en långsiktig och hållbar utveckling är det vår övertygelse att fler aktivt måste vara med i arbetet.

Vi uppmanar därför fler svenska aktörer att se bortom Sveriges gränser i arbetet med arbetstagares rättigheter. Stora svenska företag, kommuner, landsting, och andra offentliga aktörer – alla kan, utifrån sina perspektiv, bidra med kunskap, erfarenhet och insatser. Ställ krav på att etisk hänsyn har tagits vid inköp och upphandlingar!

Att välja Fairtrade-märkt gör skillnad i producentländerna. På så sätt kan vi tillsammans förändra världen, ett litet steg i taget.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO
Magdalena Streijffert, generalsekreterare Fairtrade Sverige
Wanja Lundby Wedin, styrelseledamot Fairtrade International