Loa Brynjulfsdottir, Oscar Ernerot

För LO går rätten till ökad demokrati alltid genom respekt för fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor. Därför vill vi att regeringen tydligt markerar sitt stöd för en ny internationell konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet, skriver Loa Brynjulfsdottir och Oscar Enerot på LO:s internationella enhet.

På onsdag är det dags för utrikesminister Margot Wallström att presentera mandatperiodens sista utrikesdeklaration.

Regeringens prioriteringar har visat att det gör stor skillnad vem som styr utrikespolitiken, det kommer höstens val vara en tydlig påminnelse om.

Sverige är ett relativt litet land, men genom Wallströms välavvägda strategi och oförtröttliga kamp för mänskliga rättigheter har Sverige utvecklats till en stormakt i den internationella politiken, med en framskjuten position i FN:s säkerhetsråd.

LO har stora förhoppningar om att den nuvarande regeringens utrikespolitiska inriktning ska stärkas och fortsätta.

Dessa punkter bedömer vi som extra viktiga för att bedriva en utrikespolitik som värnar om de fackliga rättigheterna.

  • Stärkta rättigheter för kvinnliga löntagare:

Regeringen har tydligt visat vägen och tjänat som en förebild genom den feministiska utrikespolitiken. LO ser det som självklart att regeringen stärker det internationella jämställdhetsarbetet. #metoo visar på det akuta behovet av åtgärder mot våld, kränkningar och diskriminering mot kvinnor på alla positioner i arbetslivet.

Därför är det viktigt att regeringen tydligt markera sitt stöd för en ny internationell konvention mot könsrelaterat våld i arbetslivet, som snart ska framförhandlas inom ILO. Det är också prioriterat att regeringen hörsammar LOs krav om en ratifikation av ILOs konvention 189 om rättigheter för hushållsarbetare.

Statsminister Stefan Löfven lanserade 2015 initiativet Global Deal; som syftar till att möta de negativa effekterna av globaliseringen som till exempel skenade inkomstskillnader, ökad ojämlikhet och protektionism.

Global Deal har tidvis ifrågasatts av borgerliga politiker och delar av näringslivet. Men nu när mer än 75 partners är anslutna är legitimiteten för Global Deal hög, och det är svårt att tvivla på dess relevans.

Att utveckla social dialog är ett effektivt sätt att kombinera hög produktivitet med anständiga arbetsvillkor, vilket är kärnan i Global Deal.

LO ser det därför som självklart att regeringens satsning på Global Deal ska prioriteras och stärkas, genom ökat internationellt ägarskap och genom att arbetare runt om i världen kan ta del av globaliseringens positiva effekt.

LO räknar med regeringens fortsatta stöd mot kränkningar av fackliga rättigheter i världen.

  • Få fler länder att erkänna Palestina:

Situationen för arbetare i Palestina blir alltmer prekär, arbetslösheten i Gaza är långt över 40 procent och tillväxten är mycket låg som en direkt konsekvens av ockupationen. Människor blir allt mer desperata och ekonomin i Palestina är på till tröskeln till kollaps.

Det svenska erkännandet av Palestina och det svenska stödet till Palestinas befolkning har en fundamental betydelse för att kunna finna en fredlig tvåstatslösning.

LO förväntar sig att Sverige ska fortsätta att driva på för att fler länder, inte minst inom EU, ska erkänna Palestina.

  • Ge stöd åt fackliga rörelser världen över:

LO räknar med regeringens fortsatta stöd mot kränkningar av fackliga rättigheter i världen stärks. Just nu ställs fackföreningsledare från det turkiska facket KESK inför rätta.

Fackliga frihetsrörelser slås ner med kraft i bland annat Iran, Kina och Algeriet. LO förväntar sig att regeringen alltid är redo att försvara de grundläggande mänskliga rättigheterna i arbetslivet som till exempel organisations- och strejkrätten.

I höst kommer valet stå mellan en utrikespolitik som fortsätter att agera för mänskliga rättigheter, rättvis globalisering och anständiga arbetsvillkor.

Den ställs mot en otydlig politik som riskerar att förminska Sveriges roll i världen och som kan rycka undan det grundläggande arbete som nu har inletts för en rättvis globalisering.

För LO går rätten till ökad demokrati alltid genom respekten för fackliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor.

LOs mål om att samla röster för en socialdemokratisk ledd regering är därför motiverat även utifrån utrikespolitikens område. Men våra krav och förväntningar kommer att vara fortsatt stora.

Loa Brynjulfsdottir är chef LOs Internationella enhet, 

Oscar Ernerot är ombudsman LOs Internationella enhet