Riksrevisionens slutsatser om vårdvalet ligger i linje med Kommunals analys av reformens effekter, skriver Kommunals ordförande Anneli Nordström.

I dag presenterar Riksrevisionen sin granskning av hur införandet av vårdval påverkat primärvården. Slutsatsen är att hälso- och sjukvårdslagens grundläggande princip om likvärdig vård och prioritering av de svårast sjuka satts ur spel när kundernas efterfrågan blivit styrande.

Nya vårdcentraler har företrädesvis etablerats i områden där vårdbehoven är lägre och nedläggningar av verksamheter har varit mer förekommande i områden med större vårdbehov. Patienter med lätta och lindringa symptom har ökat sina läkarbesök medan de sjukaste patienterna gör färre besök.

Diskussionen om vårdval i primärvården har diskuterats flitigt i sjukvårdskretsar de senaste veckorna mot bakgrund av regeringens planer på att ta bort obligatoriet för landstingen att införa LOV i primärvården. Många remissinstanser deklarerade sitt missnöje med regeringens planer, dock inte Kommunal.

Riksrevisionens slutsatser ligger i linje med Kommunals analys av vårdvalsreformens effekter. Kommunals grundläggande ståndpunkter gällande välfärden är att den ska vara gemensamt finansierad samt tillgänglig för alla utifrån behov.

Innan införandet av vårdval i primärvården framförde Kommunal en oro för att svagare patientgrupper skulle komma att prioriteras ned till förmån för enklare patientbesök. I ett tidigt skede efter införandet av LOV i primärvården kunde konstateras att oron varit befogad. Efterfrågan av vård istället för behoven av vård hade blivit styrande.

Välfärden är enligt Kommunal inte en marknad utan en social infrastruktur med uppdrag att bidra till jämlikhet, jämställdhet, arbete och tillväxt. God bemanning, tydliga krav på kvalitet och meddelarfrihet borde vara självklara krav på samtliga aktörer som vill bedriva verksamhet i välfärden. Det är tydligt att de krav som ställts på privata aktörer inom ramen för LOV har varit otillräckliga.

Därför välkomnar Kommunal slopandet av obligatorisk LOV i primärvården. Vi anser att LOV inte främjar en jämlik sjukvård och att förslaget stärker det kommunala självstyret vilket är viktigt för sjukvårdens styrning. På sikt vill Kommunal se en översyn av effekterna av LOV inom samtliga välfärdsområden och i förlängningen se en annan lagstiftning och styrning inom välfärden.

Annelie Nordström, Ordförande Kommunal