Trots sjukdom tvingas drygt hälften av Kommunals medlemmar att gå till jobbet för att få ekonomin att gå ihop eller för att inte svika sina kollegor. Vi måste titta på både sjukfrånvaron och sjuknärvaron om vi ska få bukt med sjukskrivningarna.

59 procent av Kommunals medlemmar går till jobbet trots att de är sjuka.

Det visar resultatet av en nyligen genomförd undersökning bland Kommunals medlemmar. Trots infektioner, huvudvärk, trötthet, ryggsmärta och ångest så tvingas de gå till jobbet för att få ekonomin att gå ihop eller för att inte svika sina kollegor. Hälften av dem har till och med behövt söka vård för sina besvär, men gått till jobbet trots det.

Igår träffade Kommunal socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att diskutera vilka insatser som behöver vidtas för att motverka att sjukfrånvaron ökar ytterligare. Naturligtvis måste fokus ligga på vård- och omsorgspersonalen, som är den yrkesgrupp bland kvinnor som har störst antal sjukfall – 177 stycken per 1 000 anställda. Det motsvarar 76 000 sjukfall över 14 dagars längd i absoluta tal under 2013.

När man pratar om att minska sjukskrivningar ligger fokus på hur snabbt man ska komma tillbaka till jobbet. Kommunal menar att vi i större utsträckning måste koncentrera oss på att anställda inte ska bli sjuka.

Därför är det viktigt att titta på sjuknärvaron, som är ett delvis oanalyserat område, och ett varningstecken.

Sjuknärvaro kan vara en viktig aspekt att beakta eftersom åtgärder avsedda att minska sjukfrånvaro oavsiktligt skulle kunna öka sjuknärvaron, vilket i sig kan leda till sämre hälsa och sjukfrånvaro i det långa loppet, enligt Karolinska institutet.

Det är därför viktigt att inkludera även sjuknärvaro vid utvärdering av åtgärder för att minska sjukfrånvaro. En utmaning i detta sammanhang är att utveckla arbetssätt som både främjar hälsa bland personal och som är intressanta ur ett hälsoekonomiskt perspektiv för exempelvis arbetsgivare.

Hade receptboken för att minska sjukskrivningarna varit skriven, hade den varit minst lika populär som boken Sju sorters kakor, som är tryckt i närmare 4 miljoner exemplar. Vi tror inte att vi har den fulländade boken, men vi har sju recept till en första upplaga:

  • Tillräcklig bemanning och inflytande över arbetet och arbetstiderna är avgörande för de anställdas hälsa. Avgörande för kvalitet i vård och omsorg är kontinuitet – bygg arbetet på rätt till heltid och minska visstiderna.
  • Bygg upp en forskningsinstitution vid ett universitet/högskola som ur ett arbetsorganisatoriskt perspektiv får ta fram kännetecken för friska arbetsplatser inom vården och omsorgen. Jobba med benchmarking av friska arbetsplatser.
  • En obligatorisk företagshälsovård skapar bättre förutsättningar för arbetsanpassningar. Sanktioner mot arbetsgivare ger fler incitament att fullgöra sitt rehabiliterings- och omplaceringsansvar.
  • Sjukskrivningsprocessen ska vara rättssäker och därför finns det behov av en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika aktörer som samarbetar kring individens rehabilitering. Arbetsförmedlingen har en viktig roll att fylla, särskilt när individen saknar en anställning.
  • Möjligheterna till olika former av rehabiliteringsåtgärder måste bli fler. Det kan exempelvis ske genom att fler långtidssjukskrivna får möjlighet till lönesubventionerade anställningar och arbetshjälpmedel.
  • Öka antalet inspektioner från Arbetsmiljöverket i vården och omsorgen.
  • Genomför arbetsmiljöutbildningar till chefer och anställda med fokus på genus i vård och omsorg.

Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, Kommunal
Yeshiwork Wondmeneh, utredare, Kommunal