ledare M-KD-L-SD har lagt fram ett gemensamt förslag i migrationspolitiken. En kärna är att göra det svårare för dem som flytt från krig att förenas med anhöriga.

Det har rönt stor uppmärksamhet att M, KD, L och SD lagt fram ett gemensamt förslag om migration. Det nya är egentligen inte Moderaternas, KD:s och SD:s inställning – utan att Liberalerna skärpt politiken och att de fyra partierna agerar tillsammans.

M-KD-L-SD-initiativet är ett svar på regeringens migrationspolitiska proposition. Utformningen av de två förslagen är inte jämförbara. Det handlar om en detaljerad proposition på 320 sidor och ett pressmeddelande på en sida. Men även om många detaljer är oklara går det att utläsa skiljelinjer. Två är särskilt tydliga:

Regeringen föreslår att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Det betyder att fler personer kommer att vistas längre tider i Sverige utan att få permanent uppehållstillstånd. Därför vill regeringen kunna ge möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd av humanitära skäl om det råder särskilt ömmande omständigheter. Det kan bland annat handla om personer som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som barn men vars skyddsbehov upphör i och med att personen fyller 18 år.

]Högerblocket följer inte ens EU-kommissionens rekommendation

Det kan också handla om vuxna som har vistats i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd och under vistelsetiden skapat en särskild anknytning hit genom familjeband och etablering på arbetsmarknaden. En förutsättning är dock att personen ska vara rotad i Sverige, det räcker exempelvis inte med tillfälliga studier. Den avgörande är samtidigt inte tiden som en person vistats i Sverige, utan om hen har fått sådana band till Sverige att en särskild anknytning uppkommit. Detta förslag säger M-KD-L-SD nej till.

Den andra skiljelinjen handlar om att alternativt skyddsbehövande ska ha en möjlighet att bli undantagna från kravet på försörjning vid anhöriginvandring om en ansökan görs inom tre månader efter att personen beviljats uppehållstillstånd. Med anhörig menas i huvudsak make, maka, sambo eller barn under 18 år. Även detta säger M-KD-L-SD nej till. Alla partier, med undantag av SD, är emellertid överens om att motsvarande undantag ska gälla för konventionsflyktingar.

Definitionen av konventionsflyktingar bygger på FN:s flyktingkonvention. Den omfattar emellertid inte människor som flytt från krig eller inbördeskrig. Detta är ett skäl till Sveriges vidgade begrepp, alternativt skyddsbehövande. Vad M-KD-L-SD enats om är med andra ord följande: Om en person flyr till Sverige från Turkmenistan på grund av att hon har en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av politiska uppfattningar, då är hon konventionsflykting och har rätt att ta hit nära anhöriga även om inte försörjningskravet är uppfyllt. Om en förälder däremot flyr från krig eller inbördeskrig, som de som flytt från Syrien, då gäller inte möjligheten att låta en familjemedlem, däribland ett minderårigt barn, kunna få anhöriginvandra om inte försörjningskravet är uppfyllt.

Regeringens förslag innebär en åtstramning av migrationspolitiken och det finns skäl att ifrågasätta att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregel. Men M-KD-L-SD går ännu längre. Högerblocket följer inte ens EU-kommissionens rekommendation att ge alternativt skyddsbehövande som beviljats skydd liknande rättigheter som konventionsflyktingar.

Särskilt graverande är att KD angriper möjligheten för föräldrar som flytt krig att återförenas med sina barn. För inte särskilt länge sedan var just denna möjlighet till återförening en av KD:s hjärtefrågor. Men förhoppningen om att få styra landet med stöd av SD har fått KD att sälja ut frågan om hålla ihop familjer.