Malin Ragnegård, Foto: Sören Andersson

debatt Vägen till ett jämställt samhälle är inte spikrak och vi kommer inte nå i mål över en natt. Ett av stegen är att avskaffa karensavdraget, skriver Kommunals ordförande Malin Ragnegård.

Idag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Kommunal firar inte – vi påminner om att vårt dagliga arbete är en avgörande del i kampen för att förändra maktbalansen mellan kvinnor och män. För så länge som det finns stora och uppenbara skillnader i arbetsvillkor, förutsättningar och lön som är beroende av vilket kön du har så är den internationella kvinnodagen lika viktig som provocerande. Därför är det viktigt att vi fortsätter uppmärksamma orättvisorna så att det blir tydligt för fler hur avgörande både klass och kön är i och utanför arbetslivet.

Ojämlikheten tar sig många uttryck och genomsyrar alla lager av vårt samhälle, allt från strukturella skillnaderna till handfasta situationer i vardagen. Arbetslivet är långt ifrån undantaget. Här syns skillnaderna tydligt i löner, arbetsmiljö, möjligheten till inflytande och sjuktal. En fråga som på ett mycket påtagligt sätt påverkar hälsa och ekonomi och som är tydligt kopplad till klass och kön är karensavdraget.

Det är ingen hemlighet att kvinnor i större utsträckning är sjukskrivna.

Kommunal har under en lång tid pekat på karensavdragets konsekvenser och krävt att det ska avskaffas. Bakgrunden är förstås att ett arbete i välfärden innebär en ökad risk för att utsättas för smitta samtidigt som arbetets natur gör att du inte kan jobba från hemmet. Ska barnskötaren kunna skapa trygghet åt barnen på förskolan måste den vara på plats. Hemtjänsten kan inte ge en god omsorg via ett videomöte. Det ligger även i samhällets intresse att personalen inte går till jobbet sjuka. Så när du blir sjuk ska du kunna stanna hemma utan att drabbas av ekonomiska konsekvenser.

Det är ingen hemlighet att kvinnor i större utsträckning är sjukskrivna. Kollar vi på antal sjukskrivningsdagar per förvärvsarbetande så är siffran dubbelt så hög för kvinnor som för män och ungefär samma bild gäller för antalet startade sjukfall per förvärvsarbetande. En uppföljning av statistik över karensersättningen visar att det utbetalade beloppet, från april 2020 till och med september 2021, i ungefär sex av tio fall utbetalats till kvinnor.

Det finns många förklaringar till att sjuktalen ser ut som de gör, men kanske framförallt brister i arbetsmiljön, en konstant underbemanning och att de som arbetar inom kontaktnära yrken inom vård och omsorg löper en hög risk att smittas i arbetet. Att avskaffa karensavdraget löser inte de problem som gör att kvinnor inom vård och omsorg blir sjuka av jobbet. Men det är en konkret åtgärd som tar oss i rätt riktning. När vi har en tudelad arbetsmarknad som skapar en rad negativa effekter för kvinnor så är det orimligt att Sverige, som enda nordiskt land, staplar ännu en börda ovanpå detta.

Politiken har erkänt avigsidan med karensavdraget: att människor får välja mellan att gå sjuka till jobbet eller att få en ekonomi som inte går ihop. Hyran och maten ska betalas oavsett det är pandemi eller inte. Det här skapar en mycket olycklig situation där många medlemmar tvingas välja mellan två mycket dåliga alternativ. Under pandemin togs steg för att temporärt avskaffa detta orättvisa system. Nu är det dags att ta nästa steg och avskaffa karensen för gott. Så idag på den 8 mars startar vi därför en kampanj för att slopa karensen för gott.  Stöd gärna vårt arbete på slopakarensen.se

Vägen till ett jämställt samhälle är inte spikrak och vi kommer inte nå i mål över en natt. Arbetet sker steg för steg. Ett av stegen är att avskaffa ett avdrag som förstärker den ekonomiska klyftan mellan män och kvinnor. Det är dags att Sverige tar steget fullt ut och avskaffar karensavdraget för gott.

 

Malin Ragnegård
Ordförande Kommunal