Helene Hellmark Knutsson (S) Bild: Mattias Vespä
Helene Hellmark Knutsson (S) Bild: Mattias Vespä

Regeringen tänker fortsatt slå vakt om avgiftsfriheten för högre utbildning i Sverige och värna en ökad internationalisering, skriver Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i en replik.

I ett globalt kunskapssamhälle är internationaliseringen av högre utbildning central. Den bidrar till nya kontaktytor, ett berikande kunskapsutbyte, en ökad mångfald och en större förståelse mellan länder och samhällen. Dessutom stärker det kvaliteten i den högre utbildningen.

Regeringens ambition är att internationaliseringen av högre utbildning ska öka. Det behövs för att Sverige ska vara en ledande och attraktiv kunskapsnation.

I en debattartikel på Dagens Arena belyser S-studenter de problem de ser med avgiftssystemet för de utbildningar som arrangeras i internationella gemensamma utbildningsprogram, alltså när utländska lärosäten tar ut en avgift för sin utbildning även under den tid studenten studerar vid ett svenskt lärosäte.

Detta är dock inte en studieavgift för en högskoleutbildning i Sverige utan för utbildning vid det utländska lärosätet, inom ramen för det gemensamma internationella utbildningsprogrammet. Pengarna går alltså till det utländska lärosätet.

Vi har lyssnat på den kritik som framförts och har förståelse för de farhågor som lyfts. Vi förstår också kraven på ytterligare analys och ser för tillfället över hur en sådan kan utföras. Till exempel för att se hur volymen av samarbetena förändras och hur det påverkar det övriga utbildningsutbudet.

Efter Universitetskanslersämbetets tillsynsbeslut var den formella möjligheten för universitet och högskolor att delta i internationella utbildningssamarbeten oklar, vilket hämmade internationaliseringen och gjorde framtiden oklar för de lärosäten som ville delta i sådana samarbeten.

Därför bedömer vi att frågan nu måste få en lösning. I dagsläget riskerar Sveriges internationella utbildningssamarbeten att upphöra om vi inte agerar.

Det är också värt att nämna att vi inte har möjlighet att hindra utländska lärosäten att ta ut avgifter. Det är inte heller ett nytt fenomen. Dessutom kommer möjligheten finnas kvar till studentutbyten där det fortfarande är kostnadsfritt för studenter från Sverige.

Under frågans behandling har också CSN bekräftat att möjligheterna till merkostnadslån för avgifterna till de utländska lärosätena inom dessa utbildningssamarbeten kommer att förbättras.

Regeringen föreslår därför lagändringar som ser till att internationella utbildningssamarbeten där svenska universitet och högskolor och utländska universitet och högskolor har gemensamma utbildningsprogram inte tvingas att upphöra.

Lagändringen tydliggör dessutom att utländska lärosätens studieavgifter aldrig får komma svenska universitet och högskolor till del. Svensk utbildning är och ska förbli avgiftsfri.

Vi kommer noga att följa utvecklingen i frågan och vidta ytterligare initiativ om det skulle visa sig att avgiftsfriheten för svensk högre utbildning hotas eller urholkas. Regeringen tänker fortsatt slå vakt om avgiftsfriheten för högre utbildning i Sverige och värna en ökad internationalisering.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning