Bild: Global utmaning
Bild: Global utmaning

Det råder massflykt från Syrien. Nu måste kraften riktas mot att få EU att deklarera massflykt och få till stånd en solidarisk fördelning av flyktingar, skriver migrationsexperten Gun-Britt Andersson.

Under det svenska ordförandeskapet i EU 2001 nåddes enighet om ett direktiv om gemensamt ansvarstagande från EU:s medlemsländer vid massflykt.

Jag var statssekreterare åt Maj-Inger Klingvall under den tuffa förhandlingen som till slut ledde till att motståndet mot att släppa in de flyende och ge dem mänskliga villkor bröts ner.

Balkankriget och inte minst flykten från Kosovo 1999 hade aktualiserat behovet av ett Europa som kunde hantera massflyktsituationer. När tusentals kosovoalbaner satt fast bakom gränsen till Makedonien kunde EU-länderna enas om en mekanism för att på plats i Makedonien, genom frivilliga åtaganden och kamrattryck, fördela flyktingarna mellan sig.

Erfarenheterna inspirerade de fortsatta förhandlingarna inom EU. Direktivet som nu gäller alla EU:s medlemsländer innehåller dels bestämmelser om att en mekanism för fördelning ska inrättas, dels minimibestämmelser för flyktingarnas status.

En central punkt är att tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna tillämpas för angivna tidsperioder med förlängningsmöjligheter. Regler finns också om mottagande och familjeåterförening liksom om rätten att arbeta. Det finns även en flyktingfond som särskilt utsatta mottagarländer kan få ekonomiskt stöd från.

För att fastslå att massflykt råder krävs en kvalificerad majoritet bland medlemsländerna.

Direktivet borde tillämpas nu. Det råder inte bara massflykt utan också massdöd efter flyktvägarnas hinderbanor. Ingen vet nu hur länge fasorna i Syrien kommer att fortsätta. Om fredsansträngningarna lyckas en vacker dag kommer många flyktingar att vilja återvända med eller utan permanenta uppehållstillstånd. Arbetet för fred är centralt men på kort sikt krävs konkreta insatser för att rädda liv.

Permanenta uppehållstillstånd underlättar integration. Men det är inte den viktigaste frågan nu. Det är att förmå EU att deklarera massflykt och få till ett gemensamt fördelningssystem och uttagning av flyktingar. Den här gången på plats vid kritiska punkter innanför eller utanför EU:s yttre gräns.

Där kan registrering och snabb prövning av skyddsbehov ske. Som andra kan Sverige då också ge tillfälliga uppehållstillstånd – till att börja med. Fullständig asylprövning kan göras senare när så krävs.

Kraftfullt agerande måste nu inriktas på att förmå EU att deklarera massflykt och som under Kosovo-krisen få till stånd åtminstone ett mått av solidarisk fördelning och uttagning av flyktingar.

Gun-Britt Andersson, ledamot i Gapminders styrelse och vice ordförande i Expertgruppen för Biståndsanalys, före detta statssekreterare åt Maj-Inger Klingvall