Curre Hansson, Ingrid Hjalmarsson och Göran Eriksson, PRO.

debatt Coronakommissionens dom över svensk äldreomsorg är hård. Nu behövs rejäla resurstillskott. De hittills beviljade extra statsbidragen är långt ifrån tillräckligt för att rädda äldreomsorgen, skriver företrädare för PRO Stockholms län och PRO Kultur Stockholm.

Efter Coronakommissionens dom över äldreomsorgen inser nu samtliga politiska partier att omedelbara satsningar är nödvändiga.

Kommissionen konstaterade att smittspridningen och de många dödsfallen i hög grad beror på tidigare underlåtenhetssynder. Under många år har anslagen till äldreomsorgen minskat – trots att de äldre blivit fler. Här är några exempel:

  • Åren 2002-2018 minskade resurserna med 20 miljarder från 146 till 126 miljarder
  • Samtidigt ökade antalet pensionärer från 1,6 miljoner till 2,1 miljoner, alltså med en halv miljon.

För att förbättra situationen har riksdagen beslutat om olika typer av stöd. Ett riktat bidrag från och med i år på fyra miljarder och dessutom 3,4 miljarder till ett kunskapslyft. Det senare minskas radikalt redan 2022.

Räcker detta? Vårt svar är nej. Enligt Stefan Löfven skulle de fyra miljarderna ge oss en äldreomsorg i världsklass. Men summan motsvarar inte mer än tre procent av vad äldreomsorgen kostar. 2019 handlade det om 130 miljarder. Fyra miljarder räcker troligen inte ens till den årliga ökningen av lönekostnaderna utan det behövs betydligt mer pengar för att komma till rätta med de allvarliga problemen.

Utöver det akuta behovet av en genomgripande utveckling och förbättring av äldreomsorgen innebär den snabba ökningen av antalet äldre i befolkningen också behov av ytterligare resurser. Exempelvis kommer antalet personer 80 år eller äldre att fortsätta att öka under hela 2020-talet, från dagens 546 000 personer till 803 000 personer år 2030. Det innebär en ökning med 50 procent.

Trots alla försäkringar om kommande stora satsningar visar årets kommunala budgetar att de i stort sett är obefintliga.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beräknar att äldreomsorgen under den innevarande 10-årsperioden behöver ett årligt tillskott på 6,5 miljarder per år enbart för att täcka kostnaderna för de demografiska förändringarna utan att förbättra kvaliteten. Det motsvarar en kostnadsökning på ca fem procent.

Finansminister Magdalena Andersson angav i valrörelsen 2018 att det behövs skatteökningar på 80 miljarder kronor för att hålla de offentliga systemen på oförändrad nivå. Den enda orsaken som hon pekade på var att antalet 80-åringar kommer att öka drastiskt.

Vår slutsats är att de hitintills beviljade ökade statsbidragen inte på långa vägar kommer att ge kommunerna tillräckliga resurser för att kunna åtgärda de allvarliga problemen. Trots alla försäkringar om kommande stora satsningar visar årets kommunala budgetar att de i stort sett är obefintliga. Tvärtom är det troligt att flera kommuner kommer att ha svårigheter att behålla den nuvarande nivån och istället tvingas att minska sina anslag.

Under 2020 har pandemin satt missförhållandena inom äldreomsorgen i blixtbelysning. Trots det fortsätter politikerna att skära ned på resurserna för de äldre. Den utvecklingen måste stoppas. Istället behövs en kraftig satsning under de kommande 10 åren med mångmiljardbelopp varje år och det är staten som måste skjuta till pengarna.

Vi anser att utöver de 6,5 miljarder i ökning årligen som krävs för att svara mot ökat antal äldre personer, krävs medel för att öka bemanningen (inte minst av sjuksköterskor) om förslagsvis tio procent av den totala kostnaden för äldreomsorgen, samt en permanentning av medlen för kunskapslyft. Det är nödvändigt när ”undersköterska” 2025 blir en skyddad yrkestitel och de allra flesta som arbetar inom äldreomsorgen då ska ha rätt utbildning.

 

Curre Hansson, ordförande PRO Stockholms län

Göran Eriksson och Ingrid Hjalmarson, PRO Kultur Stockholm