Peter Lorentzon

debatt I Stockholm med över 100 utförare av hemtjänst varav närmare 90 är privata kan en biståndsbedömare ha mer än 50 utförare att ha kontakt med. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler blivit smittade i Stockholm än i övriga landet, skriver Peter Lorentzon.

I Agenda den 10 maj diskuterades orsaker till det stora antalet avlidna i Corona inom äldreomsorgen. Deltog gjorde socialminister Lena Hallengren, generaldirektörerna Olivia Wigzell och Johan Carlson för Socialstyrelsen resp Folkhälsomyndigheten samt äldreforskaren Ingmar Skoog. Enighet fanns i stora stycken kring bland annat bristande utbildning, det stora antalet timanställda, låg status, resursbrist och utebliven skyddsutrustning. Johan Carlson var förvånad över de stora skillnaderna inom äldreomsorgen i landet.

Ingmar Skoog beklagade att det inte funnits ett närmare samarbete mellan myndigheterna och äldreforskarna. Dessa hade kunnat förse de ansvariga med kunskap om hur gruppen ”70 +” ser ut. Den är mycket heterogen och därför borde insatserna varit mer flexibla. Många av 70+ är relativt friska, medan en stor del av de med hemtjänst har stora omsorgsbehov och de som lever på äldreboenden har än större behov.

Ingmar Skoog ville också diskutera ett annat stort problem inom äldreomsorgen som i hög grad påverkat möjligheterna att där bekämpa coronan, fragmenteringen av verksamheten. Tyvärr gav programledaren honom ingen möjlighet att utveckla detta. Det hade varit mycket intressant då det är en fråga som alltför lite finns med i den omfattande diskussionen om coronakrisen.

I utvärderingen av coronahanteringen är det nödvändigt att också analysera effekterna av systemskiftet för äldreomsorgen.

Köp-sälj, Lagen om upphandling och LOV med den fria etableringsrätten utan områdesansvar har lett till en vildvuxen marknad med ett otal utförare. I Stockholm med över 100 utförare av hemtjänst varav närmare 90 är privata kan en biståndsbedömare ha mer än 50 utförare att ha kontakt med, därtill 5-10 vårdcentraler, korttidsboenden, dagverksamheter m fl. Motsvarande gäller för distriktssköterska och primärvårdsrehab. Kontinuitet, samverkan och gemensam planering blir svår att skapa och upprätthålla. Fragmenteringen är särskilt stor i Stockholm där mer än 60 procent av såväl hemtjänst som äldreboenden drivs i privat regi, en mycket högre andel än i andra kommuner i landet. Detta kan vara en bidragande faktor till att fler blivit smittade i Stockholm än i övriga landet.

Lägg därtill totalt sett för lite resurser till äldreomsorgen och en strävan efter vinst för de privata utförarna samt omfattande transaktionskostnader för att hålla maskineriet igång.

I utvärderingen av coronahanteringen är det nödvändigt att också analysera effekterna av systemskiftet för äldreomsorgen. Ett led i en sådan analys är att Socialstyrelsen, FHM och IVO i sina enkäter till olika enheter särredovisar resultaten för offentlig resp privat vinstdriven verksamhet.

 

Peter Lorentzon
Aktiv i Gemensam välfärd och i PRO