SD:s identitetssyn handlar inte bara om att hindra individen att välja en egen identitet utan skapar också hinder för Sveriges utveckling, skriver folkpartisten Vladan Lausevic.

Särskilt med tanke på att många lösningar kräver samarbete, integration och solidaritet inom Europa. I dag behövs det bland annat lösningar för fler sysselsatta ungdomar, bättre levnadsstandard och minskade koldioxidutsläpp.

Sverige är i dag en europeisk medlemsstat, ett modelland, mångkulturellt samhälle, invandringsland samt ett av de bästa länderna att leva i. Att stänga gränserna, lämna EU eller avstå frihandel skulle knappast göra livet bättre för medborgarna oavsett om man bor i Stockholm eller i Eslöv.

Därmed går SD:s identitetspolitik emot Sveriges traditioner som öppen ekonomi, förebildsland samt respekterad medlem av FN. Även välfärdssystemet bygger trots allt på handel samt arbetskraftsinvandring och inte på isolering eller ”homogen” befolkning.

Kraven som SD ställer på individer är kollektivistiska och kulturrasistiska där medborgarna ska assimilera sig efter det som SD anser är ”rätt” identitet. Dessutom går den ut på att individen inte kan vara både svensk och europeisk medborgare vilket hotar möjligheterna att lösa problem i EU. Inte minst rörande individens rätt att demokratiskt kunna påverka makten utanför den nationella nivån.

Ingen nation i Europa bygger på ”sann” identitet eller kultur utan på mytologiska föreställningar. Även Sveriges utveckling som nation startade ursprungligen genom influenser från Frankrike och andra delar av Europa.

I globaliseringens tid är det därför viktigt att individens val av identitet respekteras. Inte minst genom att EU-medborgare har rätten till gemenskap som bygger på europeiska värderingar som kulturell mångfald och medborgarrättigheter.

Därför behövs det nu en mer aktiv politik från Folkpartiets sida för att värna om individens rätt till identitet samt för ett mer demokratisk och bättre fungerande EU. Det behövs fler tankar om hur problem rörande global uppvärmning, europeisk arbetslöshet och flyktingarnas situation ska lösas.

I dag kom ett utspel från Göran Hägglund om minskad invandring, lägre stöd till nyanlända och tillfälliga uppehållstillstånd. Men det är inte de kortsiktiga och tillfälliga lösningarna som Sverige behöver.

Sverige behöver både en långsiktig statsregi samt fortsatt utveckling av det gemensamma europeiska asylsystemet CEAS. Sverige behöver kunna utöva en migrationspolitik som även hanteras på EU-nivån samt långsiktiga lösningar i form av en flexibel arbetsmarknad där olika individer med egna individuella behov samt förutsättningar ska ha möjligheter för olika arbeten med olika löner och olika möjligheter för socialt rörlighet.

Dagens problem som finns inom och utanför EU kan inte lösas genom en politik som bygger på att gömma sig bakom nationella gränser och blunda åt problemen. Nationalistisk syn på identitet riskerar i att medvetenheten om gränsöverskridande problem tappas bort.

I slutändan är alla medlemsstater och unionsmedborgare i EU beroende av varandra på olika sätt. Dessutom behöver allianspartierna bli bättre på att propagera för lösningar som markerar att världen inte längre är nationell. Det gäller att inte glömma att det som har gjort Sverige och många andra delar av EU till världens bästa platser att leva på har inte varit nationalism, intolerans eller isolering.

Sveriges framtida utveckling behöver inte nationalistiskt identitetspolitik utan fokus på att hantera utmaningar i en global värd.

Vladan Lausevic, skriver i egenskap av folkpartist, liberal, svensk, jugoslav, bosnier, stockholmare, europé, kosmopolit, humanist, hemvärnssoldat, student, historiepassionerad, ölälskare samt kattperson