Amerikanska soldater i Hiroshima vid krigsslutet 1945. (Bild: Wikimedia)

debatt Utrikesminister Margot Wallströms avgång 2019 berodde på att hon förlorade mot de krigiska inom regeringen som fick understöd av USA och Nato, skriver den nybildade gruppen Kärnvapenförbud. Nu!

Ska Sveriges regering lyssna mer på USA:s försvarsminister än på svenska folket?
Det är den fråga som måste ställas efter studier av bakgrunden till att regeringen fortfarande inte har signerat den FN-konvention om kärnvapenförbud, TPNW, som den själv varit med om att lansera.

Sveriges dåvarande utrikesminister Margot Wallström argumenterade engagerat i SvD den 25 augusti 2017 för den konvention som Sverige någon månad dessförinnan tillsammans med 121 andra FN-medlemmar röstat för att påbörja en förhandling om: ”Historien visar att det inte finns någon annan väg att gå.”

Margot Wallström pekade också på att ickespridningsavtalet NPT hade misslyckats:
”I ett historiskt bokslut över NPT ska samtidigt noteras misslyckandena i att ytterligare kärnvapenstater har tillkommit. Tyvärr ser vi därtill hur många av de ursprungliga kärnvapenstaterna nu moderniserar sina arsenaler på ett sätt som strider mot NPT-avtalets grundläggande syfte om långsiktig nedrustning.
Det är mot den här bakgrunden som ett stöd vuxit fram för ett totalförbud av kärnvapen.”

Margot Wallström fortsätter sin argumentering med bl.a.:
”Att Sverige gav sitt stöd till konventionen vid omröstningen är helt i linje med vår nedrustningspolitik som del av en bredare säkerhetspolitik.”
Och vidare:
”Det är också viktigt att påpeka att vi gör våra säkerhets- och utrikespolitiska bedömningar som ett alliansfritt land med egna avvägningar och vägval.”

Trots detta klara ställningstagande för konventionen framhåller hon att regeringen ska genomföra en grundlig analys av konventionens konsekvenser innan ett undertecknande kan bli aktuellt. Redan nu kan man ana att det finns motstridiga intressen i den svenska regeringen.

Bara 5 dagar senare rapporterar SvD att Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist fått ett hemligstämplat brev från sin USA-kollega, den pensionerade generalen James Mattis. I brevet varnar Mattis för att ett svenskt-amerikanskt samarbete på försvarsområdet försvåras om regeringen signerar konventionen.

En grundläggande fredsfråga går därmed över från den civila sfären till den militära. Det stärks av att kärnvapenländerna Storbritannien och Frankrike samt Tyskland i Nato framfört liknande varningar som USA.

86 % av svenska folket vill att regeringen skriver under FN:s kärnvapenförbud. Endast 8 % är emot.

Den 26 september 2017 spår Birger Schlaug i en ledare i Dagens ETC:
”Peter Hultqvists senaste triumf är att den regering som varit aktiv för att få fram en FN-resolution om kärnvapenförbud plötsligt kovänder och via en utredning avser att ta beslut om att inte ratificera det man själva arbetat fram. Frågan var i utrikesministerns ägo ända tills Peter Hultqvist stabilt ställde sig i strålkastarljuset med trygg röst, vänligt trumpen uppsyn och stabilt kroppsspråk. Temat var att vi inte älskar kärnvapen men lite kärnvapen får vi allt tåla om vi ska kunna skydda oss mot ryssen.”

Den 25 oktober 2017 presenterar TT resultatet av en SIFO-undersökning beställd av Olof Palme Internationella Center. Den visar att 86 % av svenska folket vill att regeringen skriver under FN:s kärnvapenförbud. Endast 8 % är emot.

I december 2019 redovisas en ny SIFO-undersökning beställd av Palmecentret. Enligt denna vill 78 % av svenskarna att Sverige skriver under FN-konventionen. Den visar också att stödet ligger över 73 % hos alla partiers sympatisörer.

Ambassadör Lars-Erik Lundin överlämnar den 18 januari 2019 sin utredning om konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (TPNW). Lundin föreslår att Sverige inte tillträder. Utredningen sänds ut på remiss i tre månader.

Remissyttranden har inhämtats dels från (militära) försvarsorganisationer och dels från fredsrörelsen i bred bemärkelse. Dessutom har ett fyrtiotal fredsorganisationer lämnat synpunkter på eget bevåg. Alla försvars-organisationer har hittat stora brister i TPNW och tillstyrker Lundins förslag. Alla fredsorganisationer har hittat stora brister i Lundins utredning och nästan alla vill att Sverige tillträder TPNW.

Den 23 juli 2019 skriver Ingela Mårtensson, Kvinnor för fred:
”Utrikesminister Margot Wallström har nu deklarerat att regeringen inte kommer att underteckna FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Därmed bröts en svensk tradition att aktivt verka mot kärnvapen – det största hotet mot mänsklighetens överlevnad.
Det är uppenbart att det är försvarsminister Peter Hultqvists linje i regeringen som har segrat. När USA:s försvarsminister James Mattis i brev till svenska regeringen hotade att om Sverige avsåg att skriva under konventionen så skulle det få konsekvenser för vårt internationella militära samarbete – underförstått Nato och USA. Genast gick Hultqvist ut och sa att vi aldrig skulle riskera våra militära samarbeten. Därefter tillsattes en utredare som bekräftade denna inställning.
Vad är det som driver Peter Hultqvist till denna totalt förändrade svenska säkerhetspolitik, som knappast leder till större säkerhet och som inte har stöd hos det svenska folket?”

Striden mellan utrikesministern och försvarsministern slutar med Margot Wallströms avgång 9 september 2019. Hon anför familjeskäl men få tror att det är hela sanningen. Hon har helt enkelt förlorat mot de krigiska inom regeringen som också fått understöd av USA och Nato.

Det måste alla fredsvänner se till att ändra på när det nu ska formas en ny regering och när TPNW trätt i kraft och blivit lag.

Vi har bildat en arbetsgrupp med rötter i den svenska freds- och miljörörelsen som tagit fasta på hur den svenska opinionen ser ut i denna fråga. Vi vill komplettera det arbete som gjorts av ICAN, Svenska Läkare mot Kärnvapen, IKFF, Kvinnor för Fred, Olof Palme Internationella Center och Greenpeace men som ännu inte påverkat våra politiska makthavare i tillräcklig grad.

Vi har lagt ut en namninsamling på nätet utifrån ett upprop som kommer att lanseras på Hiroshimadagen den 6 augusti.

Vi kommer också att dyka upp på gator och torg ända fram till valdagen 2022.

 

Arbetsgruppen Kärnvapenförbud. Nu!
Jan Strömdahl, Staffan Ekbom, Eva Jonsson, Jonas Ohlsson, Anders Romelsjö, Karin Utas Carlsson, Anders Åsman