Johanna Lindell, VD på Fackförbundet DIK och Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer.

Runt om i det offentliga Sverige så pågår nu ett intensivt slutarbete i det med att få budgeten att gå ihop för nästa år. Inflationen är fortsatt hög och lågkonjunkturen förväntas hålla i några år till. Vi har full respekt för att de kommande åren kommer att bli tuffa för alla i offentlig sektor, men vi vill höja ett varningens finger för att göra allt för stora besparingar genom att dra ner på antalet kommunikatörer.

Nästan varje vecka ser vi politiker och debattörer som lättvindigt ifrågasätter behovet av kommunikatörer och föreslår att skära ner på eller helt ta bort alla kommunikatörer för att göra samhällsbesparingar. Det är både kortsiktigt och dumt och riskerar att undergräva medborgarnas delaktighet i vårt samhälle.

För att vi medborgare ska kunna vara delaktiga i samhället krävs att vi har information om vad som händer och på vilket sätt vi förväntas delta. Kommunikatörer i offentlig sektor är demokratiarbetare som ser till att alla som bor i Sverige har tillgång till den information som de har rätt till och behöver för att kunna vara goda medborgare.

Kommunikation är hjärtat i en demokrati och handlar om hur vi stärker, skyddar och värnar vårt land och våra medborgare

Vad krävs egentligen för att vara en god medborgare?  Vi måste känna till och förstå de krav och förväntningar som ställs på oss. Vi måste ha information om våra medborgerliga plikter och skyldigheter och de förväntningar som finns på den enskilde; följa lagen, betala skatt, rösta, hitta till närmaste skyddsrum, fullfölja skolplikt, ta del av krisinformation med mera.

Politiken sätter ramarna och riktningen samt fattar besluten, tjänstepersonerna utarbetar förslagen och sjösätter dem. Sen är det kommunikatörer som möjliggör för fler att ta del av det som sker, som förklarar och kommunicerar så att alla vet vad som gäller och kan ta del av det som genomförs i vårt samhälle. Kommunikatörer är specialister på att målgruppsanpassa budskap, till exempel i valet av tonalitet och kanaler, för att nå fram så bra som möjligt. Den myndighet eller kommun som inte tillgängliggör beslut, kommunal service eller inflytande på nätet anses närmast odemokratisk. Med rätta.

De senaste årens utveckling med tider av kris, krig i vårt närområde och pandemi har visat hur viktigt det är att snabbt nå ut med information om skydd och vaccineringar, hur vi bör agera om inte samhället fungerar som vanligt, vid brand eller översvämningar, hur vi snabbt stoppar falska nyheter och felaktiga informationskampanjer. Ett stort och viktigt uppdrag, inte minst när demokratin och rättsstatens förutsättningar ifrågasätts av allt fler.

Att lyssna på sina medborgare, ha en levande dialog och en fungerande kommunikation är helt avgörande för att bygga förtroende mellan det offentliga och den enskilde – och därmed en av demokratins grundpelare. Skär man ner på antalet kommunikatörer riskerar man att urholka vår demokrati.

Offentlig kommunikation sker dagligen på plattformar där vanligt folk är, letar information och ställer sina frågor. Information som sprids via nyhetsmedia, sociala medier, webbsidor, intranät, på möten och i andra informationskanaler. Snabba och korrekta svar som ger medborgaren ett ökat förtroende för det offentliga och vårt gemensamma samhälle och ökar behovet av tillgänglighet och transparens.

Kommunikation är hjärtat i en demokrati och handlar om hur vi stärker, skyddar och värnar vårt land och våra medborgare. God kommunikation gör stor skillnad för människor och därmed samhället och dess utveckling. Kommunikation är komplext, för att vi människor är unika och tar till oss budskap på olika sätt och för att kanalerna och plattformarna för dialog idag är betydligt fler än någonsin.

Vi hoppas att varje beslutsfattare som fattar budgetbeslut är medvetna om att kommunikatören i dag är en av de viktiga hörnpelarna för att tilliten till det offentliga ska vara fortsatt hög.

Johanna Lindell, VD på Fackförbundet DIK

Caroline Thunved, VD och Generalsekreterare för Sveriges kommunikatörer

Båda författare till boken Om det inte vore för oss – kommunikatörer i demokratins tjänst som utkommer på Leopard förlag den 28 november 2023.