Bild: Jann Lipka

Ett uttalande till stöd för asylrätten kommer antas vid Europafackets kongress. Det är en tydlig uppmaning till Europas ledare – ta ert ansvar och ge en fristad till den som flyr krig och förtryck.

Den Europeiska unionen har under de senaste veckorna genomgått en politisk kris. Splittringen mellan medlemsstaterna i synen på rätten att söka skydd i Europa framträder tydligare än någonsin.

Den europeiska fackliga rörelsen står däremot enad. Ett uttalande till stöd för asylrätten kommer att antas vid Europafackets kongress som pågår just nu i Paris. Det kommer att innehålla en tydlig uppmaning till Europas ledare – ta ert ansvar och ge en fristad till den som flyr krig och förtryck.

I en tid då Europa präglas av djupa skiljelinjer i fråga om migration och asyl är vi stolta över att fackföreningsrörelsen tar tydlig ställning för öppenhet och mångfald.

För oss är det en självklarhet. Asylrätten är, liksom de fackliga rättigheterna, en del av de mänskliga rättigheterna. Den är ovillkorlig och en del av de åtaganden vi gjort genom att ansluta oss till bland annat Genèvekonventionen och Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna.

När fler än vanligt söker sig till Europa för att nyttja denna rättighet ställs vi på prov.

Asylrätten får aldrig villkoras av migrationens ekonomiska nytta, men det står samtidigt klart att Europa gynnas av migration. Vi vet sedan länge att Europa har en åldrande befolkning och står inför en demografisk utmaning. Den utvecklingen undviks när fler människor i arbetsför ålder kommer till Europa.

I en allt mer globaliserad ekonomi är det dessutom en tillgång att ha en mångfald av bakgrunder och erfarenheter. De som kommer till Europa för att bygga ett nytt liv har ofta värdefulla erfarenheter, yrkeskunnande och språkkunskaper som vi saknar. Migrationen stärker därför vår förmåga att tänka innovativt och framtidsinriktat.

Genom att ha andra kontaktnät och kunskap om marknader i andra länder förbättrar även de som kommer hit förutsättningarna för export och handel med omvärlden.

I en tid då Europa borde öppna sig mer är vi rädda för att kontinenten i stället vänder sig inåt och sluter sig för omvärlden. Det vore förödande för de som är i behov av skydd men faktiskt också för oss själva.

Det var därför mycket välkommet att inrikesministrarna slutligen lyckades besluta att omfördela 120 000 flyktingar inom EU. Men det var ett nederlag för det europeiska projektet att inte samtliga medlemsstater ställde sig bakom beslutet.

TCO är stolt över att Sverige tillsammans med ett antal andra medlemsstater spelade en avgörande roll för att förslaget skulle lyckas.

Det europeiska fackliga budskapet är klart och tydligt: det behöver göras mycket, mycket mer. TCO uppmanar därför regeringen att fortsätta driva på för en rimligare europeisk asylpolitik.

Vi vill fortsätta se ett Sverige som tar strid för öppenheten och vågar gå före när andra medlemsstater reser hinder och begränsningar. Det är det enda anständiga och ansvarsfulla att göra.

Eva Nordmark, ordförande TCO