Mattias Vepsä och Emilia Bjuggren.

debatt Skärpta utsläppsmål och ett datum för när fossila bränslen ska fasas ut. Det är några av de förslag för att snabba på klimatomställningen som Stockholms partidistrikt lägger fram för Socialdemokraternas partikongress i höst, skriver Emilia Bjuggren (S) och Mattias Vepsä (S). 

Klimatpolitiska rådet har precis presenterat sin årliga rapport. Den visar att endast 10 procent av återhämtningsstimulanserna hittills riktas till åtgärder som bidrar till klimatomställningen. Regeringen tar viktiga steg för att Sverige ska nå målet om att bli en fossilfri välfärdsstat, inte minst genom implementeringen av klimatlagen.

Men det räcker inte. Vi måste göra mer och snabbare. Vi presenterar därför fem punkter för att återstarta Sverige och genomföra en rättvis klimatomställning med sikte på Parismålet.

En förutsättning för att kunna driva klimatarbetet i den höga takt som läget kräver är en politik som tydligt prioriterar minskade ekonomiska klyftor och skapar trygghet i omställningen för alla. Genom vår starka prioritering av jämlikheten har därför inget parti bättre förutsättningar att hantera och lösa klimatkrisen än Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas partikongress i höst behöver peka ut en jämlik omställning som högsta prioritet under kommande mandatperioder. Stockholms partidistrikt har antagit en omfattande motion med 61 förslag för hur vi ska klara omställningen. Men redan nu behöver regeringen och riksdagen ta ytterligare steg för att återhämtningen efter pandemin ska både påskynda omställningen och göra omställningen rättvis:

  • Skärp det politiska ledarskapet på alla nivåer

Först och främst måste politiken visa ledarskap genom att skärpa målsättningarna och rikta resurser i rätt riktning. Det innebär skärpta utsläppsmål och etappmål i linje med Parisavtalet, att klimatmålen och det klimatpolitiska regelverket integreras i alla budgetområden och att offentlig sektor på alla nivåer ställer krav på fossilfrihet i alla sina upphandlingar.

  • Sätt datum för när fossila bränslen och drivmedel förbjuds

Ohållbar teknik och fossila bränslen måste fasas ut för att ny teknik ska kunna implementeras. Producenterna och inte människorna ska ta det ekonomiska ansvaret för detta. Därför måste det redan nu vara transparent när ett förbud av försäljning av fossila drivmedel finns på plats, förslagsvis 2035.

  • Ställ om transportsektorn till att bli hållbar och effektivare

För att inte den enskilda bilägaren ska bära kostnaden när de fossila drivmedlen förbjuds måste trycket öka på producenterna, efter 2025 ska de inte få sälja bilar som ska drivas på bensin eller fossil diesel. Trafikverket måste planera infrastrukturbeslut utifrån att klimatmålen ska uppnås, till exempel genom scenariobaserad transportplanering. Parallellt med att investeringar i tåg prioriteras måste reduktionsplikt för flyg- och fartygsbränsle införs liksom ekonomiska incitament att investera i klimatsmarta flyg och fartyg. Kollektivt resande måste bli billigare för vanligt folk, det kan inte vara mer lönsamt och enkelt att åka bil i våra städer än att ta pendeltåg eller buss.

  • Investera i industriomställning och i människor

De gröna jobben växer idag fram i snabb takt. När kol utan stål är förverkligat försvinner 10 % av Sveriges koldioxidutsläpp och exempelvis elektrifieringen skapar många nya arbetstillfällen. Fossilfritt Sverige pekar tydligt på att regelverk och upphandlingar måste anpassas för att främja denna utveckling och nya utbildningsinsatser måste kompletteras med riktade fördelaktiga studiemedel så att människor i avvecklade branscher kan växla till de nya arbeten som växer fram.

  • Skapa regelverk och förutsättningar för storskaliga negativa utsläpp

En stor del av Sveriges punktutsläpp av koldioxid är av biogent ursprung, vilket innebär att infångning och lagring av koldioxid leder till negativa utsläpp. Bara infångnig och lagring av koldixiden från biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm motsvara mer än alla utsläpp från stadens trafik. Den omedelbara potentialen för bio-CCS i Sverige är 20,1 miljoner ton. Därför behövs skyndsamt en nationell plan för industriell uppskalning av koldioxidavskiljning- och lagring och minusutsläpp upprättas och implementeras.

Detta är några avgörande punkter för att öka takten i omställningen som måste implementeras i återhämtningen från pandemin. Precis på samma sätt som tidigare strukturomvandlingar måste vi nu bekämpa klimatkrisen med hållbara investeringar som lyfter människor och landsdelar ur hopplöshet och fattigdom.

Dessa måste göras parallellt med den kraftiga satsning på välfärden som Socialdemokraterna redan har pekat ut behovet av. För minskade ekonomiska, sociala och regionala klyftor är en förutsättning för att kunna driva klimatomställningen i det höga tempo som läget kräver. De påfrestningar och krav om förändringar en skarp klimatpolitik kan innebära, ska mötas med en kraftfull politik som skänker alla trygghet i omställningen.

 

Emilia Bjuggren, oppositionsborgarråd i Stockholm och styrelseledamot för Socialdemokraterna i Stockholm

Mattias Vepsä, riksdagsledamot och styrelseledamot för Socialdemokraterna i Stockholm