Martina Elfgren Lilja,

Den svenska bemanningsmodellen är både välfungerande och ett internationellt föredöme, där 97 procent av företagen har kollektivavtal, skriver Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen i en replik.

Mats Wingborg skriver i en ledare i Dagens Arena den 3 februari att »ökningen av bemanningsanställda är ett hot både mot den globala fackföreningsrörelsen och enskilda individers hälsa« och att det behövs en »uppstramning av regelverket«. Inget kunde vara längre från sanningen och den svenska bemanningsmodellen är både välfungerande och ett internationellt föredöme.

Mats Wingborg hävdar bland annat att forskning, utan att hänvisa till viken, visar att bemanningsanställda löper högre risk för psykosocial ohälsa än andra grupper på arbetsmarknaden.

Detta stämmer inte – de anonyma medarbetarmätningar vi gör med tusentals anställda i våra medlemsföretag visar motsatsen.

Han menar även att om kundföretaget inte är nöjt så byts konsulten ut. Här gäller även det omvända, det vill säga att den konsult som inte trivs med sitt uppdrag eller kundföretaget kan byta såväl uppdrag som kundföretag på ett mycket enklare sätt än om den skulle vara anställd hos kundföretaget.

Wingborg påtalar att unga män är särskilt olycksdrabbade. Det gäller i alla branscher och är ett problem som funnits i alla tider. Här krävs mer förebyggande arbete genom samarbete mellan fack och arbetsgivare. Vi på Bemanningsföretagen arbetar med Prevent och Arbetsmiljöverket för att stötta arbetsgivare i att få ned arbetsskadorna. Viktigt här är att arbetsmiljöansvaret är ett gemensamt ansvar som delas mellan bemanningsföretaget som kundföretaget.

Mats frågar sig även om vad som händer om ett bemanningsföretag inte lyckas hyra ut en konsult. I de fallen får konsulten garantiersättning men ska vara tillgänglig för uppdrag. På så sätt behöver de varken varslas, sägas upp eller sättas i åtgärder vid till exempel arbetsbrist.

Svenska bemanningsföretag har större andel långa kunduppdrag och högre andel tillsvidareanställningar jämfört med andra länder.

Det är viktigt att förstå att i Sverige fungerar bemanning annorlunda än i andra länder och många bemanningsföretag är auktoriserade och verkar i en väl reglerad bransch.

Regleringen sker via kollektivavtal: i Sverige har 97 procent av de bemanningsanställda kollektivavtal. Det är en betydligt högre andel än vad som gäller på arbetsmarknaden i övrigt, där siffran är 88 procent.

Anställda i bemanningsföretag har riktiga jobb, trygga anställningar som omfattas av kollektivavtal med försäkringar och avtal. De har rätt till semester, semestertillägg, tjänstepension och sjuklön. De har också rätt att vara tjänstlediga för till exempel studier och för föräldraledighet.

Svenska bemanningsföretag har en större andel långa kunduppdrag och en högre andel tillsvidareanställningar jämfört med andra länder.

Kundföretag kan visstidsanställa i upp till 24 månader vilket inte tillåts inom bemanningsavtalet.

Kollektivavtalen begränsar möjligheterna till visstidsanställning för bemanningsföretag och efter sex månader är tillsvidareanställning regeln, och medarbetarna blir fast anställda. Undantaget är om medarbetaren har en annan huvudsaklig sysselsättning, exempelvis en annan fast anställning som kan vara fallet med vårdanställda eller heltidsstudier som kan vara fallet med unga anställda.

En tillsvidareanställning ger många fördelar – visstidsanställning kan innebära problem med att ta lån för bostadsköp eller att teckna olika typer av abonnemang.

Bemanningsföretag är dessutom bra på att etablera grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden, och varje år sätter branschen drygt 50 000 utrikes födda i arbete.

Genom en anställning på bemanningsföretag får de möjligheten att etablera sig på marbetsmarknaden. Många unga får sin första anställning i bemanningsbranschen och konsultuppdragen erbjuder variation, och att vara på olika arbetsplatser vilket ger ett större nätverk.

Istället för att lagstifta om det parterna redan avtalat borde den svenska bemanningsmodellen exporteras globalt och bidra till en fungerande arbetsmarknad.

Av alla som jobbar i bemanningsbranschen har åtta procent varit anställda längre än fem år. Genom arbete med olika arbetsuppgifter hos våra kundföretag får medarbetarna dessutom kontinuerlig kompetensutveckling.

Andelen bemanningsanställda under 30 år är 40 procent – nästan tre gånger så hög som på arbetsmarknaden i stort.

Framtidens globala arbetsmarknad innebär att vi alla kommer att byta jobb oftare, och att företagens behov av arbetskraft kan variera mycket.

Istället för att lagstifta om det parterna redan avtalat borde den svenska bemanningsmodellen exporteras globalt och bidra till en fungerande arbetsmarknad som ser till att rätt person hamnar på rätt jobb, med både trygghet och flexibilitet till gagn för såväl företag som medarbetare. 
Konsekvensen av detta vore en starkare position för världens arbetstagare.

Martina Elfgren Lilja, är tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen