Var fjärde attack på miljö- och människorättsförsvarare under 2018 kunde kopplas till jordbruksnäringen. Foto: Matt Zimmerman / Flickr

NYHET Antalet attacker som kan kopplas till företag riktade mot miljö- och människorättsförsvarare ökar kraftigt. Förra året mördades åtta personer – varje vecka. Ökningen märks främst i konflikter kopplat till jordbruk, gruvnäring och förnybar energi.

– Vi ser en väldigt oroande utveckling med fler attacker mot miljö- och människorättsförsvarare generellt, men också att just de som arbetar med att kritisera och ifrågasätta företags verksamhet är bland de mest utsatta för attacker. Det ser vi på många håll i världen, säger Malena Wåhlin, rapportförfattare och utredare på Swedwatch.

Malin Wåhlin, utredare på Swedwatch.

Rapporten Defenders at risk har tagits fram i samarbete med Swedwatchs sex medlemsorganisationer – Svenska kyrkan, Afrikagrupperna, Diakonia, Fair action, Latinamerikagrupperna och Naturskyddsföreningen och bygger på intervjuer med försvarare över hela världen. Därtill har 22 företag svarat på en enkät. Slutsatsen är tydlig: Rättighetsförsvarare världen över blir allt mer utsatta, men knappt hälften av företagen beaktar risker för den typen av övergrepp i sina riskanalyser. Över 2 000 attacker har rapporterats sedan 2015 till i dag, med en tioprocentig ökning av antalet fall mellan 2017 och 2018.

– Det här beror på flera olika samverkande faktorer. Det minskande demokratiska utrymmet och begränsningar av det civila samhället i många länder i kombination med korruption, straffrihet för de som begår sådana här brott och den konkurrens om naturresurser som klimatförändringarna leder till.

Läs mer: Hot mot miljöaktivister ökar

Attacker sker alltid i situationer där det finns en intressekonflikt i grunden, som när företag vill åt mark för gruvdrift, oljeutvinning eller jordbruk. Det här är konflikter som kommer att öka i takt med att klimatförändringarna minskar tillgången till naturresurser, menar Malena Wåhlin.

­– Sedan är det också så att projekt som syftar till att skapa förnyelsebar energi, som behövs i omställningen av samhället, inte sällan kommer med väldigt stora miljö- och människorättsproblem lokalt. Liknande de vi ser runt gruvnäringen och andra markrelaterade sektorer.

Det handlar ofta om projekt som omfattar stora områden där människor förlorar tillgången till sin mark eller får sin försörjning drabbad. Var fjärde attack på miljö- och människorättsförsvarare under 2018 kunde kopplas till jordbruksnäringen, en ökning av antalet fall jämfört med året innan. Attacker som kan kopplas till gruvnäringen minskade något förra året jämfört med 2017, medan fler drabbade de som protesterat mot företag inom olja och gas, skogsbruk och förnybar energi.

De flesta som utsatts för attacker mellan 2015 och 2018 – 28 procent – har varit företrädare för byar eller andra samhällen där företag etablerat eller vill etablera verksamhet. Nästan var fjärde utsatt tillhör ursprungsfolk, men även miljöaktivister och fackliga företrädare har drabbats av våld, trakasserier och mord. Kvinnor lyfts fram som särskilt utsatta.

Läs mer: Amazonas-aktivist: »Minska investeringar i Brasilien«

Nu kräver Swedwatch krafttag för att vända utvecklingen.

– Företag som har den här problematiken i sina värdekedjor behöver arbeta med detta mycket mer. Till exempel genom att analysera risker för rättighetsförsvarare och civilsamhället och anta en nolltoleransprincip kring den här typen av attacker som de även bör förmedla i avtal och dialog med sina affärspartners, säger Malena Wåhlin.

Det finns goda exempel på företag som använt sitt inflytande för att stötta miljö- eller människorättsförsvarare som har varit utsatta. Men svenska företag med underleverantörer i andra länder måste regelmässigt se över sina risk- och konsekvensanalyser för att säkerställa att man inte medverkar till den här typen av övergrepp, påpekar Wåhlin.

– Ytterst är det stater som har ansvaret för att rättighetsförsvarare skyddas. Det behövs en lagstiftning även i Sverige som gör det obligatoriskt för företagen att göra den här typen av risk- och konsekvensanalyser, i dag är det inte helt tydligt vad som förväntas av företagen.

Sedan krävs det långsiktigt arbete på statlig nivå för att komma till rätta med de faktorer som gör att den här typen av attacker kan pågå, som att bekämpa straffrihet och korruption.