När riksdagen i dag slår upp portarna väntar nya strider om regeringens jobbpolitik. Dagens Arena ger dig en guide till riksdagshösten.

Full strid blossade om regeringens jobbpolitik och det femte jobbskatteavdraget när riksdagen i juni bommade igen för sommaren. Regeringen hade åkt på ordentliga näsbrännor när den rödgröna oppositionen fått stöd från Sverigedemokraterna i flera frågor. En majoritet i riksdagen röstade för lättnader i sjukförsäkringen och att stoppa nya anvisningar till Fas 3.

Det första riksdagsåret efter valet hösten 2010 tydde på att regeringen fortfarande inte fullt ut greppat att man befann sig i en minoritetssituation. När regeringen i augusti – med hänvisning till rådande ekonomiska förhållanden – sa att man inte kommer att gå vidare med det femte jobbskatteavdraget verkade det som att den insikten kanske hade börjat falla på plats. Ett resonemang som tycktes få stöd efter att det framkommit att statsminister Fredrik Reinfeldt (M) gjort trevare för att få Miljöpartiet med på jobbskatteavdraget – men misslyckats.

Att jobbskatteavdraget avfärdades från dagordningen innebar samtidigt att lite av luften gick ur den svenska politiska debatten. Men trots att syretillförseln tillfälligt hejdades finns förstås frågor som det kommer att storma kring när ett nytt riksdagsår i dag inleds.
– Exakt vad som kommer att prägla hösten i riksdagen är svårt att göra en bedömning av, innan budgeten är lagd. Likaså kommer oppositionspartiernas skuggbudgetar att spela roll, säger statsvetaren Marie Demker.

Men, som Demker framhåller, hösten kommer med stor sannolikhet att präglas av förslag kring hur det ekonomiska läget ska hanteras. Även debatter om arbetsmarknadsåtgärder är att vänta, om arbetslösheten på nytt börjar stiga.
– Man kommer att argumentera kring sådant som om det är en effektiv åtgärd att sänka restaurangmomsen eller inte. Det är tekniska förslag, men politiskt relevanta frågor, säger Demker.

De bakslag som drabbade regeringen innan sommarlovet kommer fortsätta att störa den borgerliga regeringen under hösten. Socialförsäkringsutskottet vill att regeringen ska återkomma med förslag som innebär att reglerna i sjukförsäkringen ändras senast vid årsskiftet. Sven-Erik Österberg (S), ledamot i konstitutionsutskottet, varnar för att KU kan ta sig an frågan om inte regeringen återkommer med förslag tillräckligt snabbt.
– Jag tror att regeringen kommer att försöka förhala de här tillkännagivandena så länge som det är möjligt. Regeringen vill inte ha en ny debatt om sjukförsäkringen, säger Marie Demker.

Men även om nya näsbrännor med all sannolikhet väntar den borgerliga regeringen under hösten, står oppositionspartierna inför sina beskärda delar av utmaningar. Statsvetaren Sten Widmalm varnar för att Socialdemokraterna ännu inte greppat vidden av det egna partiets kris.
– Socialdemokraterna har inte förstått hur man ska förhålla sig till den sittande regeringen. Det innebär att oppositionen kommer att ha svårt att samla sig.

Kanske kan den socialdemokratiska skuggbudgeten, som läggs i början av oktober, ge svar på om partiordförande Håkan Juholt börjar få grepp om partiet.

Dagens Arena ringde upp företrädare för de rödgröna partierna i riksdagens utskott och EU-nämnd. Vi frågade dem vilka frågor som kommer att vara viktigast i höstens utskottsarbete. Här är deras svar:

Ylva Johansson (S), arbetsmarknadsutskottet:
Det första som socialutskottet kommer att handskas med är de nya prognoser som visar att vi går in i en sämre ekonomi och ta fram åtgärder för det. Den andra stora frågan är Fas 3. Riksdagen har skickat en stark uppmaning om att ändra Fas 3. Tidigare prognoser har visat att personer som deltar i Fas 3 har mycket svårt att få jobb. Sannolikt ser prognoserna ännu sämre ut nu med det förändrade arbetsmarknadsläget.

Den tredje frågan handlar om Laval. I riksdagen har vi gjort ett skarpt tillkännagivande om att regeringen ska tillsätta en utredning som ska vara klar senast den 12 september 2012. I den vill vi se förslag på hur den svenska modellen ska skyddas. Det fjärde området gäller arbetet i EU. Vi tänker jaga regeringen om att försvara den svenska modellen.

Veronica Palm (S), civilutskottet:
Regeringen lägger nästan inga propositioner, utan det man har gjort är att tillsätta utredningar. Då blir det parlamentariska arbetet magert och det bli upp till oppositionen att agera.

Men en fråga som blir intressant är att regeringen har sagt att man kommer att tillsätta en utredning om att stärka hyresrättens ställning. I sig är det lätt att raljera över det eftersom regeringen tidigare har rivit upp möjligheter som gör det lättare att bygga hyresrätter.

Nu verkar det som att det inte kommer någon utredning alls. Det innebär att oppositionen kommer att ordna hearings och kräva svar. Det blir den stora konfliktfrågan i höst. Över huvud taget kommer det att handla mycket om byggnation, men det ser ut att bli mycket magert från regeringens sida.

Ulla Andersson (V), finansutskottet:
Budgeten kommer att vara en central fråga. Vi riskerar att jobb- och sysselsättningen nu sjunker och då behövs det incitament för att skapa jobb. Sedan har vi också hela finans- och eurokrisen. Vänsterpartiet är det enda partiet som har lagt förslag för reglering för finansmarknaden.

Regeringen verkar inte vilja så mycket. Ansvarstagande har blivit ett signalord för regeringen. Men man skulle behöva komma med nya jobbskapande förslag. Som det är nu låter man människor gå ut i arbetslöshet.

Peter Hultqvist (S), försvarsutskottet:
En av de frågor som utskottet får på sitt bord under hösten är den om en ny kustbevakningslag. Den fortsatta militära insatsen i Afghanistan kan komma som proposition.

Sedan ska det ske en lagreglering kring kontraktssoldater, men det är en fråga som kommer att behandlas först till våren. Hela personalförsörjningen i det militära är en laddad fråga. Först rapporterades att över 2 000 personer rekryterats till det nya försvaret. Men i själva verket var det bara 300 personer. Yrkesförsvaret drevs igenom med en mycket liten majoritet, så vi kommer att följa frågan noggrant.

Morgan Johansson (S), justitieutskottet:
Terroristbekämpning och Säpos tillgång till FRA kommer att vara aktuellt. Riksdagen har begärt att regeringen ska återkomma med förslag, och kring detta fanns det en bred politisk samstämmighet. Jag utgår från att regeringen återkommer i frågan, men någon tidsplan finns inte.

Den andra stora frågan i höst är kriminalvårdens situation. Det är ett stort problem med de överfulla häktena, och det leder till stora kostnader. Budgetpropositionen borde komma med ett förslag på hur kriminalvårdsproblemen ska lösas.

Sven-Erik Österberg (S), konstitutionsutskottet:
Det är svårt att redan nu säga vad som kommer att bli viktigt. Men en fråga som kommer att komma upp är transparens i stöd till partier. Vi socialdemokrater har krävt lagstiftning, och det är en fråga som har diskuterats väldigt mycket både förra året och nu. Alla gåvor över 20 000 kronor ska redovisas. Sverige är ett av få länder som inte har en lagstiftning på det här området.

En annan fråga gäller vallagarna. Det är viktigt att de utredningarna tillsätts och att lagarna är klara till nästa val 2014. Ett enigt KU stod bakom beslutet och det är viktigt att regeringen nu ger direktiv så att de utredningarna kan komma igång.

Bengt Berg (V), kulturutskottet:
Vi har tidigare protesterat mot privatiseringen av bibliotek. Risken finns att privatiseringen sprider sig runt om i landet. Det är i och för sig en kommunal fråga, men från riksnivå är det viktigt att jobba för att privatiseringarna ska utebli.

En av de prioriterade frågorna för regeringen borde vara att ta fram en strategi för jämställdhet i kultursfären.

 

Matilda Ernkrans (S), miljö- och jordbruksutskottet:
Om vi tittar på vad som hittills har kommit från regeringens bord ser det väldigt magert ut och man har inte aviserat något av vikt. Regeringen har tidigare utlovat att återkomma med ett förslag om det ekologiska jordbruket, men det har skjutits upp och finns inte längre med i planeringen.

Sedan ska regeringen i höst egentligen redovisa hur man ska hantera de överblivna utsläppsrätterna från Kyotoprotokollet. Möjligtvis kommer det att komma upp i budgetpropositionen.

Kent Persson (V), näringsutskottet:
Det som kommer att vara aktuellt under hösten handlar om exempelvis en gemensam energimarknad med Norge och vi väntar på en proposition om nettomätning. Rent allmänt kommer utskottsarbetet att präglas av den finansiella oron och hur den slår mot jobben.

 

 

Jakob Johnson (V), skatteutskottet:
Det finns naturligtvis en hel del skattefrågor som blir aktuella i regeringens och oppositionspartiernas budgetförslag. Nu har vi vare sig sett regeringens eller våra förslag presenterats ännu men vi vet från olika uttalanden att regeringen inte avser att lägga fram det tidigare aviserade förslaget om ett ytterligare jobbskatteavdrag som ju oppositionen avvisat. Däremot är frågan om sänkt restaurangmoms fortfarande öppen och om detta lär det bli strid åtminstone från V och S.

Sedan har vi frågan om skatt på pensioner där ju regeringen också har backat. Principen om lika skatt på samma inkomst oavsett om det är lön, pension, a-kassa eller sjukpenning bör gälla även om det efter regeringens alla jobbskatteavdrag kommer att ta tid att åtgärda om en vänsterregering kommer till makten. Från Vänsterpartiet vill vi särskilt lyfta hur jobbskatteavdragen missgynnat arbetslösa och sjuka. Här behöver något göras.

Gunvor G Ericson (MP), socialförsäkringsutskottet:
Det är viktigt att vi nu ser till att regeringen verkställer de beslut som riksdagen har fattat. Dels handlar det om beslutet att utförsäkrade som återvänder till sjukförsäkringen inte ska bli nollklassade. Sedan måste 180-dagarsregeln ses över.

Att regeringen inte har återkommit i frågan om karensdagar för företagare är märkligt. De har själva varit ute och sagt att det här är en viktig fråga. Men när jag i en skriftlig fråga undrat vart den har tagit vägen har jag fått till svar att den är under beredning, men att det är oklart det kommer att vara klart.

Agneta Luttrop (MP), socialutskottet:
Dels kommer vi att återkomma till gårdsförsäljning av alkohol. Det är fråga som dragits i långbänk och där det har gjorts flera utredningar. Miljöpartiet föreslog i juni ett utskottsinitiativ med krav på att regeringen skulle ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom. Initiativet gick inte igenom, men det är en fråga som kommer att komma upp igen. Sedan kommer missbruksutredningen att vara aktuell, och i den frågan finns det många delade meningar.

 

Stina Bergström (MP), trafikutskottet:
Vi diskuterar mycket järnväg. Dels pratar vi pengar, fast det är en diskussion som hör till budgetförslagen. Men det handlar också om hur vi ska samordna järnvägen. Många har lyft att vi behöver en time-out för avregleringen av järnvägen. I Miljöpartiet skriver vi just nu en motion om det.

Vi väntar också på en proposition från regeringen om den nya kollektivtrafiklagen. Det gick väldigt fort fram när regeringen beslutade om den nya lagstiftningen. Man glömde exempelvis bort att det finns trafik på vatten.

Rossana Dinamarca (V), utbildningsutskottet:
Den frågan som jag tycker viktigast är frågan om vinster i fristående skolor. Det finns äntligen en utredning som visar att fristående skolor inte håller högre kvalitet.

Vi kommer att följa upp det som vi fick majoritet för om att utreda de stora skolreformerna. Skolverket har också visat att jämlikheten minskar, vilket är en indikation på att friskolereformen inte har fungerat.

 

Bodil Ceballos (MP), utrikesutskottet:
Vi kommer att ha ett gemensamt utrikes- och försvarsutskott om Afghanistan, vilket för oss är en viktig fråga. Sedan har vi budgetprocessen, där vi kämpar mot avräkningar i biståndet. Bara sett till flyktingmottagandet är det åtta procent av biståndet som stannar i Sverige. Vi kommer också från Miljöpartiets sida att prioritera nedrustningsfrågorna.

 

 

Ulf Holm (MP), EU-nämnden:
De frågor som kommer att ta stor plats är de finansiella frågor som rör EU. Viktiga frågor är även långtidsbudgeten och jordbruksbudgeten.