Bild: Pixaby/Surdumihail
Bild: Pixaby/Surdumihail

metoo Okunskapen och tystnaden kring sexuella trakasserier på jobbet är stor – och ett allvarligt problem. Arbetsgivaren har ansvar för att sexuella trakasserier inte förekommer. Det här är hen skyldig att göra.

Sexuella trakasserier på jobbet är ett allvarligt problem. Trots det är okunskapen och tystnaden kring frågan stor. Om du upplever att någon på din arbetsplats trakasserar dig sexuellt, tveka inte att säga ifrån och berätta för din arbetsgivare om vad som hänt. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att sexuella trakasserier inte förekommer på arbetsplatsen.

Det här är arbetsgivarens ansvar:
Arbetsgivaren är skyldig att utreda om någon på arbetsplatsen upplever sig sexuellt trakasserad, och om utredningen visar att en anställd trakasserat en annan anställd ska hen utföra ett antal åtgärder.

Det krävs inte att den som blir sexuellt trakasserad anmäler, anmälan kan lika gärna komma från en kollega som fattat misstanke.

Det krävs inte att den som blir sexuellt trakasserad anmäler, anmälan kan lika gärna komma från en kollega som fattat misstanke. Utrednings- och åtgärdsskyldigheten gäller om den trakasserade bekräftar uppgifterna.

Efter en anmälan ska arbetsgivaren utan dröjsmål ta reda på vad som hänt. Hen bör i första hand prata med den som blivit utsatt och de som pekas ut som trakasserande. Det är arbetsgivarens ansvar att göra en så utförlig utredning som möjligt och inte låta den stanna vid att ord står mot ord. Arbetsgivaren behöver dock inte ta slutgiltig ställning till vem som talar sanning om de anställda lämnar motsatta uppgifter och omständigheterna är oklara.

Att personal larmat om sexuella trakasserier, oavsett utgång av utredningen, bör av arbetsgivaren ses som en signal att det finns problem på arbetsplatsen.

Om arbetsgivaren beslutar sig för att inte utreda ärendet vidare ska hen informera de inblandade. Hen ska också erbjuda stöd, som hjälp genom företagshälsovården, om behov finns.

Om arbetsgivaren kommer fram till att en anställd har utsatt en annan anställd för sexuella trakasserier ska arbetsgivaren genomföra åtgärder för att få stopp på trakasserierna. Hur omfattande åtgärder arbetsgivaren har ansvar för att sätta in beror på omständigheterna. Det kan vara allt mellan en tillsägelse till att avskeda den som trakasserat. Arbetsgivaren har också ansvar för att följa upp att trakasserierna har slutat. Hen har också ansvar att se till att den som anmält trakasserierna inte blir ifrågasatt eller utfryst.

Arbetsgivarens ansvar gäller händelser på arbetsplatsen, men också på andra tider om det finns samband med arbetet som under tjänsteresor eller under en personalfest. Det gäller anställda men också inhyrd personal och inlånad personal, samt praktikanter.

Att personal larmat om sexuella trakasserier, oavsett utgång av utredningen, bör av arbetsgivaren ses som en signal att det finns problem på arbetsplatsen. Det finns då starka skäl att påbörja förebyggande insatser som utbildning av medarbetare och chefer.

Källa: Diskrimineringsombudsmannen