Foto: Riksdagen/Sverigedemokraterna

Politik Polisen och ledamoten i justitieutskottet Katja Nyberg (SD) lät skattebetalarna betala henne två gånger och vägrar betala tillbaka. Det visar en granskning som Dagens Arena gjort. En polischef uppger att ”det är allvarligt att en polisanställd och politiker som felaktigt mottagit ersättning inte vill betala tillbaka”.

Felen begicks av Katja Nyberg åren innan hon blev riksdagsledamot år 2018. Hon arbetade då som polis vid NOA (Nationella Operativa Avdelningen), före detta Rikskrim, och hade samtidigt politiska uppdrag i råd. Uppdrag utfördes både i Regionpolisrådet i Stockholm och Säkerhetspolisens insynsråd.

När en statligt anställd har förtroendeuppdrag i en nämnd eller ett råd som är knuten till den myndighet där han eller hon arbetar utgår ingen ersättning, förutom lönen. Dagens Arenas granskning visar dock att Katja Nyberg tagit ut ersättningar dubbelt, det vill säga både lön för sitt ordinarie arbete och arvode dagarna hon varit i råden. Enligt uppgifter från polismyndigheten handlar det vid regionpolisrådet om 10 500 kronor för sju möten åren 2015–2017. Vid insynsrådet har det gällt 16 500 kronor för elva möten under samma tid. Mötesarvodet är 1 500 kronor per gång. Totalt har hon därför enligt granskningen erhållit 27 000 kronor för mycket i ersättning. 

När polisen i Stockholm upptäckte felet i polisrådet informerades Katja Nyberg muntligen om att hon fått arvode hon inte hade rätt till och att hon därför skulle bli återbetalningsskyldig. Hon nekade att betala tillbaka och förklarade att ersättningarna erhållits i god tro samt att medlen var förbrukade. Då övervägde ledningen att få tillbaka de felaktigt utbetalda pengarna genom kvittning mot lön. Men det uppstod en brevväxling mellan jurister hos polisen om svårigheterna med återkrav. Ett problem var att det inte går att kvitta fel i ersättning för förtroendeuppdrag mot lön från vanligt arbete. Ett annat att det är svårt att få tillbaka pengar när mottagaren hävdar god tro och använt medlen. Till slut bestämdes att inte driva kravet vidare i domstol. Polisledningen beslutade dock att stoppa alla Katja Nybergs framtida utbetalningar av mötesarvoden. 

Även om polisen valt att inte driva vidare ärendet så ser man allvarligt på det inträffade. En chef vid HR-avdelningen skriver att ”det är allvarligt att en tillika polisanställd och politiker som felaktigt mottagit ersättning inte vill betala tillbaka”.

När frågan om återbetalning blev aktuell började Katja Nyberg dessutom ta ledigt från sitt vanliga arbete de dagar hon var i Säpos insynsråd. Det hade hon inte gjort innan. Det är osäkert om Säpo överhuvudtaget har upptäckt de dubbla ersättningarna. Att felet vid regionpolisrådet inte upptäcktes direkt beror enligt polisens HR-avdelning på att olika lönesystem användes.

Erik Wångmar Foto: Linnéuniversitetet

 

Erik Wångmar, docent i historia som undervisar i politik och förvaltning vid Linnéuniversitetet, menar att Dagens Arenas avslöjande är skadligt både för Sverigedemokraterna och för allmänhetens syn på politiker. 

– Sådana här saker ger ett sämre förtroende för politiker. Men å andra sidan är det flera personer i SD som gjort värre saker och ändå får sitta kvar. Det gäller även politiker i andra partier, säger han.

Erik Wångmar är därför inte säker på hur mycket avslöjandet kommer att skada Sverigedemokraterna. 

– Inom SD har man ganska hög tolerans när det gäller sånt här hos ledande personer och deras väljare verkar ju också ha det. De ser det som att etablissemanget är ute efter att sätta dit partiet.

Vare sig Katja Nyberg eller Sverigedemokraternas pressavdelning vill ställa upp på intervju eller annars kommentera. Frågor som inte besvaras trots ett tiotal påminnelser är bland annat: Tillhör det inte sunt förnuft att betala tillbaka om man fått fel ersättningar? Är det inte speciellt viktigt att en polis och ledamot i justitieutskottet föregår med gott exempel? Vill du inte göra rätt för dig? Tycker inte du att de här pengarna skulle gjort bättre nytta någon annanstans inom polisen, exempelvis skulle de räckt ungefär till en månadslön för en nyutbildad polis?

Detta är inte det enda avslöjandet som gjorts kring Katja Nybergs ersättningar. Nyligen rapporterade SVT:s Uppdrag Granskning att Nyberg efter folkbokföring i Södermanland fått rätt till cirka 12 000 kronor per månad i traktamenten och ersättning för lägenhet i Stockholm. Förutom att vara riksdagsledamot är Katja Nyberg även ersättare i Flens kommunfullmäktige. SVT förklarar att hon bott hela sitt liv i Stockholmsområdet, men att Nyberg sedan år 2020 är folkbokförd i Flens kommun. Till Uppdrag Granskning berättar hon att osämja med nyckelpersoner i Stockholms partidistrikt medverkat i beslutet att flytta. Dagens Opinion var dock först med avslöjandet om det dubbla boendet . Till Dagens Opinion svarade Nyberg att riksdagens tillgängliga lägenheter inte passar hennes familjesituation samt att: ”Samtliga riksdagsledamöter som inte bor i Stockholm har rätt till övernattningslägenhet, jag får inte mer ersättning än någon annan.”

Erik Wångmar, som undervisar i politik och förvaltning för bland annat polisstudenter, menar att Nybergs beteende kan anses som moraliskt och etiskt tveksamt även om hon formellt sett inte brutit mot några regler. 

– Men samtidigt är det ju så att om man är polis så borde man ha ett särskilt ansvar för att ta reda på vilka regler som gäller, säger han. 

Han tror att de avslöjanden som gjorts kring Katja Nybergs ersättningar kan ha påverkat hennes ställning i partiet. 

– Jag trodde hon skulle bli ordförande i justitieutskottet. Sverigedemokraterna har inte en enda kvinna bland de åtta utskottsordförandena och viceposterna. Frågan är om de här sakerna har legat henne i fatet. Hon borde ha släppts fram mycket mer, säger Erik Wångmar.

Eftersom Katja Nyberg inte svarar på Dagens Arenas frågor är det svårt att veta hur det vanliga arbetet i praktiken påverkats av uppdragen i råden. Hon har ombetts ta fram tidsredovisningar från sitt arbete som polis, där hon nu är tjänstledig, som visar om hon haft lön samtidigt som hon fått betalt av Säpo. Hon har inte svarat på det heller.

Mikael Lundh