Socialdemokraternas kriskommission lägger idag fram sin slutrapport. Bland annat föreslås att vinster i offentlig sektor begränsas och att de förändringar som den offentliga sektorn i Sverige de senaste 20 åren behöver utvärderas. Särskild vikt läggs vid skolan, som enligt rapporten är central ”både när det gäller att bekämpa klassklyftor… och när det gäller Sveriges framtida konkurrenskraft”.

Både vad gäller likvärdigheten och kvalitén i den svenska skolan har utvecklingen gått åt fel håll, menar slutrapporten.

Kommissionen menar också att skatterna kan behöva höjas i framtiden, och att det behövs en ”genomgripande översyn av hela skattesystemet”.

Ett genomgående tema i rapporten är att sociala och ekonomiska mål inte behöver stå i motsättning till varandra. Till exempel lyfts det fram att generösa, väl fungerande trygghetssystem också leder till ekonomisk effektivitet. Bostadsbristen i delar av landet – speciellt vad gäller hyresrätter – är ett socialt problem, men också ”direkt tillväxthämmande”.

Kriskommissionen kritiserar också den socialdemokratiska partikulturen, som beskrivs som sluten. Medlemsomröstningar skulle kunna tillämpas i högre utsträckning, menar man. Dessutom behöver storleken på partiets beslutande organ begränsas.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.