Foto: Emma Söderström, SKR
Foto: Emma Söderström, SKR

Inspektionen för vård och omsorg har granskat hur kommuner, vården och kvinnojourer arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. “Stödet avgörs ofta efter var kvinnorna bor i stället för behov”, säger projektledaren Mikael Thörn.

IVO har slutfört en nationell tillsyn av arbetet med våldsutsatta kvinnor, samt barn som bevittnat våld under 2012 och 2013. Tillsynsmyndigheten har funnit brister i 50 av 60 kommuner – och ställt krav på åtgärder. De har bland annat anmärkt på brister i kvalitet och kompetens, att handlingsplaner saknas och att rutinerna är bristfälliga.

Undersökningen visar även att det finns stora skillnader i kommunernas arbete.

– Alla kommuner tar inte det ansvar de har enligt socialtjänstlagen för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld vilket innebär en fara för rättssäkerheten. Det kan innebära att våldsutsatta kvinnor får stöd utifrån var de bor i stället för utifrån behov, säger projektledaren Mikael Thörn, i ett pressmeddelande.

I många fall lägger kommunerna i stället stort ansvar på kvinnojourer. Deras samverkan med kommunerna och vården måste förstärkas för att hjälpen och stödet till utsatta kvinnor och barn tillgodoses på både lång och kort sikt, menar IVO.

Många kommuner har behov av att förbättra kvaliteten och kompetensen för arbetet med våld mot kvinnor och barn. Inspektionen kräver därför att kommunerna nu utreder sina behov och dokumenterar och följer upp insatserna på kort och lång sikt.

Även hälso- och sjukvården måste bli bättre på att identifiera och anmäla misstanke om att barn far illa till socialtjänsten.

– Risken är stor att vården blir ojämlik. Fokus ligger på den vuxne patienten och barn som bevittnat våld uppmärksammas inte, säger Mikael Thörn.

Det måste ske en större samverkan än i dag mellan samtliga instanser – socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt kvinnojourerna och andra aktörer i kommunerna – för att både upptäcka och ge stöd till våldsutsatta kvinnor.

“Den [hjälpen] måste samordnas så alla våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, och deras behov av stöd och hjälp tillgodoses på kort och lång sikt, oavsett var de bor”, skriver IVO.