Bild: Jenny Lindahl

LIBERALERNA Hårdare straff och skattepolitik dominerar diskussionen inför Liberalernas landsmöte. Samtidigt behandlas äganderätt i rymden, sänkt dansbandsmoms – och sex timmars arbetsdag år 2042. Dagens Arena ringar in Liberalernas politik inför valåret 2018.

På fredag drar Liberalernas  landsmöte igång. 629 motioner kommer behandlas och allra flitigast har motionärerna varit när det kommer till skattepolitik och ekonomi (102 motioner). En av partiets stora profiler kommer dock att saknas  i Västerås. Birgitta Ohlsson väljer att lämna politiken. Till SvD säger hon att Jan Björklund byggt en »stark pyramid av makt« i partiet, där de som valt att stötta Ohlsson tagit stora risker.

Tidigare i veckan hamnade också rättspolitiken i blickpunkten, då Jan Björklund gick ut med att han vill begränsa möjligheterna till villkorlig frigivning. L vill dessutom införa privata så kallade trygghetsvakter som komplement till polis. Skolan ska stärkas med ordningsbetyg och mer matematik, vården genom fler privata sjukhus och högre sjuksköterskelöner.

När det kommer till utrikespolitik ska L verka för ett Demokratiernas förbund, som beskrivs som ett alternativ till FN. Ett fullvärdigt medlemskap i Nato ska garantera Sveriges säkerhet.

Dagens Arena har granskat motionerna inför stämman och tittat närmare på några av de mer uppseendeväckande förslagen, såsom rätten till att äga en asteroid.

1. Skattepolitik

 • Detta vill partistyrelsen:

Liberalerna anser att Sveriges marginalskatter är för höga och föreslår  sänkningar till en nivå som närmar sig genomsnittet i OECD. Man vill dessutom höja gränsen för statlig inkomstskatt och avskaffa värnskatten.

För att Sverige ska vara attraktivt måste bolagsskatten sänkas till samma nivåer som i konkurrentländer. Partistyrelsen vill också höja taket för rutavdrag från 25 000 till 75 000.

 • Detta vill motionärerna:

»Sänk skatten« heter motion B3, ett av många förslag som berör just sänkt skatt. Några förslag sticker ut, såsom automatiskt tilldelad F-skattsedel för alla över 18 år, sänkt moms för dansbandskonserter från 25 till 6 procent, avskaffa barnbidraget och inför basinkomst. Det sistnämnda förslaget menar styrelsen går emot partiets principer. Det ska löna sig att arbeta, slår partistyrelsen fast.

En motionär föreslår att pensionsåldern bör höjas till 75 år och på sikt avskaffas helt. Den som verkligen inte kan arbeta ska kunna ansöka om någon sorts sjukpension. Partistyrelsen vänder sig mot att helt avskaffa pensionsåldersgränsen men vill att pensionsåldern höjs från 67 till 71 år.

2. Arbetsmarknad

 • Partistyrelsen:

L vill bland annat skärpa strejkreglerna, man slår fast att en konfliktåtgärd ska vara proportionerlig med vad arbetstagarna vill uppnå. Man vill också införa fler enkla jobb för att bryta bidragsberoende, samt underlätta uppsägning av personliga skäl.

 • Motionärerna:

Motionärerna vill se högre löner för kvinnodominerade akademikeryrken. Ett förslag vill införa sex timmars arbetsdag genom att årligen förkorta arbetsdagen med 5 minuter. Detta skulle innebära 6 timmars arbetsdag år 2042.

3. Rättspolitik

 • Partistyrelsen:

Antalet poliser i landet ska öka. Man vill också införa bidrag till kommunerna för att anställa fler ordningsvakter. Dessa kommunala ”trygghetsvakter” ska ha ett nära samarbete med polisen. Liberalerna vill också skapa ett gott företagsklimat i hela solsystemet. En arbetsgrupp föreslår att företag som bryter mineraler på asteroider ska ha laglig äganderätt till naturresurserna.

 • Motionärerna:

Här framträder flera klassiska liberala stridsfrågor, såsom avskaffandet av monarkin, rösträtt från 16 år, en reformerad vapenlagstiftning, i detta fall så att den underlättar för jägare och sportskyttar, samt legaliserad prostitution.

En motion föreslår att brottslingar ska sitta hela sin strafftid, och att villkorlig frigivning efter två tredjedelar av avtjänad strafftid ska tas bort. Förslaget har redan fått bifall av partistyrelsen.

4. Vården

 • Partistyrelsen:

Fler sjukhus ska drivas i privat regi och delar av högkostnadsskyddet ska slopas. Man vill också införa lärlingsutbildningar inom vården och höja lönerna för specialistsjuksköterskor, samt stärka tandvårdsstödet på bekostnad av fri tandvård för unga vuxna.

 • Motionärerna:

Medlemmarna vill se bättre möjlighet för privatpersoner att jämföra vårdkvalité. För att stärka patientens valfrihet vill man också införa »Fritt vårdval Europa« så patientens fria val utökas till hela kontinenten. Flera förslag behandlar palliativ vård och införandet av aktiv dödshjälp.

Flera motioner föreslår en liberal tandvårdsreform, där tandhälsan ingår i den vanliga sjukvårdsförsäkringen. Ett antal motionärer förslår också förbud mot omskärelse av pojkar.

5. Skolan

 • Partistyrelsen:

För att säkra behovet av arbetsro inom skolan vill partiet tillsätta en kommission som ska arbeta för ”ordning och reda”. Liberalerna vill också införa ett skriftligt ordningsbetyg. Lärarprogrammet ska lägga större fokus på utbildning i bedömning och betygsättning och mindre på »abstrakt pedagogik och didaktik«. Samtidigt efterfrågas mer katederundervisning och matematik.

 • Motionärerna:

Lägst C i svenska i slutbetyg från gymnasiet för att antas till en lärarutbildning, bättre tillgång till elevhälsa och mer suicidpreventiva insatser.

6. Utrikespolitik och försvar

 • Partistyrelsen:

Liberalerna vill snarast återuppta förhandlingarna kring frihandelsavtalet TTIP. Man vill genomdriva en handelsliberalisering inom WTO, ta fram en samlad digitaliseringspolitik och bejaka artificiell intelligens och robotisering.

L vill också reformera biståndsarbetet. I stället för att sluta avtal med Sida ska biståndsorganisationer söka anslag direkt från myndigheterna, »genom transparenta anslagsposter och i konkurrens«. Stödet till civilsamhällesorganisationernas kampanjer i Sverige ska minskas och på sikt avvecklas.

Ett fullvärdigt medlemskap i Nato är nödvändigt för att garantera Sveriges säkerhet, inte minst med tanke på Rysslands återkommande kränkningar av svenskt luftrum.

 • Motionärerna:
En motionär vill att L ska verka för inrättandet av ett fredsdepartement, eftersom utrikesdepartementen saknar ”ickevåldsmetoder i konflikthantering”. Uppfattningen delas inte av partistyrelsen.
Man står däremot bakom förslaget om att instifta ett Demokratiernas förbund, vilket beskrivs som ett alternativ till FN. Här verkar fullvärdiga demokratier för välstånd och frihandel, och sprider demokrati till länder som saknar detta. Idén till det nya världsförbundet har tagits fram i samarbete med tankesmedjan Timbro. Riksdagen står bakom ett sådant initiativ sedan 2015.