Enkät Skolan är Liberalernas valfråga nummer ett, sedan flera valrörelser. Det är också den fråga där partiet åtnjuter högst förtroende i av väljarna. Det här är Liberalernas skolpolitik 2018.  

1. Bör vinstuttag ur skolverksamhet begränsas och i så fall hur?

Nej, vinstbegränsning ska inte införas. Liberalerna är mycket kritiska till den så kallade  Reepaluutredningens förslag om att begränsa vinsten kopplat till det så kallade bokförda operativa kapitalet. Det är ett synnerligen dåligt mått att använda i personalintensiva tjänsteföretag.

2. Bör det fria skolvalet förändras på något sätt och i så fall hur?

Liberalerna vill införa ett allmänt aktivt skolval i alla kommuner. Det kräver god information till alla elever och föräldrar.

3. Ska det råda fri etableringsrätt för skolor i kommunerna? Om inte – hur och på vilket sätt bör etableringen regleras?

Det råder ingen fri etableringsrätt idag. Liberalerna vill bibehålla den rådande ordningen där Skolinspektionen beslutar om godkännande av fristående skolor.

4. Finns det problem med betygsinflation inom svenska skolan? Vad beror det i så fall på och hur ska det förhindras?

Ja, det finns betygsinflation. Det beror på att kopplingen mellan nationella prov och betyg är för svag. Liberalerna vill införa central extern rättning av nationella prov. Skolinspektionen bör skärpa tillsynen och vidta åtgärder mot de skolor som har alltför stora differenser. Liberalerna är kritiska till regeringens beslut om att göra alltfler nationella prov frivilliga.

5. Vill ert parti skärpa kvalitetskraven på skolor på något sätt och hur ska den här kontrollen i så fall gå till?

Liberalerna vill skärpa kvalitetskraven. Vi har bland annat föreslagit skärpt ägarprövning och krav på ett långsiktigt ägande. Kontrollen sker i samband med ansökan till Skolinspektionen och deras tillsyn.

6. Vill ni förändra betygssystemet och i så fall hur?

Liberalerna vill ändra kursplanerna så att det blir mer fokus på faktakunskaper. I det sammanhanget kan det finnas skäl att justera betygssystemet kopplat till detta. Det finns skäl att förändra dagens kursutformade gymnasieskola till en skolform som i högre grad än i dag är ämnesutformad, vilket i så fall får effekter för utformningen av betygen.

7. Är skolsegregationen ett problem, och i så fall varför och hur ska den hindras?

Ja, bristen på likvärdighet är ett stort problem. Det offentliga skolväsendet bör återförstatligas genom att staten tar ett huvudansvar för finansieringen av undervisningen och inrättar ett nationellt kvalitetssäkringssystem.

Lärare och rektorer som tjänstgör i skolor i utsatta områden ska ges högre lön och bättre arbetsvillkor. Ett allmänt aktivt skolval minskar boendesegregationen som är huvudorsaken till dagens segregationsproblem.

8. Hur ska fler motiveras till att bli lärare och hur ska de förmås att stanna kvar i yrket?

Lärarnas status måste höjas. Lärarlönerna måste fortsätta att höjas. De höga marginalskatterna som gör att lärare som får högre lön beskattas hårdare när de får högre lön måste sänkas. Lärarutbildningens kvalitet måste höjas genom bland annat högre intagningskrav.

9. Varför är det så många elever på vissa håll som går ut utan fullständiga betyg, och vad krävs för att fler ska få gymnasiebehörighet?

Skolan har under lång tid misslyckats med sitt viktigaste uppdrag nämligen den att förmedla kunskap. Fokus på faktakunskaper och åtgärder för att minska stöket i skolan och öka studieron gynnar alla elever och särskilt de som kommer från studieovana hem.

10. Vill ert parti förstatliga skolan?

Ja, se ovan.