Facebooks vd Mark Zuckerberg. Foto: Anthony Quintano / Wikimedia

VAL-ENKÄT Beskattningen för globala techbolag är en stor vattendelare för de svenska partierna i Europaparlamentet. Enligt Cécile Brokelind, professor i handelsrätt, ger partierna dessutom i vissa fall felaktiga svar.

Debatten om skatteflykt inom EU är en speciell utmaning för ansvariga politiker. Inte minst när det gäller de stora tech-företag som tjänar pengar inom unionen, men skattar på annat håll. Vi bad Cécile Brokelind, professor i handelsrätt vid Lunds universitet, kommentera partiernas svar på vår enkätfråga.

– Enligt min åsikt är partiernas påståenden både felaktiga och korrekta. EU har makt att lagstifta om en digital skatt om alla medlemsländer kommer överens om det. Tidigare har man harmoniserat vissa delar av bolagsskatten i syfte att stödja den inre marknaden så varför inte en digitalskatt i samma syfte? Medlemsländerna har redan kommit överens om ett missbruksdirektiv som stödjer den inre marknaden trots att det kan hindra kapitalmobilitet inom EU.

Enligt Cécile Brokelind är skattefusk och skatteplanering en konsekvens av bristande lagstiftning och partierna svarar olika beroende på hur medvetna de är om detta.

– De som sticker ut enligt mig är Socialdemokraterna, Fi och Miljöpartiet som moraliserar frågan om att betala skatt. Att multinationella företag beter sig som de gör, det vill säga skatteplanerar, är en direkt konsekvens av en bristande internationell lagstiftning, och som EU numera försöker hantera genom det tidigare nämnda direktivet.

Läs alla partiernas svar i åtta brännande EU-frågor här!

Cécile Brokelind själv tror inte att en techskatt skulle stoppa systemmissbruk utan det skulle bara generera pengar till de länder med störst tech-marknad.

– EU-rättens uppgift är att förhindra och stoppa konstlade upplägg som syftar till att missbruka etableringsfriheten och motverkar den inre marknaden. Det är inte EU:s uppgift att ”name and shame” företag som missbrukar systemet. Jag tror inte att en digitalskatt skulle hjälpa till mot detta missbruk, utan enbart öka skatteintäkterna i medlemsstaterna med stora marknader där konsumenterna finns, säger Brokelind och fortsätter:

– Ur ett juridiskt perspektiv kan en digitalskatt inte lösa missbruksproblemet som hänvisas till i vissa av partiernas svar. Att reglera frågan på egen hand istället för på global nivå kommer förmodligen inte heller lösa problemet. Visserligen skulle EU kunna lagstifta om digitalskatt, men det kräver en rejäl reform av det internationella skattesystemets grunder, vilket egentligen inte är inom EU:s kompetensområde.

*

Dagens Arena har ställt åtta frågor till de partier som idag finns representerade i Europaparlamentet, och som ställer upp för omval. Här är partiernas svar på frågan:

Bör EU göra mer för att beskatta globala techbolag som Facebook och Google i de länder där användarna finns, och hur bör det gå till?

 

Centerpartiet: Nej. För Centerpartiet är det viktigt att beslut fattas så nära människor som möjligt. Skattenivåer och skatteuppbörd är nationella kompetenser som Centerpartiet vill värna.

Feministiskt initiativ: Ja, vi har dock inte tagit partipolitiskt ställning i denna fråga och ber att få återkomma i frågan. Vi vill dock generellt se en mer rättvis beskattning, där kapital skattas tuffare än skatt på arbete.

Kristdemokraterna: Det fanns en väldigt bred svensk enighet kring att EU-kommissionens tidigare förslag gällande detta var dåligt. Det skulle skada svensk och europeisk konkurrenskraft och gick ut på att företagen skall beskattas för omsättning istället för vinst, vilket är en helt ny beskattningslogik.

Liberalerna: För liberaler är det självklart att alla rättar sig efter samma regler och vi kommer alltid stå upp för en rättvis och effektiv marknad. Det är så innovativa företag kan växa och skapa tillväxt och välfärd för våra medborgare. Det förslag på beskattning av särskilda bolag som skulle baseras på omsättningen i de länder där de verkar är vi negativa till. Vi tror inte att EU själv kan göra avsteg från den internationella princip om beskattning som nu råder. Den utredning om digital beskattning som görs av OECD för tillfället kommer förhoppningsvis snart mynna ut i nya internationella regler för hur detta ska beskattas på ett rimligt och rättvist sätt.

Miljöpartiet: Ja, de bör betala skatt i de länder de tjänar pengar. En sådan beskattning bör ske på nationell nivå.

Moderaterna: Nej, vi anser att det urholkar principerna om att bolagsskatt ska betalas där verksamheten bedrivs, kostnaden uppstår och patentet finns. Det är viktigt för ett litet och exportberoende land som Sverige.

Socialdemokraterna: Arbetet mot skadliga skatteregimer som möjliggör för skatteplanering med konstlade strukturer måste fortsätta. Där har inte minst EU en viktig roll att spela för att fasa ut dem, både sådant som finns kvar inom EU-länder och genom påtryckningar mot länder utanför EU, exempelvis genom EU:s svarta lista över länder som möjliggör skatteplanering. Att däremot gå över till en beskattning där de många konsumenterna finns istället för där innovationerna sker är fel väg att gå. Det är viktigt att länder som investerar i högskoleutbildningar och främjar innovation också får ta del av skatteintäkterna som kommer ut ur de investeringarna. Försvinner skatteintäkterna försvinner också möjligheten att investera.

Sverigedemokraterna: Sverigedemokraterna anser inte att EU bör få egen beskattningsrätt. Däremot kan EU på mellanstatlig grund verka för att underlätta samarbete på skatteområdet när det kommer till gränsöverskridande verksamhet.

Vänsterpartiet: Tillsvidare vill vi se lösningar inom ramen för det internationella arbete som pågår. Om det inte ger resultat, kan vi se över möjligheterna att ta till EU-verktyg. Dock anser vi inte att detta ska leda till att EU ges någon egen beskattningsrätt.