Foto: Pixabay

VAL-ENKÄT EU-länderna måste fördela ansvaret för människor som flytt på ett mer rättvist sätt. Det är en röd tråd i partiernas syn på EU:s flyktingmottagande i Dagens Arenas enkät.

När de partier som i dag finns representerade i Europaparlamentet får frågan om hur ansvaret för människor som flytt ska fördelas mellan EU-länderna syns en skarp skiljelinje i svaren. Ett solidariskt ansvar för människor som flytt. Eller ett fokus på att EU:s yttre gräns ska upprätthållas. Det får Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt med fokus på migration och mänskliga rättigheter vid Linköpings universitet, att reagera.

– Asylrätten är absolut och kan inte förhandlas bort. När jag läser en del av svaren finns det en underton av att man legitimerar att stänga gränserna, till Sverige och EU:s yttre gräns. Frågan är om de verkligen är beredda att stå upp för asylrätten, säger hon.

– Kristdemokraterna, som exempel, talar om ett principiellt försvar för asylrätten, men samtidigt att det ska finnas ett gemensamt system för gränshantering. Vad betyder det egentligen? Miljöpartiet tar upp att vi i Sverige ska ha samma nivå på mottagandet som i dag, innebär det att ska ha en gräns i antalet personer vi ska hjälpa?

Anna Lundberg anser att svenska parlamentariker skulle kunna stå upp för asylrätten mycket mer än de gör i dag på EU-nivå.

Forskaren Bernd Parusel, verksam vid det EU-finansierade migrationsnätverket EMN, pekar på en annan återkommande del av partiernas enkätsvar: Att Dublinförordningen som stadgar att människor som flytt normalt ska söka asyl i sitt första ankomstland är föråldrad och behöver reformeras. 

– Det är en rimlig åsikt, Dublinförordningen anses av många inte hållbar eftersom den skapar en obalans. Den är ineffektiv och kostsam och leder till en orättvis fördelning där vissa ankomstländer får ta ansvaret för väldigt många asylsökande, säger han.

Socialdemokraterna, Liberalerna och Feministiskt initiativ efterfrågar samtliga en revidering av förordningen. Sverigedemokraterna synes vara inne på en liknande linje, men väljer att mer allmänt påtalar att EU ska ha misslyckats med att få människor att söka asyl i första säkra land.

Läs alla partiernas svar i åtta brännande EU-frågor här!

Samtliga partier förutom Sverigedemokraterna anger tydligt att de anser att EU måste hitta sätt att fördela ansvaret för asylsökande mer rättvist. Mp och Centerpartiet anser att en konkret fördelningsnyckel ska införas, medan Moderaterna anser att ett kvotbaserat flyktingmottagande ska ge ett system för fördelning av asylsökande.

– Jag ser att många partier lyfter vikten av en samsyn inom asylpolitiken på EU-nivå. Däremot saknar jag konkreta förslag på hur systemet för omfördelning ska se ut. Ett sådant system kräver också en harmonisering av praxis kring asylbeslut i EU. I dag kan asylsökande till exempel få väldigt olika beslut i olika EU-länder, beroende på var de söker skydd, säger Bernd Parusel.

Han nämner situationen för människor som flytt från Afghanistan som ett exempel på där länder inom EU har helt olika syn på om landet är säkert eller ej. Sverige anser att vissa delar av Afghanistan är säkra nog att utvisa människor till, medan andra länder gör bedömningen att landet är för farligt och beviljar asylansökningar med detta som grund.

– För större enhetlighet och mer rättvisa inom EU behövs ett förstärkt samarbete mellan nationella migrationsmyndigheter i EU-länderna. Ansvarsfördelning kräver också en samsyn i hur asylprocessen och mottagandet av människor på flykt ska gå till. Vi ser till exempel att många flyktingar lever under dåliga förhållanden på de grekiska öarna, medan andra länder som Sverige har ett mer välorganiserat och humant mottagande.

Trots att EU ännu efter år av förhandlingar inte kommit fram till ett gemensamt beslut om hur asylsökande ska fördelas mellan länderna, tror Bernd Parusel inte det finns anledning att misströsta. Däremot att vara lite oroad över att frågan inte längre synes vara lika högprioriterad.

– Antalet asylsökande har gått ner, det ses inte längre som en kris, då finns inte pressen att hitta en lösning på samma sätt. Men det är möjligt, tror jag, och det är nu man kan arbeta långsiktigt med att få till ett bättre system för ansvarsfördelning.

Liksom Anna Lundberg reagerar Parusel på enkätsvaren från partier som vill ha satsningar på gränskontroller.

– Det har redan satsats stora resurser på utbyggnad av EU:s yttre gränser och övervakning, Frontex har som exempel infört 10 000 gränsvakter som ska kunna lokaliseras där behov finns. Det finns också kontroversiella överenskommelser och samarbeten med Turkiet, den libyska kustbevakningen och Marocko som går ut på att asylsökande och migranter ska stoppas. Så att förbättrad gränskontroll är en så stor fråga förvånar mig, säger Bernd Parusel.

*

Dagens Arena har ställt åtta frågor till de partier som idag finns representerade i Europaparlamentet, och som ställer upp för omval. Här är partiernas svar på frågan:

Hur ska ansvaret för människor som flytt till EU fördelas mellan medlemsländerna?

 

Centerpartiet: Ska vi få till en hållbar lösning för att kunna hantera kommande migrationskriser så måste alla EU:s länder hjälpas åt. Det behövs för att Europa fortsatt ska kunna vara en fristad för människor som flyr undan förtryck och förföljelse. Vi vill se en fördelningsnyckel för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

Feministiskt initiativ: Dublinkonventionen måste revideras så att flyktingar kan bosätta sig i det land där de helst önskar samtidigt som alla EU:s medlemsländer ska ta ett rättssäkert och solidariskt ansvar för flyktingar. Medlemsstaterna ska uppfylla sina skyldigheter enligt internationella flyktingrätten och få ekonomiska sanktioner om de inte deltar efter förmåga i EU:s flyktingmottagande.Alla medlemsstater ska garantera asylrätten, eventuella gemensamma regelverk ska säkerställa minimikrav men enskilda medlemsstater ska alltid kunna ha högre ambitioner än EU som helhet.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna vill så långt som möjligt sträva efter EU-gemensamma lösningar på migrationsfrågan. Det innebär ett principiellt försvar för asylrätten, utbyggnad av gemensamma system för gränshantering och en förväntan att alla medlemsländer hjälps åt. Europa bör ha en ordnad, human och långsiktigt ansvarsfull migrationspolitik som säkrar skydd för den som flyr från krig.

Liberalerna: EU måste ta ett gemensamt ansvar för asylsökande som söker sig till Europa. Rätten att söka asyl är en central del av Genèvekonventionen som varje EU-land har åtagit sig att följa. Nu finns ett färdigt förslag om att revidera Dublinförordningen, i syfte att skapa ett system där alla medlemsländer delar på ansvaret för asylsökande som söker skydd i EU. Det är avgörande att det systemet snarast godkänns av EU-ländernas regeringar. De länder som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU:s sammanhållningspolitik minskas.

Miljöpartiet: Det finns ett förslag på fördelningsnyckel inom EU och där ligger vi ungefär på det mottagande som vi har i dag.

Moderaterna: På kort sikt vill vi se en EU-gemensam lösning som innebär en omfördelning av asylsökande från EU-länder som tar emot ett oproportionerligt stort antal asylsökande. Detta i linje med det EU-förslag som nu förhandlas. En sådan omfördelning bör också beakta hur stort mottagande ett land tidigare har haft. På lång sikt, och inom ramen för EU-samarbetet, vill vi se ett kvotbaserat flyktingmottagande. I ett sådant system ska fördelning av dem som beviljats uppehållstånd ske genom kvoter.

Socialdemokraterna: Inom EU måste flyktingmottagandet bäras mer solidariskt av medlemsländerna. Vi välkomnar en revidering av Dublinförordningen för att få på plats en mer rättvis ansvarsfördelning.

Sverigedemokraterna: Varje medlemsstat har ansvar att utforma migrationspolitiken efter de demokratiska beslut som fattas på uppdrag av dess medborgare. Däremot är det utifrån den fria rörligheten i EU nödvändigt att EU gemensamt tar ansvar för att upprätthålla den yttre gränsen och samarbeta för att upprätthålla gemensamma normer på migrationsområdet, t.ex. att asyl ska sökas i första säkra land. I båda delar har EU misslyckats, vilket har inneburit stora påfrestningar på Sverige.

Vänsterpartiet: Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden. EU:s asyl- och migrationspolitik får inte dikteras av flyktingfientliga och rasistiska regeringar. Repression och utlokalisering av flyktingläger till länder utanför Europa måste stoppas. EU:s flyktingavtal med Erdogans Turkiet ska rivas upp. I det låsta läge som nu råder måste Sverige ta tillsammans med andra länder som vill ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen gå före och bilda en koalition av villiga länder. Tillsammans kan vi visa att flyktingmottagande är en positiv och självklar del av ett lands utveckling och en självklarhet i ett Europa som står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Enkät: Ottilia Hammarlund