FOTO: flickr och David Bicho

E-HANDEL När allt fler börjar handla över nätet står handelsbranschen inför en stor omställning. En ny rapport visar att e-handeln växer och det ställer nya krav på fackförbund och arbetsgivare. Men båda parter säger att handeln står stark. 

Den fysiska handeln har utsatts för konkurrens från e-handeln sedan början av 2000-talet, men förra året stod sektorns omsättning för drygt åtta procent av detaljhandelns totala omsättning, visar en ny rapport från Fastighetsägarna.

Tillväxten i sektorn ökar snabbt och enligt rapporten har den varit kring 17 procents ökning per år under den senaste femårsperioden. Expansionen av e-handeln har framför allt påverkat de branscher som till stor del finns  i stadskärnor och externa gallerior och köpcentrum, som säljer kläder, skor, hemelektronik och böcker.

Handelsanställdas förbund har prognostiserat e-handelns utveckling till mellan 21 och 23 procent av total detaljhandel 2025, säger Martin Rosenström, utredare på förbundet.

– Våra uträkningar visar att den fysiska handeln sannolikt inte kommer att backa under en sådan utveckling. I den meningen kan förutsägelser om den fysiska handelns död visa sig felaktiga.

Martin Rosenström menar att den fysiska handeln har ökat mer i kronor, jämfört med e-handeln som har ökat mycket i procent, och säger att fysiska handelns plats kanske inte längre kommer att vara i stadskärnor. I framtiden är det i köpcentrum och handelsområden där människor kommer att gå i fysiska butiker.

– Sällanköpshandlare i centrum har generellt fått svårare att konkurrera. Den nya rapporten från Fastighetsägarna bekräftar bilden av den utvecklingen. Detta innebär en utmaning för cityhandeln, men det är viktigt att poängtera att det är en fråga om var den fysiska handeln kommer att äga rum och inte en fråga om att den fysiska handeln sviktar, säger han.

I arbetsgivarorganisationen Svensk Handels senaste prognos e-handels effekt på branschen beskrivs två scenarion. I det ena utgör e-handeln 20 procent av den totala detaljhandelns försäljning 2025 och i den andra 30 procent.

Enligt Svensk Handel kommer skiftet mot en mer digital handel bland annat leda till snävare marginaler och lägre priser för konsumenterna – och ett minskat behov av personal. Enligt rapporten betyder det att fler än 10 000 butiker kan komma att försvinna och mellan 20 000 och 40 000 anställningar i sällanköpsvaruhandeln, beroende på scenario.

Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert på Svensk Handel, säger att handeln just nu genomgår en mycket stor omställning där handlarna och branschen måste hitta nya affärsmodeller. Men också hon bekräftar bilden av att handeln i den fysiska butiken kommer att stå stadigt, trots den expanderande e-handeln.

– Handeln följer ju samhället och vad konsumenten eftersöker. Det ska vara lättillgängligt och det ska gå snabbt och det är ju många gånger som vi går förbi en butik när vi går till jobbet, och det är bekvämt att köpa med sig något på vägen. Andra gånger ligger man hemma och surfar och då är lättillgängligheten att du kan klicka hem någonting från nätet. Den fysiska handeln och e-handeln kompletterar varandra i dagens och morgondagens handel, säger hon.

Elisabet Elmsäter Vegsö är positiv till utvecklingen och säger att den innebär många möjligheter för handeln att utvecklas, när den byter skepnad, bland annat en utvecklad kompetens hos personalen.

– Det blir extra viktigt att personalen är ännu mer serviceinriktade och kunniga, när konkurrensen hårdnar och kunden kan jämföra priser och kvalitet på varor över hela världen, säger hon.

Även Martin Rosenström på Handels menar att e-handeln också föder också nya kompetensbehov.

– Framför allt föder digitaliseringen generellt behov av nya kompetenser i handeln, oavsett kanal. Att snabbt kunna behärska ny teknik är en av de viktiga förmågorna som kräver satsningar på ny yrkeskompetens. Inom branschorganisationerna ser vi detta behov och kartlägger nu de kompetenser som kan förväntas efterfrågas i framtidens handel, säger han.

När det gäller förändrade arbetsvillkor för de anställda inom e-handelsbranschen gav Handelsanställdas förbund ut en rapport i december förra året som behandlade situationen på de nya företagen. Enligt Martin Rosenström, visade rapporten tydligt att de uppenbara riskfaktorerna inom den framväxande sektorn är fysisk skada och förslitning.

– Mer e-handel innebär att fler anställda befinner sig i en lagerliknande miljö med lyft och monotona rörelser. Att kämpa för att åstadkomma en drägligare fysisk arbetsmiljö är därför ett viktigt uppdrag ur facklig synpunkt när det gäller e-handel, säger han.