Erik Slottner (KD), borgarråd med ansvar för äldreomsorg. Bild: Stockholms stadshus

corona I och med coronasmittan ligger fokus på hygien och skydd inom äldreomsorgen. Men 2017 ifrågasatte det nuvarande äldreborgarrådet i Stockholm, Erik Slottner, och övriga borgerliga partier förslag om skärpta krav på arbetskläder, ombytesmöjlighet och personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Äldreboenden och hemtjänst har hamnat i fokus för coronasmittan, sedan uppgifter om smitta på en stor del av Stockholms äldreboenden rapporterats. Statsepidemiolog Anders Tegnell har kallat det ett misslyckande att Sverige inte har lyckats skydda den äldre, och mest utsatta, delen av befolkningen bättre.

Fackförbundet Kommunal och personal inom äldreomsorg har larmat om brist på rutiner och att arbete med att vårda äldre, ibland coronasmittade, har skett utan rätt skyddsutrustning.

Styrande i Stockholms stad uppger att det har inrättats en central funktion för att samla in och fördela skyddsutrustning, både till privata och kommunala enheter inom äldreboenden och hemtjänst. Verksamheter med känd smitta prioriteras och i övrigt går särskilda boenden före hemtjänst, eftersom de äldre där hör till en skörare grupp.

»Den information jag har är att all personal som träffar smittade eller misstänkt smittade har tillgång till utrustning« skrev borgarrådet Erik Slottner (KD), som ansvarar för äldreomsorgen, i ett skriftligt svar till Dagens Arena på tisdagen.

2017, när en rödgrönrosa majoritet styrde Stockholms stad, skärptes kraven på hemtjänstutförare i kommunen. Man införde bland annat krav på arbetskläder, att personal skulle ha tillgång till omklädningsrum och duschmöjlighet, ökad personalkontinuitet och lön och villkor i nivå med branschens kollektivavtal.

Men Erik Slottner och ledamöter från de andra borgerliga partierna var kritiska till flera av de skarpare kraven, när beslut fattades i äldrenämnden i april 2017, eftersom man menade att de missgynnade privata utförare.

”För oss i Alliansen är utgångspunkten med förändringar inom hemtjänsten att omsorgen om de äldre ska bli bättre. Förslaget till förfrågningsunderlag tar i många avseende sin utgångspunkt i vad som är bra för personalen snarare än att det främjar en kvalitetshöjning för de äldre” skrev Erik Slottner tillsammans med representanter för Moderaterna, bland annat Dennis Wedin, Liberalerna och Centerpartiet i ett särskilt uttalande till beslutet.

Om kravet på arbetskläder skrev de borgerliga partierna att frågan »förvisso kan vara angelägen, men att alltför mycket detaljstyrning bör undvikas och kan göra det extra svårt för bra små utförare«.

Samma beskrivning gjordes om kravet på tillgång till lokal för omklädning.

När det gäller krav på ökad personalkontinuitet ifrågasattes om det kan genomföras praktiskt om verskamheterna samtidigt ska vara mindre.

»För att uppnå målen anser vi att olika former av incitament är att föredra framför specifika krav« skrev företrädarna.

Dagens Arena har via pressekreterare ställt frågan till Erik Slottner om hur han ser på sina ställningstaganden 2017 till arbetskläder, omklädningsrum och personalkontinuitet, med tanke på den situation som råder nu på med spridning av coronavirus. I ett mejlsvar skriver hans pressekreterare att den nuvarande majoriteten inte har sänkt de krav som de rödgrönrosa införde 2017 i hemtjänsten, utan istället skärpt dem vad gäller personalkontinuitet 2020. Sedan 2017 har Arbetsmiljöverkets föreskrifter skärpts, vad gäller bland annat krav på arbetskläder (AFS 2018:4).

På fredagen, en dag efter artikeln publicerades, återkommer Erik Slottners pressekreterare med en skriftlig kommentar från borgarrådet:

»När myndigheternas råd ändras förhåller man sig till det. Men framförallt har det inte funnits önskemål från utförarna att ändra i förfrågningsunderlaget. Viktigt att understryka är dock att ingen av frågorna har någon direkt bäring på coronakrisen, där det framförallt handlar om adekvat skyddsutrustning och tydliga riktlinjer« skriver han.

Raili Karlsson är avdelningschef på äldreförvaltningen i Stockholms stad, och betonar hur viktiga kraven på arbetskläder är, särskilt under pågående coronasmitta.

– Det här är jätteviktigt inom hemtjänsten eftersom det händer saker, som att de äldre kan ha diarréer. Därför har vi krav på arbetskläder, tröja och byxor, och när det händer sådana här saker som corona måste man också ha skyddskläder på sig, säger Raili Karlsson.

En verksamhetsuppföljning av hemtjänsten i Stockholms stad från 2018 visade att äldre som hade hemtjänst träffade i snitt tolv olika personer inom hemtjänsten under 14 dagar, vilket ligger under snittet i hela landet som är 15 personer. Privata utförare hade något högre personalkontinuitet, vilket förklarades med att de små utförarna ofta klarar målen om färre olika personer hos brukarna bättre.

2018 och 2019 hade Stockholms stad ett målvärde om högst tio personer, som träffar en äldre person inom hemtjänsten under 14 dagar.

Artikeln har uppdaterats på fredagen 10 april.