Vi ställer oss bakom Centerpartiets förslag. Behoven inom socialtjänsten kan mötas med flera olika utbildningar och kompetenser, skriver förbundsordförande Veronica Magnusson.

Centerpartiet föreslog igår förändrade kompetenskrav för socialtjänstens arbete med barn och unga. Partiet vill att kravet på högskoleexamen bör ersättas med krav på lämplig kompetens och erfarenhet. Det är ett förslag som Vision står bakom.

Dagens kompetenskrav innebär att redan högutbildade och erfarna medarbetare behöver lämna sina jobb eller komplettera den utbildning de redan har. Samtidigt som deras kunskap är oumbärlig för verksamheterna.

Alarmerande många kommuner har svårt att rekrytera personal till socialtjänsten. I synnerhet till den sociala barn- och ungdomsvården. Det leder till att utsatta barn och unga riskerar att inte få sina behov tillgodosedda.

För att förändra situationen i socialtjänsten krävs strukturella satsningar och ett ansvarstagande på alla politiska nivåer på socialtjänstens områden.

Det behövs flera lösningar för att underlätta personalsituationen. Främst handlar det om initiativ på kommunal nivå. Arbetsbelastningen måste minska så att medarbetarna vill och orkar arbeta kvar i yrket. Kommunledningarna behöver också sätta av resurser till löneökningar så att medarbetarna får rätt lön för sina prestationer. Att hoppa runt mellan jobb ska inte vara den enda möjligheten att nå upp till en rimlig lön.

Vision ser även ett behov av att anställa fler administratörer som kan frigöra viktig tid för socialsekreterarna att, till exempel, träffa barn.

I likhet med Centerpartiet anser vi att kravet på socionomkompetens bör skjutas upp. Vision har lyft frågan både med ansvarig minister Åsa Regnér och med Sveriges kommuner och landsting. Regelverket behöver även ses över och bli mer i enlighet med riksdagens ursprungliga beslut, där kunskapssynen är bredare än vad Socialstyrelsens reglering landade i.

Det finns olika vägar till kunskap och yrkeserfarenhet får aldrig underskattas. Socionomutbildningen är den bäst utformade utbildningen att möta behoven hos de människor som söker socialtjänstens stöd. Likväl kan det vara intressant att, som Centerpartiet föreslår, öppna upp för andra examina och kompetenser.

Kanske bör regeringen överväga en permanent lösning där ett visst antal års adekvat erfarenhet i kombination med högskoleexamen ska anses uppfylla kraven?

Att medarbetare inom socialtjänsten har höga kvalifikationer är nödvändigt för att upprätthålla kvalitet och rättsäkerhet. Samtidigt ser Visions medlemmar att behoven inom socialtjänsten kan mötas med flera olika utbildningar och kompetenser. Medarbetarna måste också få möjligheter att vara fullt ut professionella. Detta kan Vision inte kompromissa om.

Det är bra att riksdagspartierna nationellt och regeringen tar initiativ för att stärka socialtjänsten. Centerpartiets Anders W Jonsson borde därför prata med sina politiska kollegor ute i kommunerna. Landets högsta kommunledningar behöver säkerställa att socialtjänsten omgående får rätt förutsättningar.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision