Bild: Magnus Selander

Ett exportberoende land som Sverige har inte råd med en utebliven bostadsproduktion. För det krävs en aktiv politik. Det skriver Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

Nu minskar bostadsbyggandet i hela landet – igen, trots en utbredd bostadsbrist. Värst är det i Stockholm. Det bekräftas även av länsstyrelsen i Stockholms län som ger en mycket mörk bild av utvecklingen. Bara cirka 7 500 bostäder kommer att påbörjas i år. För hela landet riskerar byggandet att hamna under 20 000 bostäder[1]. För att långsiktigt klara bostadsförsörjningen skulle nyproduktionen behöva fördubblas till cirka 40 000 nya bostäder varje år.

Bostadspolitiken är ett viktigt verktyg för ökad tillväxt. En väl fungerande bostadsmarknad skapar en dynamisk arbetsmarknad och är viktig för en fungerande arbetslinje. Men bristen på bostäder leder till minskad rörlighet på arbetsmarknaden och högre arbetslöshet. Den som söker ett nytt jobb måste kunna flytta dit jobbet finns. Unga människor måste kunna flytta hemifrån och de som vill studera vidare måste kunna ta en studieplats.

Bristen på bostäder låser inte bara ute människor. Den stänger också in. Den reella valfriheten i boendet minskar och vad värre är – den begränsar den ekonomiska tillväxten i landet.

Stockholms Handelskammare har beskrivit att bostadsbristen bara i Stockholm år 2030 kommer att kosta Stockholm 250 miljarder kronor i utebliven tillväxt. Man menar att det i Stockholmsregionen finns ett underskott på 85 000 bostäder. Och när tillväxten i huvudstaden hämmas slår det mot möjligheten för jobb i hela landet.

Uteblivet bostadsbyggande trissar också upp priserna på bostäder på den befintliga bostadsmarknaden och bidrar till att en redan tilltagen segregation blir ännu större. Ett jämnt tillflöde av nya bostäder håller nere prisutvecklingen och gör det möjligt för fler att efterfråga de bostäder som erbjuds.

Trots att situationen varit bekymmersam under flera år, gör regeringen väldigt lite konkret för att stimulera ökat bostadsbyggande. Det är allvarligt. Vad Sverige behöver är en aktiv regering som tar initiativ.

Det behövs många olika åtgärder. Planerings- och byggprocesser måste bli effektivare och billigare. Nybyggnationen måste ges långsiktiga och bra finansieringsmöjligheter så att produktionen kan upprätthållas på en hög nivå under en längre tid och inte faller kraftigt tillbaka vid tillfälliga ekonomiska nedgångar. Det behövs också särskilda initiativ för att få igång bostadsbyggandet i storstadsregionerna där behoven är stora och svårigheterna många. För viss bostadsproduktion kan olika former av ekonomiska stimulanser behövas och det behövs insatser för att bostadsbyggandet ska bli mer miljövänligt och långsiktigt hållbart.

Det finns också ett omfattande upprustningsbehov av hyresbostäderna från miljonprogrammets dagar. I dag lämnas många av dessa åt sitt öde. Dessa områden behöver satsas på. Socialdemokraterna har föreslagit ett system med statliga lånegarantier som skulle ge fastighetsägarna möjligheter att låna till rimliga räntor så att nödvändiga renoveringar och klimatomställningar kan komma igång utan att det leder till chockhöjda hyror.

Sverige behöver en politik som ser problemen och hittar lösningar som fungerar. Det är jobb och tillväxt som måste prioriteras och då måste också situationen på bostadsmarknaden lösas. Bostadsbyggande och renovering ger jobb direkt och förutsättningar till jobb tack vare en dynamisk bostadsmarknad där människor får sina bostadsbehov tillgodosedda.

För att ett litet exportberoende land som Sverige ska kunna hävda sig måste vi dra nytta av all potentiell tillväxt. Då krävs en aktiv och ansvarsfull politik för att Sverige ska häva sig upp från dagens låga tillväxt. Att få igång bostadsproduktionen och i synnerhet byggandet av hyresrätter är en viktig faktor som vi inte har råd att avstå ifrån.

Veronica Palm, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna


[1] Boverket räknar med ca 22 500 nya bostäder baserat på kommunernas planer. Men utfallet från första kvartalet pekar på ytterligare minskning vilket gör att man gott och väl kan befara att byggandet hamnar under 20 000.