Ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin löser ingenting, skriver 34 psykologer inom Region Skåne. (Bild: Pixabay)

debatt Vårdval är inte lösningen på den psykiska ohälsan hos barn och unga, skriver 34 psykologer från Region Skåne inför att frågan nu ska behandlas i regionfullmäktige.

Region Skånes politiska ledning vill införa vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, vilket innebär att privata aktörer kommer att ta över delar av vården. Den sjätte februari kommer det att tas beslut om detta i regionfullmäktige. Förslaget har fått massiv kritik från såväl verksamhetsgrupper, medicinskt ansvariga, utredningsinstanser och patientgrupper. Alla remissinstanser avråder från att införa vårdval. Trots detta står de styrande borgerliga politikerna fast vid förslaget.

Vi som skriver den här artikeln är kliniskt arbetande psykologer, de flesta av oss inom barn- och ungdomspsykiatrin och andra i vuxenpsykiatrin.

Vi menar att ett vårdval för barn- och ungdomspsykiatrin står i absolut kontrast till hälso- och sjukvårdslagen (3 kap. 1 § SFS 2017:30) som belyser att vården ska vara på lika villkor för hela befolkningen samt att den som har det största behovet ska ges företräde till vården.

Precis som våra läkarkollegor lyft fram i en artikel i bland annat Sydsvenskan (17/1) tenderar privata aktörer att lägga sina mottagningar i de tätbefolkade centralorterna. Ett vårdval riskerar att minska tillgängligheten för vårdsökande i glest befolkade delar av Skåne och således medföra en ojämlikt distribuerad vård.

Vi håller med psykologen Matti Cervin som i Kvällsposten (26/1) skriver atten god vård för unga med psykiatriska problem kräver ett brett men samlat vårdutbud som kan skifta över tid. Om flera vårdgivare ska konkurrera med varandra riskerar patienter att hamna mellan stolarna och inte få den hjälp de behöver, i synnerhet de med störst vårdbehov. Vi anser, likt Cervin, att en sammanhållen offentlig barn- och ungdomspsykiatri har bättre möjligheter att sammankoppla insatser i hela vårdkedjan.

Under de senaste åren har barn- och ungdomspsykiatrins uppdrag utökats till att även omfatta primärvårdsnivå och antalet sökande har aldrig varit så högt. Resurserna har inte anpassats efter detta.

Vi menar att en jämlik och god vård inte ska offras för vissa politiska ideal.

Skånska politiker som förespråkar vårdvalet har lyft fram att privata aktörer skulle attrahera nya psykologer och psykiatriker att börja arbeta i regionen. Detta ställer vi oss ytterst tveksamma till. Vår uppfattning är att de vakanta tjänster som finns inom BUP inte beror på att psykologer inte vill arbeta inom barnpsykiatrin, utan snarare på ständiga omorganiseringar, hög emotionell stress, faktiskt minskade anslag samt en hög arbetsbelastning. Vi tror inte att ett vårdval lockar nya medarbetare utan snarare riskerar att dränera den befintliga barn- och ungdomspsykiatrin på kompetent och erfaren personal.

Vi menar att en jämlik och god vård inte ska offras för vissa politiska ideal. Vi anser att vissa politikers ideologiska övertygelse om att marknadslösningar i sig är positivt för ett samhälle inte ska stå i vägen för barn- och ungas rätt till en god och säker vård.

En stor del av orsaken till de problem vi ser inom psykiatrin idag är att en marknadslogik redan präglar styret av vården. Vi menar inte att mer av samma vara kommer att lösa problemet. Istället för att införa ett samhällsekonomiskt kostsamt vårdval, har vi några förslag. Anpassa anslagen och resurserna efter vårdbehovet. Ge personalen som arbetar i vården mer inflytande och mandat, låt de vårdarbetare inom barn- och ungdomspsykiatrin som har inblick och expertis gällande just den verksamheten få vara med och bestämma vad som behöver göras. Lyssna på patientföreningar som besitter värdefull kunskap.

Låt oss få arbeta med det vi utbildat oss till och kan, och ge alla vårdprofessioner som arbetar med detta svåra, viktiga och roliga arbete rimliga förutsättningar. Det blir sannolikt både billigare och effektivare.

 

Adam Hultqvist, psykolog BUP Trauma Skåne

Tove Ahremark, psykolog Första linjen Lund

Johan Åhlin, psykolog Vuxenpsykiatri Beroende Malmö

Andrea Malešević, psykolog Vuxenpsykiatrin Hässleholm

Sabina Gušić, psykolog BUP Trauma Skåne

Hedda Skyllbäck, psykolog Psykologmottagning Föräldra- och barnhälsa Ystad

Sandra Ekholm, psykolog Psykologmottagning Föräldra- och barnhälsa Helsingborg

Gustav Frölich, psykolog BUP Neuropsykiatriska mottagningen Lund

Eva Tedgård, psykolog BUP Viktoriagården

Elin Olsson, psykolog BUP mottagning Lund

Niklas Linderoth Asp, psykolog BUP mottagning Lund

Anne-Li Hallin, psykolog BUP mottagning Lund

Kajsa Dellgran, psykolog BUP mottagning Lund

Anna Åkesson, psykolog BUP mottagning Lund

Mattias Norlinder, PTP-psykolog BUP Eslöv

Moa Sandström, psykolog Första linjen Lund

Kerstin Ulbing-Ponnert, psykolog Första linjen Lund

Frida Andersson, psykolog BUP Lund och Barnahus Mellersta Skåne

Christofer Ståhle, PTP-psykolog BUP i Hässleholm

Linnéa Klintberg, psykolog BUP Trauma Skåne

Erik Hanberger, psykolog BUP Trauma Skåne

Rebecka Löndahl, psykolog och TF enhetschef BUP Neuropsykiatriska mottagningen Lund

Siri Wetterberg, psykolog BUP Eslöv

Emma Karis, psykolog Första linjen Lund

Tomas Sjökvist, psykolog Vuxenpsykiatrin Helsingborg

Jessica Byrskog, Resenterra, psykolog BUP mottagning Lund

Elisabet Carlsson, PTP-psykolog BUP Ystad

Johan Andersson, psykolog BUP Trauma Skåne

Kenjiro Sato, psykolog BUP Trauma Skåne

Karin Modigh, psykolog, BUP Öster/Väster Malmö

Ylva Kjerstadius, psykolog BUP Ängelholm

Michael Larsson, psykolog BUP Ängelholm

Karl Thunberg, psykolog BUP Viktoriagården

Julia Berg-Hedelin, psykolog BUP mottagning Lund