Thomas Hammarberg

debatt Lena, du har verkligen fått en bred och samtidigt mycket viktig portfölj. Här är fem viktiga områden du bör ägna särskild uppmärksamhet fram till valet, skriver Thomas Hammarberg till den nya socialdemokratiska barn-, äldre- och jämställdhetsministern. 

En utmaning för dig blir dessutom att tackla oklarheter som tyvärr uppstått inom ett par av de politikområden du nu fått ansvar för. Och tiden är kort, åtminstone i denna etapp.

  • Jämställdhet har blivit en av regeringens absolut starkaste profilfrågor.

Inte minst Metoo-kampanjen har också skötts med engagemang och klokskap av regeringen. På ditt bord ligger en rad förslag om ytterligare steg för att bryta de kulturer och strukturer som bäddat för översitteri och trakasserier. Mer måste förstås också göras för att hindra s.k. hedersvåld. Arbetsmarknadens parter måste alltjämt uppmuntras att göra mer för att överbrygga lönegapet mellan män och kvinnor.

Ett tips: Driv på!

  • Äldrepolitiken betonade du själv under presskonferensen.

Som du sade, de äldre måste känna trygghet inför ålderdomen. Det är därför nödvändigt att se över pensionsnivåerna. Dagligen kommer vittnesmål om våndan hos många, inte minst kvinnor, om en hotande fattigdom.

Självklart måste det också finnas platser för dem som vill och behöver komma till ett äldreboende. Det finns en rad andra allvarliga problem som i grunden bottnar i en »ålderism«, fördomar om äldre som onyttiga i konkurrenssamhället.

Internationellt diskuteras nu en särskild offensiv för de äldres mänskliga rättigheter. Ett helhetsgrepp om de äldres rättigheter till stöd och inflytande skulle behövas här i landet.

Ett tips: Lyssna till Seniorsossarna och PRO, de har kloka och välgrundade förslag.

  • Barnets rättigheter måste förbli en prioritet.

Sverige är folkrättsligt låst vid att genomföra barnkonventionen redan innan beslutet om att lagstifta om detta.

Listan över vad som ytterligare måste göras innefattar en jämlik skola, åtgärder för att åtgärda barns psykiska ohälsa, stöd till barn med funktionsvariationer, utjämna kommunala och regionala skillnader i vård och omsorg och säkerställ en barnvänlig asylpolitik.

Arbetet med att utarbeta en proposition för att göra konventionen till svensk lag måste bygga på en seriös analys av hur dess normer ska tolkas i den konkreta verkligheten.

Ett tips: kolla betänkandet från barnrättighetskommittén om hur arbetet med konventionen kan fördjupas.

  • Rättigheter för personer med funktionsvariation.

Diskussionen om stöd för assistans inom ramen för LSS-lagen har inte skötts bra. Oron och ilskan bland de berörda är absolut förståelig. Ditt uttalande om att det inte är fråga om att beröva behövande deras rättigheter var viktigt.

Men frågan är nu så infekterad att det behövs ytterligare markeringar om att lagen verkligen är en rättighetslag och att en kameral budgetnedskärning inte är möjlig.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har påpekat att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning måste respekteras. Detta är också ett område där möjligheter och stöd varierar beroende på bostadsort – det måste också åtgärdas.

Ett tips: lyssna noga till de frivilliga intresseorganisationerna.

Bemötandet av utsatta EU-medborgare har också legat på din företrädares bord.

Undvik att som minister ge översåtliga pekpinnar till allmänheten om hur de ska placera sina bidrag för välgörenhet.

Även i den frågan har oklarheter släppts fram i onödan. Detta till sådan grad att det börjat spekuleras om att socialdemokraterna skulle kunna göra upp med moderaterna om ett tiggeriförbud.

Något sådant är förstås omöjligt och vore dessutom i strid mot utfästelsen på senaste partikongressen i just den frågan. Stockholms arbetarekommun har utarbetat ett omfattande helhetsprogram om hur den misär som ligger bakom tiggeriet ska bemötas i såväl hemländerna som här.

Programmet visar också hur problemen med övernattning på olämpliga eller olagliga platser kan lösas liksom frågan om övergrepp mot dem som tigger. Detta är en grundläggande fråga om människosyn. Det är därför nödvändigt att den röd-gröna regeringen markerar en annan hållning än den blå-bruna alliansens populistiska krav på »hårdare tag« mot människor i denna utsatta grupp, varav de flesta är romer.

Ett tips: undvik att som minister ge översåtliga pekpinnar till allmänheten om hur de ska placera sina bidrag för välgörenhet.

Lycka till!

Thomas Hammarberg är före detta kommissionär i Europarådet för mänskliga rättigheter.