Jesper Bengtsson, foto: Charles Ludvig

Fredagskrönika Kristdemokraternas förslag är juridiskt oklart och missar att humanism och öppenhet är universella värderingar, att “västerlandet” liksom andra delar av världen  rymmer en mångfald av traditioner.

Kristdemokraterna fortsätter sin illa maskerade resa högerut. Senast med ett förslag om att alla skolor som inte representerar ”västerländska värden” ska stängas.

Det är lite svårt att förstå vad partiet menar med detta, för någon definition av vad västerländska värden betyder följer inte med förslaget.

Däremot är det tydligt att det bland annat handlar om att försvåra för skolor med islamistisk grund.

Det senare är ju lätt att hålla med om. Sådana skolor bör inte få skolpeng i Sverige 2022. Men varför häfta detta krav till något så vagt som ”västerländska värderingar”?

Västerlandet ­– på samma sätt som resten av världen – är såvitt jag förstår en mångfald av åsikter, traditioner och värderingar.

Hos oss ryms även den amerikanska kristna högern, som väl Kristdemokraterna känner viss samhörighet med

I vår så kallade kultursfär ryms den feministiska rörelsen, en stark individualism, men också en i alla fall tills nyligen mycket stark gruppidentitet kring klasstillhörighet, men den tillhörigheten länkas minst lika ofta till nationen – första världskriget är trots allt inte långt borta, och över hela västerlandet poppar den upp igen med jämna mellan rum. Inte minst just nu lever vi i en tid av stark nationalism i vår del av världen. Är det en del av dessa ”västerländska värderingar”?

Hos oss ryms även den amerikanska kristna högern, som väl Kristdemokraterna känner viss samhörighet med, som ifrågasätter evolutionsteorin, värnar mycket traditionella familjerelationer, motsätter sig HBTQ-undervisning och en rad andra saker som många andra skulle betrakta som viktiga i ett öppet och demokratiskt samhälle.

För att inte tala om det starka muslimska inflytandet över vår del av världen som fanns förr i tiden, främst i Spanien och på Balkan, som gett stora bidrag inom vetenskap och humaniora.

Det är möjligt att det finns en starkare förståelse för sådant som demokrati och yttrandefrihet i det Kd kallar västerlandet, men det finns också starka krav på begränsningar av dessa värden, inte minst från just högerextrema kristna grupper.

Hur man än vänder och vrider på det är alla dessa värden på alla mätbara sätt dessutom globala, om än med olika styrka i olika delar av världen.

Kristdemokraternas förslag handlar om att kravet på västerländska värdering ska skrivas in i skollagen. I läroplanen finns redan en formulering om att skolan ska förmedla värden ”i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”.

Alla med minsta kunskap om juridik förstår problemen med att skriva in något så abstrakt och odefinierat i en lagtext. Hur ska detta kunna tolkas av rättssystemet? Risken för att gränser för vad som är okej eller inte i skolan flyttas på ett högst subjektivt sätt kommer bli överhängande.

Den enda precisering som lämnas är partiets skolpolitiske talespersons ord om att skolan ska stå för ”yttrandefrihet, jämställdhet och religionsfrihet och att det exempelvis inte ska förekomma könssegregerad undervisning.”

Men dessa värden ska skolan redan förmedla och arbeta utifrån. De är en produkt av upplysningen och moderniseringen. Så vad är egentligen det nya?

Den liberale författaren Fredrik Segerfeldt skrev i en kommentar med anledning av Kd:s förslag att en av huvudpoängerna med upplysningen var att dess värden skulle vara universella, i kontrast mot den religiösa och hierarkiska hegemoni som präglat västerlandet fram till dess.

Universella, inte västerländska alltså, och inte heller kristna.

Låt oss hoppas att Kristdemokraternas förslag snabbt hamnar i arkivet för oklara tankar och populistiska utspel.