Bild: CSN

replik Arbete vid sidan av studierna kan vara problematiskt. Men enligt studenterna själva är det inte alltid så, skriver Sophia Beyer Rankila från CSN i en replik.

”SMS-lån ska inte finansiera utbildning” kan vi läsa i Dagens Arena den 7 oktober i ett debattinlägg av Sofia Holmdahl från Stockholms studentkår. Där hänvisar Holmdahl till CSNs nya rapport om högskolestuderandes inkomster och utgifter. Det är glädjande att våra rapporter läses och engagerar. Vi vill dock göra några förtydliganden om rapporten.

I debattinlägget skriver författaren att CSN drar slutsatsen att studenters ekonomi är tillfredsställande. Den slutsatsen har vi inte dragit. Vi har heller inte påstått motsatsen. Syftet med rapporten har inte varit att ta ställning utan endast att belysa studerandes inkomster och utgifter för att öka kunskaperna om högskole­studerandes ekonomiska situation.

Författaren ger sken av att CSN tycker att SMS-lån är ett tillfredsställande sätt att finansiera sina studier. Det ger en felaktig bild av rapportens innehåll. Där kan vi läsa att studiemedel och arbete i genom­snitt utgör 82 respektive 12 procent av högskolestuderandes totala inkomster. I jämförelse står gåvor för tre procent och övriga lån utgör noll procent av inkomsterna. Detta indikerar att studie­medel och arbete är viktiga inkomstkällor medan SMS-lån är en nästintill obefintlig inkomstkälla bland de studerande.

Arbete vid sidan av studierna kan vara problematiskt precis som Holmdahl skriver. Men enligt studenterna själva är det inte alltid så. Jag vill tipsa om rapporten Högskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2020. Där anger en majoritet av de högskolestuderande att deras studieprestationer inte påverkades av det arbete de bedrev parallellt med sina studier. Av dem som påverkades av arbetet var det fler som påverkades negativt än positivt, men bland dem som arbetade inom samma område som de studerade var det istället en majoritet som svarade att arbetet hade en positiv påverkan på studieprestationerna.

För den som är intresserad av studenters studiesituation finns det många intressanta rapporter på CSNs hemsida. Vi välkomnar fler att läsa dem.

 

Sophia Beyer Rankila
Tf pressansvarig på CSN, Centrala studiestödsnämnden