Foto: Seko/Pixabay

Arbetsmarknad Det är bra att lönerna ökar för poliser, men det borde gälla alla inte enbart en grupp. De civilt anställda inom Polisen är också i behov av en uppvärdering för att inte Polisen ska fortsätta tappa viktig kompetens och erfarenhet. Rikspolischef Anders Thornberg har ansvar för att höja lönerna och förbättra villkoren även för denna grupp.  Det skriver Karna Tillheden, ordförande för Seko Polisen. 

För fjärde året i rad väljer Polismyndigheten att enbart uppvärdera och satsa på uniformerade poliser och glömmer helt att nästan fyra av tio av myndighetens anställda inte är poliser. Missförstå mig rätt, vi i Seko Polisen tycker att det är bra att lönerna ökar för poliser, men det borde gälla alla, inte enbart en grupp. En stor del av de anställda inom myndigheten är inte uniformerade poliser, men har hög och viktig kompetens som är helt avgörande för att Polisen ska fungera. Det är dessutom en grupp som under lång tid varit hårt pressade och haft en oacceptabel arbetsmiljö, exempelvis de som arbetar på passexpeditioner. De civilt anställda inom Polisen är också i behov av en uppvärdering både lönemässigt och villkorsmässigt för att inte Polisen ska fortsätta tappa viktig kompetens och erfarenhet.  

En stor del av de anställda inom myndigheten är inte uniformerade poliser, men har hög och viktig kompetens som är helt avgörande för att Polisen ska fungera.

Polismyndigheten erbjuder generellt sett betydligt lägre löner än exempelvis andra statliga myndigheter. När Seko Polisen lyfter detta med rikspolischef Anders Thornberg säger han att han enbart har gjort det som politikerna vill och att han inte får ge bättre villkor eller högre lön till de som inte är poliser trots att de utför motsvarande arbetsuppgifter som poliserna. Vendela Magnell från Moderaterna svarar en upprörd kriminaltekniker att Moderaternas budget från i höstas på ett höjt anslag om 400 miljoner kronor till Polismyndigheten inte tar ställning kring huruvida dessa pengar endast får gå till poliser eller hur pengarna ska fördelas över anställda, utan att det är en bedömning som Polismyndigheten själva får göra.  Även justitieminister Morgan Johansson sade, vid en interpellationsdebatt den 25 februari 2022:  ”Jag tänker verka för och fortsätta jobba för bra arbetsvillkor för alla som jobbar i hela rättsväsendet och hela Polismyndigheten. Lönebildning och sådant är naturligtvis en del av detta, men jag tänker också se till att politiken håller armlängds avstånd just när det gäller lönefrågorna. Det är nämligen en modell som har tjänat det svenska samhället väldigt väl, och den tänker jag hålla på.”  Ändå väljer rikspolischef Anders Thornberg att skylla ifrån sig och hävda att han inte hade något val. Någon talar osanning, antingen är det våra politiker eller så är det rikspolischefen.

Detta innebär att rikspolischef Anders Thornberg inte tar sitt ansvar för 38 procent av de anställda inom Polismyndigheten som inte är poliser utan skapar i stället ett ”vi och dem”, bara vissa anställda ska premieras. Han tar inte ansvar för den svenska modellen där man har en förtroendefull dialog mellan parterna som är präglad av öppenhet och respekt för varandras roller. Seko Polisen har flertalet gånger försökt få till en dialog med Polismyndigheten kring hur pengarna ska fördelas samt föra en dialog kring hur pengar kan behöva satsas på andra yrkesgrupper, men hela tiden mötts med kalla handen. Polismyndigheten arbetar inte med lönefrågorna efter de avtal som finns, vilka säger att lönebildning och lönesättning är till för att motivera, utveckla och behålla medarbetare och för att säkerställa en effektiv, rationell och fungerade verksamhet. Lönesättningen ska uppfattas som rättvis i förhållande till arbetsresultat och arbetsinsatser och inte baseras på vilken anställning man råkar ha. 

Fler polisanställda behövs för att kunna möta de mer komplexa kraven i samhället, den ökande gängbrottsligheten samt andra åtagande som polisen har såsom passverksamheten. De senaste åren har media gång på gång förmedlat att poliser flyr från Polismyndigheten, men bilden har inte varit nyanserad och inte speglat hela sanningen.  Under 2021 slutade 762 poliser, men majoriteten gick i pension vilket innebär att enbart 326 poliser lämnade Polisen för ett annat jobb. För övriga anställda var siffran 1810 varav 210 var pensionsavgångar. För att Polismyndigheten ska kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla kvalificerad kompetens måste man ha god personalpolitik, vara trovärdig och underhålla relationen med alla sina anställda. Alla anställda inom Polisen är ambassadörer och bidrar till varumärket.

Seko Polisen har flertalet gånger försökt få till en dialog med Polismyndigheten kring hur pengarna ska fördelas samt föra en dialog kring hur pengar kan behöva satsas på andra yrkesgrupper, men hela tiden mötts med kalla handen.

Seko Polisen delar bilden att polisyrket behöver uppvärderas, men vi ser också att det finns andra yrkeskategorier inom Polismyndigheten som är i behov av en uppvärdering och då bland annat genom höjda ingångslöner och justerade lönebilder. Höjt Ob-tillägg är en mycket bra och välkommen åtgärd som Seko Polisen har lyft upp under ett antal år, men då för samtlig personal som arbetar obekväm arbetstid. Att välja att göra som Polismyndigheten nu gör, att fördubbla Ob-tillägget för enbart poliser men inte övrig personal är förkastligt. Att en polis i radiobil som exempelvis överlämnar en person till arresten för vidare hantering får dubbelt så högt Ob-tillägg jämfört med arrestantvakten går inte att se på något annat sätt än som helt osakligt. 

Vi uppmanar ledningen för Polismyndigheten att leva upp till sina ord om att alla anställda inom Polisen är lika viktiga och börja prioritera och fördela därefter.

Karna TillhedenOrdförande Seko Polisen