Clara Berglund och Anna Giotas Sandquist

DEBATT Sverige står just nu inför den mest genomgripande krisen i modern tid. För att rusta samhället och ekonomin i den svåra tid som nu kommer krävs investeringar i välfärden och reformer som ökar jämlikheten i samhället och jämställdheten mellan kvinnor och män. Vi hoppas att finansminister Magdalena Andersson och regeringen har lärt sig av tidigare regeringars misslyckade åtstramningspolitik, skriver Sveriges Kvinnolobby.   

För att möta krisen krävs jämställda satsningar och satsningar på jämställdhet. Här är Sveriges Kvinnolobbys fem förslag.

Jämställdhetssäkra den ekonomiska politiken

När samhällets system sätts under press och den ekonomiska krisen knackar på dörren är det särskilt viktigt att fatta rättvisa, långsiktiga och effektiva beslut om hur samhällets gemensamma resurser ska användas. Då är jämställdhetsbudgetering en viktig hjälp för finansministrar och kommunalråd runt om i landet. Det handlar om att tillgodose hela befolkningens behov istället för att mest resurser går till de som brukar få mest eller skriker högst.

Investera i vård, omsorg och skola

Ekonomiska kriser bemöts ofta med nedskärningar i skola, vård och omsorg. Så skedde i mitten av 90-talet och i viss mån även 2008. Konsekvenserna drabbade särskilt kvinnor då de utgör merparten av välfärdens anställda och samtidigt tar större ansvar för barns och anhörigas omsorg och därför är mer beroende av gemensamt finansierad sådan.

Idag har Sverige en närmast anorektisk välfärd, utan marginaler. Underbetalda och överbelastade medarbetare springer mellan elever, patienter och brukare. Sjukskrivningarna inom vård- och omsorgsyrken har ökat. Istället för ytterligare nedskärningar krävs kraftiga investeringar. Behovet av arbetskraft är stort och växande.

En framtida skattereform måste öka jämställdheten

Den ekonomiska politik som förs upprätthåller och spär på den ekonomiska ojämställdheten mellan kvinnor och män. För att minska samhällets sårbarhet, oavsett om det handlar om finanskriser eller pandemier, måste den inslagna vägen brytas. Januariavtalets fjärde punkt handlar om en ny omfattande skattereform. En utgångspunkt bör vara att ett nytt skattesystem ska bidra till att kvinnor och män i lika hög utsträckning är ekonomiskt självständiga livet ut.

En aktiv arbetsmarknadspolitik för fler kvinnor i arbete

För att klara en finansiell kris och bygga ekonomin starkare krävs en aktiv arbetsmarknadspolitik som styr mot ökad sysselsättning och heltidsarbete för både kvinnor och män. När varslen ökar blir detta viktigare än någonsin. För att få fler utrikesfödda kvinnor i arbete krävs att effektiva stöd riktas till kvinnor och kvinnodominerade yrken.

Satsa på kvinnors företagande

De branscher där många nu varslas är branscher där många utrikesfödda kvinnor arbetar. När regeringen genomför satsningar på och åtgärder för näringslivet för att bemöta den ekonomiska krisen krävs ett genomgående jämställdhetsperspektiv. Lånegarantier för små och medelstora företag måste komma kvinnors företag till del. Direkta stöd måste riktas mot de branscher där kvinnor arbetar och driver företag i lika stor utsträckning som till mansdominerade sådana.

Med siktet inställt på jämställdhet kan regeringen navigera framåt. En ekonomisk kris är inte en ursäkt att slippa utan en anledning att till fullo leva upp till åtaganden om jämställdhet.

 

Anna Giotas Sandquist, ordförande, Sveriges Kvinnolobby
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby