Clara Lindblom (V), Karin Wanngård (S) och Sissela Nordling Blanco (Fi). Foto: Lieselotte van der Meijs

debatt Kristdemokraterna i Stockholm hävdar att oppositionen inte lagt några konkreta och genomförbara förslag i arbetet mot coronaviruset. Ingenting kunde vara mer fel. Tvärtom har vi från dag ett kommit med förslag på hur smittspridningen inom äldreomsorgen ska begränsas, skriver Clara Lindblom (V), Karin Wanngård (S) och Sissela Nordling Blanco (Fi).

Kristdemokraternas äldreborgarråd Erik Slottner, som är högst politiskt ansvarig för äldreomsorgen i Stockholms stad, anklagar i flertalet intervjuer oss i oppositionen för att inte ha lagt konkreta förslag i arbetet mot spridningen av coronasmittan. Det är helt fel. Vi har i själva verket föreslagit både konkreta åtgärder för att minska smittspridningen och riktat befogad kritik mot den senfärdighet som vi sett i hanteringen av smittan inom äldreomsorgen i Stockholm.

Flera veckor innan Stockholms stads krisledningsnämnd beslutade om krav på att så kallade förstärkningsteam skulle överta ansvaret för personer med bekräftad smitta inom hemtjänsten, så föreslogs detta av oppositionen. Detsamma gäller inrättande av så kallad kohortvård för att vårda smittade på särskilda avdelningar inom äldreboenden. Vi föreslog även i ett tidigt skede evakueringsboenden för riskgrupper som bor trångt och därför inte har möjlighet att hålla social distans om någon i hushållet skulle bli sjuk. Tyvärr har den politiska majoriteten haft svårt att fatta de beslut som krävs i tid, vilket har gjort att det dröjt veckor innan förslagen har blivit verklighet.

Vi kommer även i fortsättningen att ta ansvar för att skydda de äldre. Eftersom majoriteten har haft få egna förslag för hur smittspridningen ska begränsas inom äldreomsorgen lägger vi nu fram ytterligare förslag som skulle kunna genomföras med kort varsel – om den politiska viljan finns.

  • Stockholms stad ska snarast inleda förhandlingar med de fackliga organisationerna för att teckna ett kollektivavtal om att begränsa användningen av osäkra anställningar inom äldreomsorgen – och ställa motsvarande krav i avtalen med de privata företagen. En högre andel fast anställda skulle ge betydligt bättre förutsättningar att minska smittspridningen och höja kvaliteten i äldreomsorgen även på sikt.
  • Samtliga anställda vikarier inom äldreomsorgen ska erbjudas anställning minst till och med augusti för att säkra bemanningen under sommaren. Det skulle leda till ökad stabilitet i personalgrupperna och underlätta bemanningen under sommarmånaderna.
  • Alla anställda inom äldreomsorgen ska ha tillgång till nödvändig skyddsutrustning och veta hur man använder den på rätt sätt. Därför ska staden säkerställa att alla anställda i både privat och kommunal äldreomsorg tar del av stadens digitala utbildningar i smittskydd och hygienrutiner.
  • Alla äldre som beviljats insatser inom hemtjänsten eller på äldreboenden ska beviljas upp till fem ytterligare timmar i veckan. Den extra tiden ska användas för att skapa utrymme i personalens schema för utökade hygienrutiner och för att de ska kunna byta sina arbetskläder i omklädningsrum vid behov.
  • Äldreförvaltningen i Stockholm ska återuppta sina inspektioner som pausats av smittskyddsskäl. Inspektionerna kan ske genom digital tillsyn och stickprovskontroller utanför boenden och hemtjänstlokaler. Särskilt fokus måste ligga på att hygienrutiner och riktlinjer om arbetskläder följs inom äldreboenden och i hemtjänsten.
  • Stockholms stad har i nuläget ett erbjudande om evakueringsboende, men personer som tillhör någon riskgrupp riskerar att inte utnyttja det av kostnadsskäl. Staden måste därför stå för hela kostnaden för evakueringen. Erbjudandet bör också utsträckas till fler områden i Stockholm där smittspridningen ökat under de senaste veckorna.
  • Staden måste se till att det finns tillgång till samtalsstöd för personalen inom äldreomsorgen och att det används. Det kan vara psykiskt tungt att möta äldre som är svårt sjuka eller försöka mildra ångest och oro i livets slutskede, särskilt när anhöriga inte kan finnas vid den äldres under den sista tiden.

Vi hör nästan dagligen desperata vittnesmål om hur situationen ser ut på golvet. Det är inte acceptabelt att personalen ska behöva känna sig otrygga och otillräckliga på jobbet. Då behöver de styrande politikerna lyssna på personalen, och på oppositionen, och fatta de beslut som är nödvändiga. Tillsammans måste vi göra allt för att skydda de äldre.

 

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd

Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare