Regeringen väljer i budgeten för 2014 att ta bort bidraget till företagshälsovården på 346,5 miljoner. Det ersätts i stället med ett mindre bidrag på 30 miljoner som endast rör rehabilitering till arbetsgivarna. Det kan få stora konsekvenser för företagshälsovården på landets arbetsplatser

Fram tills i dag har det funnits ett bidrag till företagshälsovården som varit uppdelat på ett antal poster för att stödja användandet av företagshälsovård i olika skeden, från förebyggande arbete till rehabilitering när arbetsskador har uppkommit. Företagshälsovården har ett stort värde både för arbetsgivare och för anställda.

Regeringen vet, precis som Unionen, att sjukskrivningstalen återigen stiger.

Det är framförallt den psykiska ohälsan som har ökat och som nu är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. De framtida kostnaderna för detta kommer att öka, men det kan naturligtvis inte jämföras med de mänskliga kostnaderna. Unionens egna undersökningar visar att det är den psykiska ohälsan som är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Psykisk ohälsa är oftast arbetsrelaterad till följd av dålig psykosocial arbetsmiljö, som exempelvis stress, bristande ledarskap och hög arbetsbelastning.

Unionen är övertygad om att mycket av den psykiska ohälsan hade kunnat undvikas genom ett bättre förebyggande arbete.

Företagshälsovården är mycket viktig för att få en kontinuitet och för att erbjuda expertkompetens. Den är också viktig för att stödja arbetsgivare som inte alltid har kunskaperna, men ändå viljan, att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Genom att företagshälsovården i dag är med i både det förebyggande och det eftervårdande arbetet med rehabilitering har de också en god kunskap om arbetsförhållandena på den enskilda arbetsplatsen. De kan därmed ge ett mer kvalificerat stöd än vad anställda på företag som enbart deltar i rehabiliteringsarbetet får del av.

Vi är förvånade över att regeringen väljer att helt slopa bidragen till företagshälsovården. Vi befarar att färre arbetsgivare kommer att erbjuda anställda företagshälsovård när priserna går upp. Arbetsgivarna kommer att få bidrag när det förebyggande arbetet har misslyckats och skadan redan är skedd. Systemet förskjuts, de arbetsgivare som sköter sig och satsar förebyggande får tillsammans med de anställda vara med och betala för de arbetsgivare som valt att inte arbeta förebyggande.

Nej, regeringen borde tänka om och göra rätt.  Undersök möjligheterna att stärka användningen av bidraget i den delen som rör rehabilitering men låt i övrigt bidraget till företagshälsovården vara kvar.

Peter Hellberg, förste vice ordförande Unionen