Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S).
Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S).

EU-kommissionen vill urholka arbetsmiljöarbetet. EU-parlamentet måste göra en tydlig markering. Det skriver Europaparlamentariker Olle Ludvigsson (S).

Nästa vecka ska EU-parlamentet enligt planen ge sin syn på hur arbetsmiljöarbetet i Europa bör utvecklas. EU-kommissionens så kallade REFIT-initiativ, som delvis är inriktat på att kraftigt försvaga detta arbete, ska värderas i ett viktigt betänkande.

Min position är glasklar: vi måste satsa mer – inte mindre – på arbetsmiljön. Jag uppmanar nu mina borgerliga svenska parlamentskollegor att lika tydligt tar ansvar för goda arbetsmiljöer och ett starkt arbetsmiljöarbete.

REFIT går i grunden ut på att förenkla en rad EU-regelverk. Det är bra. På vissa områden – såsom arbetsmiljön – har initiativet dock hamnat helt snett. Efter hård press från högerhåll har kommissionen föreslagit att de europeiska arbetsmiljöreglerna ska urvattnas.

Kommissionen talar om en rad undantag för små och medelstora företag med upp till 250 anställda. Detta trots att mer än nio av tio av alla arbetstagare finns i dessa företag och det ofta är just i de mindre företagen som arbetsmiljöproblemen är som störst.

Kommissionen talar även om att skrota viktiga arbetsmiljöförslag och om att hindra medlemsländerna från att ge arbetstagare bättre skydd än vad EU-minimireglerna kräver.

Detta är helt fel väg att gå. I det högerstyrda Europa – och inte minst i Sverige – har arbetsmiljöarbetet redan devalverats under ett antal år. Att då fortsätta och till och med accelerera försämringarna är i mina ögon både fel och dumt.

För det första är en sund och säker arbetsmiljö är något som varje individ har rätt till. Detta är ingenting som det kan kompromissas med.

För det andra skulle fortsatta urholkningar sannolikt få mycket negativa konsekvenser för individen. Det kommer nu alltfler rapporter om att de nedskärningar på arbetsmiljöområdet som redan gjorts har resulterat i sämre arbetsmiljöer.

Att då gå vidare med att försvaga viktiga arbetsmiljöregler – som skyddar mot sjukdom, skador och andra problem – skulle innebära att många arbetstagare som redan lider av dålig arbetsmiljö skulle få det ännu svårare.

För det tredje skulle en fortsatt försämringsprocess bli en förlustaffär för samhället. Ska vi klara företagens konkurrenskraft och få såväl statsfinanser som pensionssystem att gå ihop behöver vi skapa friskare och tryggare arbetsmiljöer. Vi har varken på kort eller lång sikt råd med att låta de jobbrelaterade sjukdomarna och skadorna öka. Starka regelverk och solida investeringar i arbetsmiljön är en nödvändighet för att samhällsekonomin ska bli hållbar.

Därför vill jag att kommissionen drar tillbaka denna del av REFIT-initiativet och tvärtom förstärker sina insatser på området.

I stället för REFIT-försämringarna vill jag se ett offensivt EU-program för att utveckla arbetsmiljöarbetet i små och medelstora företag. Lösningen är inte undantag, utan i stället att de mindre företagen ges ett mer aktivt stöd i sitt arbetsmiljöarbete.

Programmet bör bland annat gå ut på att utöka arbetsmiljöforskningen kring dessa företag. Likaså att göra OiRA – det nya riskhanteringsverktyg för småföretag som tagits fram av Europeiska arbetsmiljöbyrån – tillgängligt i hela EU samt att utveckla ett mer aktivt supportsystem för de mindre företagen i hanteringen av arbetsmiljöfrågor.

Det är nu mycket viktigt att landa rätt i synen på arbetsmiljön. Försämringarna måste upphöra och ersättas av rejäla satsningar. Att investera i goda arbetsmiljöer är en vinstaffär för alla. Jag förväntar mig att även mina borgerliga kollegor står upp för detta synsätt.

Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker (S)