ledare Säkerhet och demokrati hänger ihop. När demokratin försvagas får politiker och ledare som bygger sin makt på våld och repression mer inflytande. När demokratin försvagas drabbas de krafter som skulle kunna hålla emot.

För 40 år sedan, i juni 1982, presenterade den oberoende kommissionen för nedrustning och säkerhet, Palmekommissionen, sitt slutbetänkande. På svenska fick betänkandet namnet ”Gemensam säkerhet: ett program för nedrustning” när det gavs ut av Tidens förlag. På engelska är titeln mer ödesmättad “Common Security: A Blueprint for Survival”. Gemensam säkerhet: nyckeln till överlevnad.

Begreppet gemensam säkerhet, som myntades av kommissionen, bryter med uppfattningen om att säkerhet kan uppnås unilateralt, av ett land ensamt. Det utmanar föreställningen om att min och vår säkerhet bygger på någon annans osäkerhet och otrygghet. Istället beskriver gemensam säkerhet hur man måste se på fredsarbete och konfliktlösning i den globala by som sedan 1980-talet blivit vår nya internationella verklighet.

Det sluttande planet är kantat av anklagelser om falsk information och ”fake news”.

I den globala byn drabbar krig och konflikter människor långt bortom det land eller de landsgränser som konflikten gäller.

När före detta Jugoslavien imploderade i blodiga inbördeskrig i början av 1990-talet läckte vapen som sedan dess beväpnat den allt blodigare svenska gängkriminaliteten.

När inbördeskriget i Colombia tilläts pågå under årtionde efter årtionde skapades de förhållanden som upprätthållit kokainproduktionen, som förorsakar ofattbart mänskligt lidande, från Medellín till Malmköping.

Kärnvapenmakternas vägran att nedrusta utgör ett akut hot mot alla länder, ja mot hela mänsklighetens överlevnad.

Gemensam säkerhet bygger på insikten om att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra, och därför har ett gemensamt ansvar för varandras säkerhet. Gemensam säkerhet utgår från “säkerhet med” istället för “säkerhet mot”.

Kommissionen och dess slutsatser fick stort genomslag. De viktigaste principerna är numera till exempel en grundbult för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, som består av alla europeiska länder (utom Kosovo), USA, Kanada och länderna i Centralasien. Sverige är just nu ordförande i OSSE, och det är inte förvånande att Sverige bestämt sig för att prioritera att stärka säkerheten i Europa genom att stärka demokratin.

Säkerhet och demokrati hänger ihop. När demokratin försvagas får politiker och ledare som bygger sin makt på våld och repression mer inflytande. De får mer utrymme för avhumaniserande krigsretorik, den retorik som är ett nödvändigt förstadium till det som ibland kallas politik med andra medel: krig. När demokratin försvagas drabbas de krafter som skulle kunna hålla emot. Journalister, människorättsaktivister, feminister.

Det världsledande demokratiinstitutet Varieties of Democracy (V-Dem), som är baserat vid Göteborgs universitet, ger i sin rapport för 2021 en dyster bild av den liberala demokratins tillstånd runt om i världen. 2021 var ännu ett år av tillbakagång för demokratin, och demokratinivån är nu ”nere till nivåer som senast hittades runt 1990”.

V-Dem-institutet påminner om att glidningen bort från liberal demokrati är en process som vanligtvis börjar med att de som sitter vid makten attackerar både den fria pressen och civilsamhället. Detta ökar polariseringen i samhället, vilket makthavarna kan använda för att ytterligare undergräva oppositionens trovärdighet. Det sluttande planet är kantat av anklagelser om falsk information och ”fake news”. Formella institutioner, såsom rättsväsendet, undergrävs steg för steg, tills de styrande till sist angriper de fria valen, och demokratin i praktiken upphör.

Olof Palmes Internationella Center, som verkar i Olof Palmes anda, bland annat genom att världen runt uppmärksamma och stötta motkrafter som inte låter sig tystas, har tagit initiativ till en ny kommission för gemensam säkerhet: Common Security 2022. Initiativet tas tillsammans med den internationella fackliga federationen ITUC och International Peace Bureau.

Kommissionens uppdrag är att kartlägga vår tids hot mot den gemensamma säkerheten, från klimatförändringar, via konsekvenserna av covid-19-pandemin till hoten mot demokratin i världen.

Det är ett initiativ i rätt anda. Och i rätt tid.