Foto Magnus Sandberg/Wikimedia

Norden Norden har stor betydelse för vår ekonomi och vår välfärd och det är därför viktigt att samarbetet mellan de nordiska länderna inte hamnar i skuggan av EU-frågorna. Det skriver Josefin Carlring, generalsekreterare för Föreningen Norden som i dag publicerar en undersökning som visar att hela 82 procent av svenskarna är positiva till det nordiska samarbetet. 

Ensam är inte alltid stark”, förklarade Sveriges nya statsminister Ulf Kristersson när han avslutade regeringsförklaringen i tisdags. Statsministern underströk vikten av samarbete i Norden när det gäller utrikes och säkerhetspolitiken när han förklarade att ”ett närmare och starkare nordiskt samarbete är avgörande såväl för vår regions samlade inflytande i EU som för vårt eget bidrag till säkerhet inom ramen för det kommande Nato-samarbetet”. Putins angreppskrig mot Ukraina har skapat en situation då de nordiska länderna behöver varandra mer än på mycket länge.

Från Föreningen Nordens sida är vi självfallet positiva till ett närmare säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt nordiskt samarbete, men vi vill se ett närmare och fördjupat samarbete även på andra områden. 

Den fria rörligheten och den gemensamma arbetsmarknaden i Norden har avgörande betydelse för svensk konkurrenskraft och kompetensförsörjning.


Den viktigaste resursen i ett gränsöverskridande samarbete är engagerade och delaktiga invånare. Dialoger och samarbeten över nationsgränserna har avgörande betydelse för ett starkt civilförsvar och för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står inför på bästa sätt. Vår organisation har i över 100 år arbetat med att stärka och främja nordiskt samarbete. Betydelsen av nordisk samhörighet är särskilt betydelsefull i osäkra kristider.

Nordens betydelse för vår ekonomi och vår välfärd kan inte underskattas. Norge, Danmark och Finland är bland våra fem största handelspartners. Den fria rörligheten och den gemensamma arbetsmarknaden i Norden har avgörande betydelse för svensk konkurrenskraft och kompetensförsörjning. Under coronapandemin blev de nordiska invånarna, arbetstagarna och företagen hårt drabbade av stängda gränser och misstro mellan människor. Nu, om någonsin, är det därför viktigt att vi värnar om våra nordiska vänner. I Norden är varje land litet var för sig, men tillsammans är vi starka.

Stödet för det nordiska samarbetet är massivt bland svenskarna. Föreningen Nordens nya Nordenbarometer, som publiceras i dag, visar att en stor majoritet, hela 82 procent, är positiva till det nordiska samarbetet. En klar ökning med sju procentenheter sedan förra undersökningen, 2020. Därför kan regeringen känna starkt stöd för att stärka och utveckla det nordiska samarbetet. 

De områden som svenskarna, enligt undersökningen, är mest angelägna att samarbeta i Norden är krisberedskap, miljö och klimat, samt migrations- och flyktingfrågor. Stödet för att gemensamt med våra nordiska grannar ta oss an de stora samhällsutmaningarna är starkt. Nu förväntar vi oss att politiken lyssnar – och agerar!

Det starka folkliga stödet är viktigt. Eftersom de stora utmaningarna framöver är gränsöverskridande måste regeringen lyfta blicken och prioritera samarbetet i Norden. Detta underlättas naturligtvis av att vi snart kommer att stå på samma säkerhetspolitiska grund som våra nordiska och baltiska grannar. I den nya regeringen har EU-minister Jessika Roswall även fått ansvar för Nordenfrågorna. Det är oerhört viktigt att inte samarbetet mellan de nordiska länderna hamnar i skuggan av EU-frågorna. Den nya regeringens ökade fokus på Norden behöver också, enligt vår uppfattning, återspeglas i att den nya EU-ministern tituleras som EU- och Nordenminister. 

Från Föreningen Norden sida vill vi ge regeringen Kristersson dessa rekommendationer:

– Ge större prioritet åt samarbetet mellan de nordiska länderna. Tydliggör att minister Jessika Roswall har ansvar för såväl EU- som Nordenfrågor. 

– Utveckla formerna och strukturerna för det nordiska samarbetet. Avsätt särskilda resurser för att stärka samarbetet. Nya forum och mötesplatser för gränsöverskridande dialoger och samarbeten behöver skapas och göras tillgängliga för fler. 

– Genom utvecklat samarbete, bättre kommunikationer och samordnad politik på olika områden kan länderna gemensamt stärka civilförsvaret i vår region. 

Ett starkt Norden är bra för oss själva, för Europa och världen i övrigt!


Josefin Carlring, Generalsekreterare Föreningen Norden